Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Kestävää hyvinvointia

Osaamisen johta­mi­sella ja kehit­tä­mi­sellä kohti parempia hyvin­voin­tia­lueen palveluita

Olen työsken­nellyt Kareliassa koulu­tus­pääl­likkönä kohta puoli vuotta. Tätä ennen työsken­telin Siun sotessa osaamisen kehit­tä­misen päällikkönä, jolloin olin osaltani tuotta­massa mm. tukipal­velua esimie­hille henki­löstön osaamisen kehit­tä­misen tueksi. Osaamisen johta­misen teema on ollut ja on edelleen tärkeässä merki­tyk­sessä työteh­tä­vissäni. Esittelen tässä artik­ke­lissa osaamisen johta­miseen ja kehit­tä­miseen liittyviä näkökulmia sekä käynnissä olevia valta­kun­nal­lisia sekä maakun­nal­lisia hankkeita ja kehittämistyötä.

Sosiaali- ja tervey­salan muuttu­vissa toimin­taym­pä­ris­töissä ja palve­luissa korostuu entistä enemmän henki­löstön osaamisen johta­minen ja kehit­tä­minen. Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen ja sote-alan organi­saa­tioiden edustajien tulisi tehdä entistä tiiviimpää yhteis­työtä tutkin­tojen kehit­tä­mi­sessä, täyden­tävän ja jatkuvan oppimisen painopis­teiden linjaa­mi­sessa sekä tutkimus- ja kehit­tä­mis­työssä. Tulevien hyvin­voin­tia­lueiden tavoit­teena on mm. parantaa sosiaali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lujen saata­vuutta ja saavu­tet­ta­vuutta, kaventaa hyvin­vointi- ja tervey­seroja sekä turvata yhden­ver­tai­suutta. Tavoit­teena on turvata ammat­ti­tai­toisen työvoiman saanti.  Sote-raken­ne­uu­dis­tus­hankkeen muutos­johtaja Elina Felinin mukaan olemme Pohjois-Karja­lassa uudis­tuksen etumat­kalla, joka mahdol­listaa keskit­ty­misen toiminnan ja palve­luiden kehit­tä­miseen. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun strate­gi­silla valin­noilla olemme osaltamme vahvasti tekemässä yhdessä kehit­tä­mis­työtä ja vahvis­ta­massa tulevaa hyvinvointialuetta. 

Monia­laiset palvelut haastavat vanhat toimintatavat

Osaamisen johta­misen ja kehit­tä­misen tulee olla organi­saation strate­gisena tavoit­teena. Esimiehen tehtävänä on johtaa ja vahvistaa henki­löstön osaamista ennakoi­dusti tulevai­suuden toimintaa kohti. Osaamisen johta­mi­sella vahvis­tetaan myös työn hallintaa ja sujuvuutta sekä työhy­vin­vointia. Tästä syystä esimiesten tutkin­to­kou­lu­tuk­sessa sekä täyden­tä­vässä koulu­tuk­sessa osaamisen johta­misen sisällöt ovat keskeisiä.

Kehitys­kes­kus­telut ovat perin­teinen menetelmä tarkas­tella osaamista joko yksilö- tai ryhmä­ta­solla. Sosiaali-ja tervey­salan organi­saa­tioissa on olemassa mitta­reita, jotka välil­li­sesti kertovat myös osaami­sesta kuten asiakas­pa­laute sekä läheltä piti-, haitta- tai vahin­ko­ta­paukset. Tarvit­tai­siinko näiden lisäksi esim. HR-järjes­telmään pohjau­tuvaa syste­maat­tista ja säännöl­listä osaamisen arviointia (itse- ja/tai vertai­sar­viointi), jonka avulla saisi kette­rästi tietoa osaamisen johta­misen tueksi? Tarvit­tai­siinko lisäksi tietyissä osaami­sissa arvioin­ti­mit­ta­reita tai testejä? Osaamista on tutkittu ja selvi­tetty (esim. Compe­tence assessment in anaest­hesia nursing care), mutta tiedon saaminen osaksi arkea osaamisen johta­misen tueksi vaatii edelleen tutki­musta ja kehittämistä.

Tulevilla hyvin­voin­tia­lueilla tarvitaan yhä vahvemmin monia­laista osaamista ymmär­tävää ja yhdis­tävää johta­mista. Karelia on mukana mm. tulevai­suuden sosiaali-ja terveys­kes­kusten kehit­tä­mi­sessä, jossa yhtenä tavoit­teena ovat monia­laiset palvelut. Sote-keskusten kehit­tä­minen edellyttää kaikilta toimi­joilta perin­teisten toimin­ta­ta­pojen rohkeaa muutosta ja avointa halua tehdä työtä yhdessä asiakas keskiössä. Esimie­hillä tulisi olla keinoja arvioida, että oikea osaaja on oikeassa paikassa oikeaan aikaan tuotta­massa osaavaa asiakaspalvelua.

Siun sotessa on lähdetty kehit­tämään voima­va­ra­läh­töistä henki­löstön johta­mista, jossa osaamisen tarkastelu on keskei­sessä merki­tyk­sessä. On tärkeää kohdistaa henki­lös­tö­voi­ma­varat vastaamaan palve­lu­tuo­tantoa, mutta sen rinnalla on tärkeää tarkas­tella ja kohdentaa henki­löstön osaamista palve­luiden vaati­musten mukai­sesti. Palve­lujen tulee olla myös osaamisen näkökul­masta tasaver­taisia ja turvattuja. Valitet­tavan usein yleisessä henki­lös­tö­re­surs­seihin liitty­vässä keskus­te­lussa keski­tytään henki­lös­tö­määrään, joka toki on olennaista. Jos henki­löstön osaaminen ei kuitenkaan ole riittävää, ei optimaa­linen määräkään henki­löstöä pysty tuottamaan vaikut­tavia palveluita.

Perin­tei­sesti ajatellen sosiaali- ja tervey­salan täyden­nys­kou­lu­tus­vel­voite ohjaa lakisää­tei­sesti osaamisen kehit­tä­mistä. Ilman motivoi­tu­nutta kehit­tämis- ja kehit­ty­mis­myön­teistä henki­löstöä  sote-palve­lu­tuo­tantoa on mahdo­tonta kehittää. Oppivan työyh­teisön periaat­teisiin kuuluu, että uusia toimin­ta­tapoja luodaan ja kehitetään yhdessä tekemällä ja kokei­le­malla. Osaamisen kehit­tä­minen vaatii myös työnte­ki­jältä aktii­vi­suutta. On olennaista, että Kareliasta valmis­tuvat sote-ammat­ti­laiset ovat omaksuneet jatkuvan oppimisen osaksi ammat­tiaan sekä osaavat käyttää tietoa toimin­tansa perus­teena ja kehit­tä­mi­sessä. Oman osaamisen kehit­ty­mistä ei voi siirtää korkea­koulun tai työnan­tajan vastuulle, vaan jokainen opiskelija ja työntekijä on vastuussa omasta oppimi­sestaan ja toiminnastaan.

Yhteinen tärkeä päämäärä sekä korkea­kou­luissa että sosiaali- ja tervey­salan organi­saa­tioissa on alan veto- ja pitovoiman vahvis­ta­minen. Tässä yhtenä tärkeänä tekijänä on alan urapol­kujen kuvaa­minen sekä jatkuvan oppimisen entistä parempi suunnittelu ja mahdol­lis­ta­minen henki­lös­tölle. Tätä lähdemme yhteis­työssä kehit­tämään Siun soten, Riverian ja Karelian strate­gi­sessa kumppanuustoiminnassa.

Valta­kun­nal­liset hankkeet tulevai­suuden sosiaali- ja tervey­salan osaamista kehittämässä

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö ja sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö ovat yhdessä asettaneet Sosiaali- ja tervey­salan korkea­kou­lu­tuksen kehit­tä­minen -hankkeen (SOTEKO), jonka tavoit­teena on alempiin ja ylempiin korkea­kou­lu­tut­kin­toihin johtavat koulu­tukset ja niitä täyden­tävän korkea­kou­lu­tuksen kehit­tä­minen siten, että koulu­tus­tar­jonta vastaa jousta­vammin yksilöiden ja työelämän tarpeisiin. Hanke tuottaa esitykset seuraa­vista teemoista:

  • Sote-tutkin­to­ra­kenteen ja sitä täyden­tävän koulu­tuksen kehittäminen.
  • Valta­kun­nal­linen jatkuvan oppimisen rakenne sosiaali- ja terveysalalla.
  • Sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen raken­ne­uu­dis­tuksen ja Tulevai­suuden sosiaali- ja terveys­keskus – ohjelman tavoit­teiden tukeminen osaamista vahvistamalla.
  • Sosiaali- ja tervey­salan korkea­kou­lu­tuksen harjoit­telun kehittäminen.
  • Sosiaali- ja tervey­salan korkea­kou­lu­tuksen vetovoima ja tarvit­tavat ehdotukset.

Turun yliopisto johtaa tutki­mus­han­ketta, joka tukee em. SOTEKO-hanketta. Tulevai­suuden työelä­mä­tar­peisiin vastaava sosiaali- ja tervey­salan tutkinto- ja koulu­tus­ra­kenne -hankkeessa (STaRa) arvioidaan tutkin­to­ra­kenteen ja sitä täyden­tävän koulu­tuksen toimi­vuutta ja tehdään ehdotukset koulu­tus­ra­kenteen kehit­tä­mi­seksi, että se tukee henki­löstön ammatissa kehit­ty­mistä ja työuria.

Karelian strate­giset valinnat tukevat maakunnan kehittämistyötä

Karelian sosiaali- ja tervey­salan koulu­tuk­sissa kehittään opetus­suun­ni­telmia työelä­mä­läh­töi­sesti, paran­netaan monimuoto-opetuksen oppimis­pro­sesseja sekä laajen­netaan jatkuvan oppimisen palve­luita. Kehit­tä­misen keskeisenä tavoit­teena on turvata osaajien riittävyys maakun­nassa sekä kehittää pedago­gisia ratkaisuja ja menetelmiä, joilla voimme kette­rästi tukea osaamista ja tulevai­suuden työnte­ke­mistä koko maakun­nassa. Samalla, kun seuraamme em. valta­kun­nal­listen hankkeiden etene­mistä sekä osallis­tumme esimer­kiksi SOTEKO-hankkeen verkos­to­ta­paa­misiin, teemme maakun­nal­lista kehit­tä­mis­työtä rohkealla uudis­ta­valla otteella ja etsimme yhteis­työssä ratkaisuja hyvin­voin­tia­lueen osaamisen vahvis­ta­mi­seksi ja kehittämiseksi.


Kirjoittaja:

Kaisa Laati­kainen, koulu­tus­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lähteet

Bjerregård Madsen, J. 2020.  Henki­lös­tö­voi­ma­va­rojen tiedolla johta­minen. Tieto­joh­ta­misen valta­kun­nal­liset verkos­to­päivät VIII 16.1.2020 – 17.1.2020 Esitys. Ppt-esitys­pohja (sote-tietojohtaminen.fi). 20.7.2021

Felin, E. 2021. Sote-uudistus on jo täällä. Siun soten blogi. 20.7.2021. https://www.siunsote.fi/-/sote-uudistus-on-jo-taalla-

Konkola, R., Hauta-aho, H., Hiilamo, H., Karttunen, M., Niemi, J., Tuominen, M., Huusko, M. & Väätäinen, H. 2021. Sosiaali- ja tervey­salan korkea­kou­lu­tuksen arviointi. Kansal­linen koulu­tuksen arvioin­ti­keskus. Julkaisut 14:2021 https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/06/KARVI_1421.pdf

Opetus-ja kulttuu­ri­mi­nis­terio. 2021. Sosiaali-ja tervey­salan korkea­kou­lu­tuksen kehit­tä­minen -hanke.  https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM029:00/2021 16.7.2021

Turun yliopisto. 27.5.2021. Turun yliopisto ryhtyy johtamaan sosiaali- ja tervey­salan koulu­tuksen laajaa selvi­tys­tut­ki­musta. Media­tiedote. https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/turun-yliopisto-ryhtyy-johtamaan-sote-alan-koulutuksen-laajaa-selvitystutkimusta 16.7.2021

Viitala, R. 2008. Johda osaamista. Osaamisen johta­minen teoriasta käytäntöön. Infor.

Kuva: Andrea Piacquadio palve­lusta Pexels