Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: talous­hal­linnon lehtori

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

TALOUSHALLINNON LEHTORIA
1.1.2022 alkaen toistai­seksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Lehtorin tehtäviin kuuluvat liike­ta­louden koulu­tuksen monipuo­liset talous­hal­linnon opetus­teh­tävät sekä opinnäy­te­töiden ohjaus. Työteh­täviin kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset tutkimus- ja kehit­tä­mis­teh­tävät sekä palveluliiketoiminta.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa, laaja-alaista ulkoisen ja sisäisen lasken­ta­toimen osaamista ja vähintään kolmen vuoden työko­ke­musta talous­hal­linnon käytännön työtehtävistä.

Paino­tamme valin­nassa:
– laaja-alaista ulkoisen ja sisäisen lasken­ta­toimen osaamista
– valmiutta digitaa­li­sissa oppimi­sym­pä­ris­töissä toimi­miseen ja kehit­tä­miseen
– hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja
– vastuul­lista ja oma-aloit­teista työsken­te­ly­otetta
– kykyä luoda ja ylläpitää toimivia alaan liittyviä verkostoja
– sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjal­lista osaamista

Opetus­ko­kemus sekä lähi- että verkko-opetuk­sesta katsotaan eduksi.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edelly­tetään vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkami­sesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtä­vissä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemuksesi Kunta­rek­ryssä 15.11.2021 klo 15 mennessä.

Lisätietoja tehtä­vistä antavat tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Pilvi Purmonen, pilvi.purmonen@karelia.fi, p. 050 354 3113 ja työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, jaana.tolkki@karelia.fi, puh. 050 408 7932.