Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: viestintäasiantuntija

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

VIESTINTÄASIANTUNTIJAA
toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.1.2022 alkaen.

Kaipaamme uutta osaajaa vahvis­tamaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun viestintä- ja markki­noin­ti­tiimiä. Olethan alan monitaituri, jolta onnis­tuvat monipuo­liset video- ja äänituo­tannot sekä digitaa­linen markki­nointi ja someka­navien sisäl­lön­tuo­tanto. Tartut hanakasti myös muihin tiimin hektisiin, mutta mielen­kiin­toisiin tehtäviin.

Odotamme sinulta viestintä- tai markki­noin­tialan koulu­tusta ja kokemusta. Lisäksi sinulla on kiinnos­tusta ylihuo­misen digitaa­liseen viestintään. Muutos­myön­tei­syy­destä ja idearik­kau­desta annamme bonuspisteitä.

Viestin­tä­asian­tun­tijan työnkuva on todella monipuo­linen, joten toivomme, että työnte­kijänä olet energinen, järjes­tel­mäl­linen ja toimeen tarttuva. Arvos­tamme lisäksi analyyt­ti­syyttä ja kykyä hahmottaa monimut­kaisia asiako­ko­nai­suuksia. Pääset vastaamaan omista tehtä­vä­ko­ko­nai­suuk­sistasi, mutta lisäksi olet osa tiimiämme.

Paino­tamme valin­nassa:
– Kokemusta video­tuo­tan­tojen suunnit­te­lusta ja toteu­tuk­sesta
– Näyttöjä digitaa­lisen markki­noinnin monika­na­vai­sesta suunnit­te­lusta ja toteu­tuk­sesta
– Sosiaa­lisen median kohde­ryh­mä­koh­taista kanavahallintaa

Arvos­tamme:
– Kykyä itsenäiseen työsken­telyyn tavoit­teel­li­sesti ja tulok­sel­li­sesti
– Hyviä vuoro­vai­kutus- ja asiakas­pal­ve­lu­taitoja
– Hyviä suullisia ja kirjal­lisia viestin­tä­taitoja
– Halua kehittää jatku­vasti omaa osaamista
– Paineen­sie­to­kykyä
– Vähintään englannin kielen suullista ja kirjal­lista taitoa

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa korkeakoulututkintoa.

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­taisine palka­no­sineen on 2527,57- 2830,94 euroa/kk. Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen perus­teella. Tehtä­vä­koh­tainen palkka ei sisällä kokemus­lisiä. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemuksesi Kunta­rek­ryssä 15.11.2021 klo 15 mennessä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta viestin­tä­pääl­likkö Rauno Jussila, rauno.jussila@karelia.fi, 050 430 2220 ja työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, jaana.tolkki@karelia.fi, 050 408 7932.