Categories
Uutiset

Korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­tajien työllis­ty­mistä edistä­vällä koulu­tuk­sella hyviä tuloksia

Karelia- ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulut sekä Itä-Suomen yliopisto käynnis­tivät huhti­kuussa uuden koulu­tus­pi­lotin, jonka tavoit­teena oli edistää korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­ta­neiden työllis­ty­mistä koulu­tustaan vastaaviin tehtäviin. KAVA -asian­tun­ti­ja­teh­täviin valmentava koulutus kansain­vä­li­sille osaajille päättyi syyskuun lopussa.

Koulu­tuksen tavoit­teena oli vahvistaa osallis­tujien työllis­ty­mis­mah­dol­li­suuksia kolmen kriit­tisen osa-alueen näkökul­masta: suomen kielen asian­tun­ti­ja­tason osaamisen syven­tä­minen, osallis­tujien oman alan työelä­mä­ver­kos­tojen raken­ta­minen ja laajen­ta­minen Suomessa ja keskeisten työelämä- ja työnha­ku­tai­tojen kehit­ty­minen. Tavoitteet saavu­tettiin hyvin. Opiske­li­joita oli noin 20 muun muassa talous­hal­linnon, kasva­tuksen, lääke­tieteen, logis­tiikan ja luonnonvara-aloita. Koulu­tuksen päättyessä kolme opiske­li­joista oli jo saanut oman alan työpaikan, kaksi aloit­tanut opiskelut suomen­kie­li­sessä korkea­kou­lu­tut­kin­nossa ja useam­malla oli työnhaku käynnissä. Keskeistä koulu­tuk­sessa opiske­li­joille oli ollut työhar­joit­telun mahdol­lis­tu­minen nimenomaan asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä, kontaktien luominen työelämään ja rohkeus ja lisään­tyneet taidot käyttää suomen kieltä myös työroo­lissa. Usko omiin työllis­ty­mis­mah­dol­li­suuksiin oli kasvanut koulu­tuksen aikana saadun palautteen ja kokemusten perusteella.

Toinen KAVA-koulu­tus­pi­lotti toteu­tetaan 10.1.-30.6.2022 ja haku koulu­tukseen on auki 15.11.2021 saakka. Koulutus toteu­tetaan etä- ja lähikou­lu­tuksena. Lähito­teu­tukseen voi osallistua Joensuussa tai Kuopiossa. 

Koulutus toteu­tetaan kiinteässä yhteis­työssä työelämän ja yritysten kanssa. Koulu­tukseen sisältyvä harjoittelu avaa yrityk­sille mahdol­li­suuden saada koulu­tettua, kieli­tai­toista ja kansain­vä­li­sillä verkos­toilla varus­tettuja osaajia yrityksiin. 

KAVA-koulutus on osa Karelia- ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lujen sekä Itä-Suomen yliopiston yhteistä MOKOMA- monipaik­kainen valmennus asian­tun­ti­ja­teh­täviin korkeasti koulu­te­tuille maahan­muut­ta­jille -hanketta. Hankkeen aikana koulutus toteu­tetaan kaksi kertaa, jonka jälkeen koulu­tuksen on tarkoitus vakiintua osaksi korkea­kou­lujen yhteistä koulu­tus­tar­jontaa.  Hankkeeseen on saatu opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön jatkuvan oppimisen erityi­sa­vus­tusta ajalle 6/2020-9/2022.