Categories
Uutiset

Kareliassa käynnistyy Etäte­ra­pia­pal­ve­luiden asian­tuntija -koulutus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­tävät yhteis­työssä Etäte­ra­pia­pal­ve­luiden asian­tuntija -korkea­kou­lu­diplo­mi­kou­lu­tuksen 30 op verkossa 20.1.-30.11.2022 Koulutus on tarkoi­tettu kaikille terapia-alan tutkinnon suorit­ta­neille ammat­ti­lai­sille esim. fysio-, toiminta-, jalka- ja puhete­ra­peutit sekä psykoterapeutit.

Koulu­tuk­sessa pereh­dytään etäte­ra­pioissa hyödyn­net­täviin teknisiin ja digitaa­lisiin välineisiin käytännöin kokeiluin ja testauksin sekä virtu­aa­liym­pä­ris­tössä tapah­tuvaan eri ikäisten verkko­vuo­ro­vai­ku­tukseen ja -ohjaukseen. Koulu­tuksen aikana testataan ja kokeillaan myös erilaisia ratkaisuja ja välineitä opiske­lijan oman asiakkaan kanssa Opinnot suori­tet­tuaan opiskelija saa etäte­rapia-asian­tun­tijan osaamis­merkin eli Open Badgen.

Lisätietoja koulu­tuk­sesta ja ilmoit­tau­tu­miset 16.11.2021 mennessä https://kareliastagging.meitadev.fi/etaterapiapalveluiden-asiantuntija/