Categories
Hiilineutraaleja ratkaisuja Pulssi

Päästö­las­kenta – Kannus­tammeko raken­nusalan yrityksiä kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähentämiseen?

European Green Deal on EU:n strate­gia­väline, jolla Euroo­pasta tehdään ensim­mäinen ilmas­to­neut­raali maanosa; moderni, resurs­si­te­hokas ja kilpai­lu­ky­kyinen talous. Vuoteen 2050 mennessä ilmakehään tuotetaan mahdol­li­simman vähän kasvi­huo­ne­kaa­su­päästöjä, ja kaikki mitä sinne tuotetaan, on myös poistettava sieltä. Tavoit­teeseen on laadittu vaiheit­tainen polku ja valikoima keinoja eri toimia­loille. Tavoitteen mukaan vuoteen 2030 mennessä EU:n ilmakehän kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen ylijäämä vähenee ainakin 55% (vuoden 1990 tasoon verrattuna). Suomessa on otettu tavoit­teeksi vielä nopeampi etene­minen; hiili­neut­raalius jo vuonna 2035 (halli­tus­oh­jelma 2019).

EU:n kestävän rahoi­tus­sek­torin tavoit­teita palve­levat EU Takso­nomia -määräykset, joilla yritykset ohjataan tunnis­tamaan ja rapor­toimaan takso­no­mia­kri­tee­ristöä vasten peilatut kestävät toimin­tonsa ja tuomaan esiin takso­nomian ympäris­tö­ta­voit­teiden luokit­telun mukaan järjes­tetyt liike­vaihto-osuutensa, inves­toin­ti­me­nonsa ja opera­tii­visen toiminnan kulunsa. Raken­ta­minen kuuluu jo takso­no­mia­vaa­teiden toimia­loihin ja EU komission ehdotuksen mukaan vaati­mukset laaje­nevat isoista listau­tu­neista yrityk­sistä koskemaan kaikkia suuria yrityksiä (henki­lös­töluku vähintään 250 ja liike­vaihto yli 50 milj. € tai taseen loppusumma ei ylitä 43 milj. €.) sekä listau­tu­neita pieniä ja keski­suuria yrityksiä, poislukien mikro­y­ri­tykset (henki­lös­töluku alle 10 ja liike­vaihto tai taseen loppusumma korkeintaan 2 milj.€).

Raken­ta­misen ohjaus ja hankkeiden kilpailutukset

Luonnos­teltu uusi Suomen Ympäris­tö­mi­nis­teriön asetus Raken­nuksen ilmas­to­sel­vi­tyk­sestä ehdottaa uudelle raken­nut­ta­valle raken­nuk­selle ja laaja­mit­tai­sesti korjat­ta­valle raken­nuk­selle laadit­ta­vaksi ilmas­to­sel­vi­tystä. Ilmas­to­sel­vi­tyk­sessä lasketaan hiili­ja­lan­jälki ja hiili­kä­den­jälki erikseen raken­nus­paikan ja raken­nuksen elinkaaren kullekin vaiheelle.  Lisäksi uudis­ra­ken­ta­misen päästöjä rajoi­tetaan säädöksin, sillä Ympäris­tö­mi­nis­teriön vähähii­lisen raken­ta­misen tiekartan suunni­telman mukaan vuoteen 2025 mennessä tullaan uudis­ra­ken­nusten elinkaarten hiili­ja­lan­jäl­jille asettamaan raja-arvot raken­nusten käyttö­tar­koi­tus­luo­kittain. Myös Ympäris­tö­mi­nis­teriön julkaisema raken­nusten vähähii­li­syyden arvioin­ti­me­ne­telmä on uudis­tu­massa, huomioiden Level(s)-menetelmän, euroop­pa­laiset kestävän raken­ta­misen standardit ja pohjois­maisen arvioin­ti­me­ne­telmien yhteen­so­vit­ta­misen tavoitteen.

Level(s) on laajempi kestä­vyyden indikaat­to­ri­kehys, joka on kehitetty yhtei­sesti EU:n raken­nus­sek­to­rille. Sitä voidaan käyttää raken­nus­pro­jek­teissa suori­tus­kyvyn paran­ta­miseen ja rapor­toi­miseen EU:ssa yhteismitallisesti.

Ympäris­tö­mi­nis­teriön uudis­tu­vassa Raken­nuksen vähähii­li­syyden arvioin­ti­me­ne­tel­mässä raken­nuksen hiili­ja­lan­jälkeen eli lasket­taviin ilmas­to­hait­toihin sisäl­tyvät tuotteiden, kulje­tusten, työmaan ja käytet­tävän energian hiili­ja­lan­jälki. Ilmas­to­hyö­tyihin eli hiili­kä­den­jälkeen puolestaan kierrätys ja purku­ma­te­ri­aalien hyödyn­tä­minen, pitkäi­käiset hiili­va­rastot, sement­ti­poh­jaisten tuotteiden karbo­na­ti­soi­tu­minen sekä tuotettu ylimää­räinen uusiutuva energia. Arviointi tehtäisiin 50 vuoden ajanjak­solle raken­nuksen tulevalta elinkaa­relta. Lasken­nassa käytet­täviä päästö­tietoja on saata­villa mm. kansal­li­sesta päästötietokannasta.

Maankäyttö- ja raken­ta­mislain kokonai­suu­dis­tuksen yhtey­dessä, uudessa kaavoitus- ja raken­ta­mislaki -esityk­sessä raken­nuksen vähähii­lisyys nousee uudeksi raken­ta­misen olennai­seksi tekni­seksi vaati­muk­seksi. Raken­ta­mi­sessa ennak­ko­suun­nit­telun merkitys on suuri pyrit­täessä raken­nuksen elinkaaren ajalla vähähii­lisiin ratkaisuihin.

Julki­sella puolella jo raken­nus­hank­keiden varhais­vai­heissa, kuten julkisten raken­nus­hank­keiden kilpai­lu­tuk­sissa, tontin luovu­tuk­sissa ja maankäyt­tö­so­pi­muk­sissa, julkisten toimi­joiden on mahdol­lista valita ohjaus­keinot sekä käytet­tävät kriteerit ympäris­tö­ar­vojen ja kestävän kehityksen varmistamiseksi.

Yrityksen aktii­vinen ympäristövastuullisuus

Mitkä ovat raken­nusalan yritysten omat keinot osoittaa toimin­tansa kestävyys ja ympäristön huomiointi?

Keinoja yrityksen ympäris­tö­vas­tuul­li­suus­työssä ovat mm. yrityksen toimin­tojen hiili­ja­lan­jäljen selvit­tä­minen ja oman toiminnan kehit­tä­minen vaikkapa proses­seihin, toimin­ta­ta­poihin, hankin­toihin, materi­aa­leihin ja energia­muo­toihin liittyvien mahdol­li­suuksien kohdalla. Nämä ovat toistai­seksi useim­mille yrityk­sille vapaa­eh­toisia ja omaan aktii­vi­suuteen pohjau­tuvia toimia, joihin konsult­tia­pu­jakin on tarjolla.

Yrityksen kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen laskenta voidaan perustaa GHG Protocol Corporate -standar­deihin, joiden lasken­ta­mal­lissa huomioidaan yrityksen oman toiminnan tuottamat päästöt (scope1), yrityksen hankkimien tuotteiden ja palve­luiden päästöt (scope 2) sekä yrityksen tuotan­nosta oman toiminnan jälkeen aiheu­tuvat päästöt (scope 3).

Pitkä­jän­teistä vastuul­li­suus­työtä on lähteä kehit­tämään yrityk­selle ympäris­tö­jär­jes­telmä, jota vasten toimintaa peilataan ja kehitetään säännöl­li­sesti, sekä auditoidaan määrä­ajoin. Serti­fioitu ympäris­tö­jär­jes­telmä -merkintä on keino ilmaista yrityksen ympäris­tö­vas­tuul­li­suus­työtä. Ympäris­tö­jär­jes­tel­mä­vaih­toehtoja on useita, ne voivat perustua kansain­vä­lisiin tai suppeampiin standar­deihin tai ympäris­tö­joh­ta­mis­jär­jes­telmiin. Esimer­kiksi Ekokom­passi -ympäris­tö­jär­jes­telmä sopii kaikille toimia­loille ja erityi­sesti suoma­laisen raken­nusalan erityis­tar­peisiin kehitetty RALA-ympäris­tö­ser­ti­fiointi perustuu ISO 14001 -järjestelmään.

Myös osallis­tu­minen ympäris­tö­luo­ki­tel­tuihin raken­nus­hank­keisiin antaa yrityk­sille referenssin osalli­suu­desta. Raken­nus­hank­keiden ympäris­tö­luo­ki­tus­jär­jes­telmät (Green Building Certi­fica­tions) ovat serti­fioin­ti­me­net­telyjä, joilla varmis­tetaan kestävän kehityksen tavoit­teiden toteu­tu­minen läpi raken­nus­hankkeen kulun, hankkeen tarve­sel­vi­tys­vai­heesta, suunnit­teluun, raken­ta­miseen, käyttöön­ottoon ja takuu­aikaan. Suomessa käytettyjä ympäris­tö­luo­ki­tus­jär­jes­telmiä ovat LEED, BREEAM, RTS-ympäris­tö­luo­kitus sekä Joutsen­merkki. Serti­fiointi todentaa kiinteis­tö­kohteen ympäris­tö­te­hok­kuuden ja vastuullisuuden.

Tuotteiden ekosuun­nittelu ja -valikointi

Raken­ta­miseen liittyviä tuotteita ja materi­aaleja valmis­tavat yritykset voivat varmentaa ja jalostaa tuottei­densa ympäris­tö­vai­ku­tukset tuotteen ympäris­tö­se­loste (EPD, Environ­mental Product Decla­ration) -menet­telyn avulla. Verifioituja ja julkaistuja ympäris­tö­se­los­teita käytetään valikoi­taessa ja vertail­taessa raken­nus­tuot­teita ja analy­soi­taessa raken­nuksen elinkaaren päästöjä. Raken­nus­tuot­teiden ympäris­tö­se­los­teita käsit­telee standardi SFS-EN 15804 + A2. EPD:n lasken­nassa on mahdol­lista huomioida tuotteen koko elinkaaren päästöt, samaan tapaan kuin raken­nuksen elinkaaren arvioin­nissa (LCA). EPD:t ovat oiva keino tuotteiden bench­mark­kauk­sessa ja markkinoinnissa.

Raken­ta­misen hyödyk­keiden kuluttajakysyntä

Yleisen ympäris­tö­tie­toi­suuden lisään­nyttyä, sekä yrityksiin, raken­nus­tuot­teisiin, kiinteis­töihin ja raken­nuksiin liittyvien ympäris­tö­mer­kin­töjen ja luoki­tusten kehit­tä­misen myötä, talou­del­liset toimijat saavat inves­toin­ti­han­kin­to­jensa lyhyen ja pitkän aikavälin ympäris­tö­vai­ku­tuk­sista selkeämmän käsityksen. Kulut­tajat valit­sevat omat priori­teet­tinsa kulloi­senkin tilanteen ja tietä­myksen mukaan.


Kirjoittaja

Kirsi Saukkonen, projek­ti­asian­tuntija, Raken­ta­misen vihreä siirtymä -hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu

Elokuussa 2021 Karelia-amk:ssa käynnis­ty­neessä Raken­ta­misen vihreä siirtymä -hankkeessa yhtenä toimen­pi­de­ko­ko­nai­suutena on raken­ta­misen alan yritysten ja raken­nus­työ­maiden toimin­ta­pro­sessien vähähii­li­syyden tarkastelu ja edistäminen.

Lisätietoja hankkeesta täältä.

Lähteet

A European Green Deal, European Commission (europa.eu). https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

EU Taxonomy for sustai­nable activities, European Commission. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

Internal Market, Industry, Entrepre­neurship and SMEs, An official website of the European Union. https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en

Level(s) -European framework for sustai­nable buildings, European Comission. https://ec.europa.eu/environment/levels_en

Halli­tuksen ilmas­to­po­li­tiikka: kohti hiili­neut­raalia Suomea 2035, Ympäris­tö­mi­nis­teriö. https://ym.fi/hiilineutraalisuomi2035

Raken­nuksen ilmas­to­sel­vi­tyksen asetus­luonnos lausun­noille – tavoit­teena yhden­mu­kainen ja luotettava vähähii­li­syyden arviointi – Maankäyttö- ja raken­nuslaki uudistuu (mrluudistus.fi), Ympäris­tö­mi­nis­teriö. https://mrluudistus.fi/uutiset/rakennuksen-ilmastoselvityksen-asetusluonnos-lausunnoille-tavoitteena-yhdenmukainen-ja-luotettava-vahahiilisyyden-arviointi/

Level(s) – raken­nusten resurs­si­te­hok­kuuden yhteiset EU-mittarit, Ympäris­tö­mi­nis­teriö. https://ym.fi/levels-rakennusten-resurssitehokkuuden-mittarit

We set the standards to measure and manage emissions, Green­house Gas Protocol. https://ghgprotocol.org/companies-and-organizations

Ekokom­passi – Ympäris­tö­jär­jes­telmä toiminnan kehit­tä­misen tukena. https://ekokompassi.fi/

Ympäris­tö­jär­jes­telmän serti­fioin­nista työkalu toiminnan jatkuvaan kehit­tä­miseen. https://www.rala.fi/ajankohtaista/tiedotteet/ymparistojarjestelman-sertifioinnista-tyokalu-toiminnan-jatkuvaan-kehittamiseen/

Ympäris­tö­luo­ki­tukset, Green Building Council Finland. https://figbc.fi/ymparistoluokitukset/

Miten voit laatia Ympäris­tö­se­loste (EPD) Ja miten se voi auttaa yritystäsi, OneClick-LCA. https://www.oneclicklca.com/fi/ebook-epd-how-to-make-environmental-product-declaration/

SFS-EN 15804:2012 + A2:2019, Kestävä raken­ta­minen. Raken­nus­tuot­teiden ympäris­tö­se­losteet. Laadinnan yleis­säännöt, Suomen standar­di­soi­mis­liitto. 2019.