Categories
Pulssi Muut

Koronan vaikutus matkus­ta­miseen Kareliassa – kohti uutta normaalia

Ennen korona­pan­demiaa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa matkus­tettiin paljon; oli kansain­vä­listä opiskelija- ja henki­lö­kun­ta­vaihtoja, työhön liittyviä ulko- ja kotimaan matkoja, opiske­li­ja­matkoja, messuja ja seminaareja. Pidempien matkojen lisäksi oli hyvinkin taval­lista, että esimer­kiksi pääkau­pun­ki­seu­dulle matkus­tettiin kokouksiin, jotka saattoivat kestää vain muutaman tunnin. Keväästä 2020 alkoi pitkä ajanjakso, jolloin matkus­ta­mista ei suosi­teltu lainkaan. Koronan vaikutus Karelian matka­ku­luihin oli todella merkittävä: vuonna 2019 matka­kulut olivat yhteensä noin 816.000 euroa, vuonna 2020 ne putosivat 218.000 euroon.

Covid -19 -pandemian puhje­tessa maalis­kuussa 2020 syntyi ruuhka matka­va­rausten perumiseen, niin matka­toi­mis­toissa kuin julkisen liikenteen kuten VR:n asiakas­pal­ve­lu­toi­mi­pis­teissä. Varausten perumisen jonotusaika oli asiakas­pal­veluun pahim­millaan useita tunteja. Varauksia peruttiin tiuhaan tahtiin noin kuukauden ajan. Varausten peruminen onnistui onneksi siten, että makse­tuista varauk­sista saatiin hyvitykset suurelta osin. 

Takaisin maail­malle

Syyskuussa 2021 Suomen hallitus hyväksyi uuden hybri­di­stra­tegian tavoit­teenaan asteit­tainen yhteis­kunnan avaaminen ja korona­ra­joi­tuk­sista luopu­minen. Karelias­sakin kampukset ovat siirtyneet lähio­pe­tukseen ja hybri­di­malliin. Ajanta­saista tietoa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tilan­teesta löytyy Karelian Koronain­fosta, jota päivi­tetään aktii­vi­sesti. Sivulla tiedo­tetaan myös Karelian matkus­ta­miseen liitty­vistä asioista, kuten kansain­vä­lisen opiske­li­ja­vaihdon sekä henki­lö­kunnan ulkomaan­mat­kojen tilanteesta. 

Rokote­kat­ta­vuuden lisään­ty­misen ja tartun­tojen määrän tasaan­tu­misen myötä myös matkus­ta­minen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on lisään­tynyt, ja matkoja varataan pikku­hiljaa enemmän. Kotimaan matkojen osalta on kuitenkin vielä huomioitava alueel­listen erojen vaihtelu ohjeis­tuk­sissa ja suosi­tuk­sissa. Tämän artik­kelin kirjoi­tus­het­kellä ollaan Suomessa luopu­massa valta­kun­nal­li­sista rajoi­tuk­sista ja yhden­mu­kais­tamaan alueiden toimin­ta­mallia. Korona­passien käyttöön­ottoa suunni­tellaan yleisö­ti­lai­suuksien ym. tapah­tumien järjes­tä­misen tueksi. Maskien käyttö ja hyvä käsihy­gienia ovat edelleen voimassa olevia suosi­tuksia, samoin kuin riittävät turva­välit. Korona­testaus ja omaeh­toinen karan­teeni on paikallaan, silloin kun oireita ilmaantuu. Alueel­liset ohjeis­tukset voivat kuitenkin muuttua tartun­tojen määrän lisään­tyessä nopeas­tikin. Tietoa alueen korona­virus tilan­teesta ja rajoi­tuk­sista saat kuntien ja sairaan­hoi­to­piirien sivuilta tai Terveyden ja hyvin­voinnin laitoksen sivuilta.

Ulkomaille matkus­tavien ja ulkomailta saapuvien on syytä tarkistaa Valtio­neu­voston sekä Terveyden ja hyvin­voinnin laitoksen sivuilta ajanta­saiset tilan­ne­tiedot ja ohjeis­tukset. Tietoja päivi­tetään katta­vasti niin ulkomaille lähtevien kuin Suomeen saapu­vienkin matkus­tajien osalta. Myös matka­toi­mistot päivit­tävät omia sivujaan aktii­vi­sesti. Useissa maissa on voimassa korona­passi, josta käy ilmi saadut rokotteet tai sairas­tettu korona sekä testi­tu­lokset. Korona­to­dis­tuksen voi tarvit­taessa tulostaa Omakan­nasta. On kuitenkin syytä tarkistaa kohdemaan ajanta­saiset tiedot ja noudattaa voimassa olevia ohjeis­tuksia ja määräyksiä.

Uusi matkus­tus­oh­jelma käyttöön

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun matkus­tus­oh­jetta on äskettäin päivi­tetty ja ohje sisältää muutoksia lähinnä laskujen käsit­telyn prosessiin. M2-matkus­tus­oh­jelma on monelle vielä tunte­maton, koska uusi ohjelma otettiin käyttöön juuri ennen koron­pan­demian puhkea­mista. Ohjelma on selkeä ja helppo­käyt­töinen, mutta mikäli koet tarvit­sevasi lisäoh­jeis­tusta voit ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Toden­nä­köistä on, ettei matkus­ta­minen tule palaamaan korona­pan­demiaa edeltä­välle tasolle, vaikka rajoi­tukset poistui­si­vatkin kokonaan. Etäyh­teydet ja verkko­ko­koukset toimivat hyvin, ja tarvit­taessa tapaa­miset järjes­tyvät etäyh­teyksin nopeammin. Tämä vähentää matkus­ta­misen tarvetta ja tuo myös säästöä matka­kus­tan­nuksiin ja tehok­kuutta ajankäyttöön.

Niille jotka matkus­tavat toivotan kuitenkin hyvää ja turval­lista matkaa!


Kirjoittaja:

Tuula Sormunen, hallin­to­sih­teeri, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Alexandr Podvalny palve­lusta Pexels