Categories
Uutiset

Maakun­ta­johtaja Markus Hirvonen on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden 2021 alumni

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden 2021 alumniksi on valittu vuonna 2007 sairaan­hoi­ta­jaksi (AMK) valmis­tunut Markus Hirvonen. Perus­te­luissa todetaan, että Markus Hirvonen on tehnyt aktii­vista yhteis­työtä Karelian kanssa eri rooleissa ja tehtä­vissä työsken­nel­lessään Pohjois-Karjalan keskus­sai­raa­lassa eri tehtä­vissä, Juuan kunnan­joh­tajana sekä nykyisin maakuntajohtajan

– Markus on positii­vi­sella ja avoimella tavalla yhteis­työtä rakentava tiimi­pe­laaja, joka haastaa kaikki yhteiseen tekemiseen. Hänen avoin viestin­tänsä maakun­nassa tehtä­vistä asioista on tuonut positii­vista julki­suutta ja tietoi­suutta koko maakun­nalle ja sen toimi­joille. Lisäksi hän on esimer­kil­linen jatkuva oppija ja oman osaamisen kehittäjä, kertoo Karelian tutkimus- ja kehit­tä­mis­johtaja Anne Ilvonen

Pohjois-Karjalan maakun­ta­joh­tajana työsken­televä Hirvonen on tuonut esille taustaansa ammat­ti­kor­kea­koulun opiskelijana,

– Karelia oli erinomainen oppilaitos. Sain sieltä elini­käisten ystävien lisäksi elämäni ensim­mäisen ja laadukkaan korkea­kou­lu­tut­kinnon. Sairaan­hoi­tajan tutkin­nosta on ollut johta­mis­työssä valta­vasti hyötyä, enemmän kuin viral­li­sista johta­juuso­pin­noista. Sairaan­hoi­ta­jao­pin­noissa opin ihmisten kohtaa­misen merki­tyksen. Ja mitä johta­minen on? Se on oikeastaan lähes kokonaan ihmisen aitoa kohtaa­mista. Tämän kaiken mahdol­listi sitou­tuneet opettajat, kertoo Markus Hirvonen.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden alumni on valittu vuodesta 2017 alkaen. Alumneja ovat kaikki Kareliasta, Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­kou­lusta tai niitä edeltä­vistä oppilai­tok­sista valmis­tuneet opiske­lijat sekä kansain­vä­liset vaihto-opiske­lijat. Alumni­toi­minnan tavoit­teena on kehittää Karelian työelä­mä­lä­hei­syyttä ja tukea opiske­li­joiden työelä­mäyh­teyksien synty­mistä. Alumnit voivat mm. toimia opetuk­sessa asian­tun­ti­ja­luen­noit­si­joina, kutsua opiske­li­ja­ryhmiä opinto­vie­rai­lulle työpai­kalleen, tarjota opiske­li­joille harjoit­te­lu­paikkoja, projekteja ja opinnäy­tetyön aiheita sekä toimia mento­reina ja alan työelämään perehdyttäjinä.