Categories
Koulutusuutiset

Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija -erikoistumiskoulutus

Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija (30 op) – erikois­tu­mis­kou­lutus perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansal­li­sesti asetet­tuihin pallia­tii­vista hoitoa koskeviin suunni­telmiin ja tavoit­teisiin. Pallia­tii­visen hoidon kansal­linen kehit­tä­minen edellyttää moniam­ma­til­lista eritys­osaa­mista, jota tällä valta­kun­nal­li­sella erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sella tuotetaan. Samalla varmis­tetaan potilaan hoitoon osallis­tuvien ammat­ti­laisten osaamisen laatu ja valta­kun­nal­listen laatu­kri­tee­reiden toteu­tu­minen siten, että B ja C -tason pallia­tii­vista hoitoa toteut­taviin yksiköihin olisi saata­vissa pallia­tii­visen hoidon asiantuntijoita.

Kohde­ryhmä

Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija -erikois­tu­mis­kou­lutus on moniam­ma­til­linen koulutus, jonka kohde­ryhmänä ovat sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet.

Opintojen sisältö

Pallia­tii­visen hoidon asiakas­läh­töinen prosessi 6 op
Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
Psyko­so­si­aa­linen tuki, vuoro­vai­kutus ja tiimityö 9 op 
Asian­tun­ti­juuden kehit­tä­minen 5 op

Toteutus

Koulutus toteu­tetaan monimuo­to­kou­lu­tuksena 24.1.2022 – 30.4.2023. Koulu­tukseen sisältyy lähio­pe­tus­päiviä, verkko-opiskelua ja itsenäistä työsken­telyä. Oppimis­teh­tävät integroi­tuvat työelämään ja henki­lö­koh­taisen asian­tun­ti­juuden kehit­tä­miseen. Koulutus toteu­tetaan yhteis­työssä 18 ammat­ti­kor­kea­koulun sekä työelämän kanssa. 

Hae nyt 30.10.2021 mennessä!