Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Jatkuvaa oppimista Karelian työvoi­ma­kou­lu­tuk­silla ja -valmennuksilla

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu valmentaa ja kouluttaa vuosittain kymmeniä nuoria ja aikuisia Älykkäästi töihin -työvoi­ma­kou­lu­tuk­silla. Osallis­tujat ovat iältään 17 -60 -vuotiaita ja tulevat koulu­tuksiin hyvin erilai­sista lähtö­koh­dista ja monilta eri aloilta.

Koulu­tusten ja valmen­nusten kestot ovat osittain yksilöl­lisiä yhdestä kuukau­desta kolmeen kuukauteen ja osittain määri­teltyjä kolmesta kuukau­desta puoleen vuoteen. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu vastaa osaltaan näillä koulu­tuk­silla ja valmen­nuk­silla maakunnan jatkuvan oppimisen tarpeeseen ja on mukana paran­ta­massa mahdol­li­suuksia työn ja työnte­ki­jöiden kohtaamiseen.

Työelämän murros ja sen monimuo­toisuus sekä työteh­tävät, jotka vaativat yhä monipuo­li­sempaa osaamista, edellyttää hyvää ja laajaa perus­kou­lu­tusta. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan osaamisen kehit­tä­misen on jatkuttava vähin­täänkin koko työuran ajan. Osaaminen ja koulutus vaikuttaa myös tulotasoon, hyvin­vointiin ja sillä on yhteys myös kansan­ta­louteen. (Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö (OKM) 2018)

Tarve jatku­valle oppimi­selle voidaan perus­tella talou­del­li­silla seikoilla sekä muuttuvan työelämän tarpeilla. Siihen liittyy kuitenkin useita muitakin seikkoja kuten henki­lö­koh­tainen kehit­ty­minen, syrjäy­ty­misen ehkäisy, työlli­syyden paran­tu­minen ja yleinen aktii­visuus. (OKM 2018)

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa alkoi kevään 2021 aikana kaksi Älykkäästi työuralle -valmen­nus­ryhmää ja kaksi työvoi­ma­kou­lu­tusta. Toinen työvoi­ma­kou­lu­tuk­sista on ensim­mäistä kertaa aloitettu Tulevai­suuden työn osaaja -koulutus ja toinen jo kolmatta kertaa toteu­tettava Älykkäästi töihin -projek­tio­saa­ja­kou­lutus. Syksyllä 2021 jatkuu Tulevai­suuden työn osaaja -koulutus kahdella ryhmällä. Lisäksi Karelia on osato­teut­tajana Itä-Suomen yliopiston hallin­noi­massa verkko­pe­da­go­giikan työvoimakoulutuksessa.

Valmen­nuk­sesta askel­merkit tulevaisuuteen

Työvoi­ma­kou­lu­tuksina toteu­tet­tavat valmen­nukset on suunnattu nuorille alle 30-vuotiaille, vailla ammatil­lista koulu­tusta oleville ja myös niille, jotka haluavat vaihtaa alaa tai miettivät yrittä­jyyttä. Valmen­nuk­sissa osallis­tujat saavat paljon tietoa koulu­tus­mah­dol­li­suuk­sista ja eri ammateista. He oppivat, ei pelkästään tunnis­tamaan omaa osaamistaan, vaan myös tuotteis­tamaan osaamistaan.

Tärkeä elementti Älykkäästi työuralle -valmen­nuk­sissa on jokaisen osallis­tujan saama oma valmentaja ja yksilöl­linen ohjaus. Monet nuoret eivät vielä tiedä mille alalle haluai­sivat suuntautua tai heillä ei yksin­ker­tai­sesti ole tietoa kaikista mahdol­li­suuk­sista. Näissä tilan­teissa valmen­tajien asian­tun­tijuus tuo nuorelle kullan arvoisia neuvoja ja tietoa, jotka voivat johtaa oival­luksiin ja jopa sen oman kiinnos­tuksen kohteen löyty­miseen. Valmentaja kulkee nuoren mukana ja auttaa löytämään vastauksia, voima­varoja ja vahvuuksia oman polun raken­ta­miseen. Tavoit­teena on konkreet­tinen ja realis­tinen etene­mis­suun­ni­telma askel­merk­keineen, jonka mukaan voi jatkaa valmen­nuksen jälkeen.

Yksi valmen­nukseen osallis­tu­jista kommentoi valmen­nusta näin:

”Koin kurssista olleen minulle paljon hyötyä erityi­sesti omien ajatusten ja toiveiden selkeyt­tä­misen kannalta. Yksilö­val­men­nuksen jälkeen on helppo jatkaa konkreet­ti­sesti kohti tavoitteita.”

Tämä palaute kertoo, että valmen­tajat ovat onnis­tuneet työssään ja nuori on saanut itselleen sitä mitä on siihen hetkeen tarvinnut.

Projek­ti­mainen työ yleistyy

Lain mukaan työvoi­ma­kou­lu­tusten tavoit­teena on osallis­tujien sijoit­tu­minen työelämään sekä se, että alueella toimivat yritykset saavat osaavaa työvoimaa. Työvoi­ma­kou­lu­tuk­sissa huomioi­daankin ennakoidut työelämän koulu­tus­tarpeet. Koulu­tuksiin voivat osallistua työikäiset, työttömät ja työttö­myy­suhan alla olevat. (OKM 2018)

Älykkäästi töihin -projek­tio­saaja -koulutus on hyvä esimerkki lakiin kirjatun tavoitteen saavut­ta­mi­sesta. Keväällä alkanut projek­tio­saa­ja­kou­lutus on jo kolmas toteutus tästä koulu­tuk­sesta ja sitä on jatku­vasti paran­nettu saadun palautteen pohjalta. Koulutus on tarkoi­tettu korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille. Projek­ti­mainen työskentely on lisään­tynyt monilla aloilla joten projek­tio­saa­mista tarvitaan työelä­mässä yhä enemmän. Älykkäästi töihin -projek­tio­saaja -koulutus perustuu tiimi­pe­da­go­giikkaan, jossa jokainen osallistuja on osa oppimis­tiimiä. Kaikilla on mahdol­lisuus vaikuttaa tiimin ilmapiiriin ja oppimisen edisty­miseen. Tiimissä tehdään muun muassa yhteisiä projekteja ja harjoi­tellaan vertais­men­to­rointia sekä oman kehit­ty­misen reflek­tointia yhdessä ryhmän kanssa. Tiimi­pe­da­go­giikan valmentava ote haastaa, aktivoi ja motivoi osallis­tujia. Tiimi­pe­da­go­gisen menetelmän onnis­tu­mi­sesta projek­tio­saaja -koulu­tuk­sessa kertoo yhden osallis­tujan työllis­ty­minen nimenomaan saamiensa tiimi­tai­tojen ja -osaamisen perustella.

Tulevai­suuden osaamis­vaa­ti­mukset haastavat

Yhteis­kunta muuttuu yhä enemmän sähköi­seksi. Digita­li­saation vaiku­tukset kosket­tavat kaikkia ihmisiä eikä se rajoitu vain työelämään. Digita­li­soi­tu­minen edellyttää kykyä toimia ja hankkia tietoa sekä palveluja erilaisten sähköisten järjes­telmien kautta. (OKM 2018)

Maalis­kuussa 2021 starttasi uutena työvoi­ma­kou­lu­tuksena Tulevai­suuden työn osaaja -koulutus. Koulu­tuksen tavoit­teena on kehittää tulevai­suuden työn tietoja ja taitoja vastaamaan niihin osaamis­vaa­ti­muksiin, joita digitaa­lisuus ja työn murros asettavat korkea­kou­lu­te­tuille. Kokonai­suu­dessa yhdis­tyvät keskeiset nyky- ja tulevai­suuden osaamis­teemat aktivoivaan toteu­tukseen. Koulutus on herät­tänyt mielen­kiintoa ja myös ELY-keskus rahoit­tajana toivoo sen jatkuvan. Tälle syksylle onkin suunni­teltu kaksi uutta ryhmää, joista ensim­mäinen käynnistyy syyskuun lopulla.

Tulevai­suuden työn osaaja -koulu­tuk­sella tavoi­tellaan työllis­ty­mi­se­del­ly­tysten paran­tu­mista ja sitä, että koulu­tukseen osallis­tujat työllis­tyi­sivät omaa osaamistaan ja mielen­kiin­toaan vastaaviin työteh­täviin. Koulu­tukseen voivat hakea yliopisto- tai ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon suorit­taneet työnha­kijat eri aloilta. Koulutus rakentuu kolmesta moduu­lista, joista ensim­mäisen sisältönä on omien kehit­ty­mis­tar­peiden ja mahdol­li­suuksien tunnis­ta­minen sekä osaamisen esille tuominen. Toisessa moduu­lissa kehitetään työelämän digitaitoja, opitaan jatkuvaa paran­ta­mista Lean Six Sigma Yellow Beltin perus­teilla sekä tutus­tutaan palve­lu­muo­toiluun. Kolman­nessa moduu­lissa on valin­naisena kaksi opinto­jaksoa, joista toinen liittyy digita­li­saa­tioon ja toinen tiedolla johta­miseen. Koulu­tukseen osallis­tu­jilla on mahdol­lisuus 1-2 kuukauden mittaiseen oman osaamisen näyttöön yrityk­selle tehtä­vällä kehit­tä­mis­teh­tä­vällä. Niin Projek­tio­saaja-koulu­tuksen kuin Tulevai­suuden työn osaaja -koulu­tuksen sisäl­töjen tarkoi­tuksena on lisätä osaamista ja vastata uuden­laisiin osaamis­vaa­ti­muksiin, joita korkea­kou­lu­tetut työnha­kijat kohtaavat työmark­ki­noilla, sekä edistää työllistymistä.


Kirjoittaja:

Ulla Kallio, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö. 2018.  Työn murros ja elini­käinen oppiminen: Elini­käisen oppimisen kehit­tä­mis­tar­peita selvit­tävän työryhmän raportti. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön julkaisuja 2018:8 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-552-5

Artik­ke­likuva: Andrea Piacquadio palve­lusta Pexels