Categories
Uutiset

Euroop­pa­laisen maaseudun tulevai­suuden tekijät huippuse­mi­naa­rissa 22.9.2021

Keski­viikkona 22.9.2021 klo 13.00–17.15 järjes­tettävä European Rural Entrepre­neurship Voices Forum -verkko­se­mi­naari ja -työpajat tuovat yhteen osallis­tujia yli viides­tä­toista maasta pohtimaan euroop­pa­laisen maaseudun tulevai­suutta vuonna 2040. Seminaarin taustalla on Euroopan komission kesällä julkaisema EU:n pitkän aikavälin maaseu­tu­visio. Nyt järjes­tettävä tapahtuma on ensim­mäinen, jossa vision tavoit­teita pohditaan käytännön yritys­toi­minnan kannalta ja konkreet­tisina toimenpide-esityksinä.

Tapah­tuman panee­li­kes­kus­te­lussa vuotta 2040 luotaavat maaseu­tu­yrit­täjät ympäri Euroopan: maito­ti­lal­linen Ville Puhakka Ilomant­sista, poroy­rittäjä Janne Mustonen Sodan­ky­lästä, luomu­vil­jelijä Alfred Grand Itäval­lasta, suurti­lal­linen Martin Záhumenský Slova­kiasta ja monia­lay­rittäjä Joe Melody Irlan­nista. Kaikkien yrittäjien esitte­ly­videot ovat julki­sesti nähtä­villä video­gal­le­riassa. Panee­li­kes­kus­telua taustoit­tavat Euroopan maata­lous­tuot­tajien keskus­jär­jestön Copa and Cogecan pääsih­teeri Pekka Pesonen, visio­työssä mukana ollut Euroopan komission asian­tuntija Kai Heikkilä sekä tulevai­suu­den­tutkija Tuomas Kuhmonen. Tapah­tuman huipentaa tuupo­vaa­ralais-ranska­laisen maanvil­je­lijän ja rallin maail­man­mes­tarin Ari Vatasen puheenvuoro.

Tilai­suuden työpa­joissa tulevai­suutta luodataan kuudesta teemasta: ruoka­ketju, luomu­viljely, älykäs maatalous, kierto­talous, maaseu­tu­mat­kailu sekä reuna-alueiden mahdol­li­suudet. Tapah­tuman järjestää Rural Future -hanke yhteis­työssä maaseu­tu­ver­kos­to­pal­ve­luiden kanssa. Rural Future -hanke on osara­hoi­tettu Manner-Suomen maaseudun kehit­tä­mis­oh­jel­masta 2014–2020, ja sitä koordi­noivat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Lapin ammat­ti­kor­kea­koulu, ProAgria Itä-Suomi sekä Itä-Suomen Maa- ja kotita­lous­naiset. Toteu­tuk­sessa on mukana lisäksi useita hankkeita ja toimi­joita ympäri Euroopan. 

Lisätietoja ohjel­masta tästä.