Categories
Uutiset

Innovative Nurse -koulu­tuk­sesta valmis­tu­massa 18 sairaan­hoi­tajaa Pohjois-Karjalan väljästi asutulle alueelle

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta on valmis­tu­massa ensim­mäiset 18 sairaan­hoi­tajaa Innovative Nurse -sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sesta, jossa keski­tytään väljästi asutuilla alueilla toimivien sairaan­hoi­tajien työn erityishaasteisiin.

 – Näissä sairaan­hoi­ta­jao­pin­noissa on opiskeltu monipuo­lisen tieto­pe­rustan lisäksi ihmis­suh­de­taitoja, organi­sointi-, koordi­nointi- ja ongel­man­rat­kai­su­taitoja sekä hoidon tarpeen arviointia ja kliinisiä taitoja. Väljästi asutuilla alueilla sairaan­hoi­tajan osaami­sessa koros­tuvat muun muassa pitkät välimatkat ja digitaa­lisuus, kertoo Innovative Nurse hankkeen projek­ti­pääl­likkö Riitta Muhonen.

Koulu­tuksen ensim­mäinen toteutus alkoi vuonna 2019 ja oli suunnattu Pohjois-Karjalan väljästi asutuille alueille esimer­kiksi Pielisen-Karjalan alueella asuville ja työsken­te­le­ville. Opintonsa aloitti yhteensä 29 sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­lijaa. Nyt syksyllä 2021 opinnot ovat edenneet loppusuo­ralle ja ensim­mäiset 18 opiske­lijaa saavat tutkin­to­to­dis­tuk­sensa, kun Tikka­rinne-kampuk­sella vietetään valmis­tu­mis­juhlaa tiistaina 7.12.2021 klo 15 alkaen.

Suuri osa opinnoista on ollut itsenäistä opiskelua sekä ohjattua etäopis­kelua. Opinnoissa on hyödyn­netty työn opinnol­lis­ta­mista harjoit­te­lujen yhtey­dessä. Nyt valmis­tuvat opiske­lijat ovat olleet tyyty­väisiä opintojen monipuo­li­suuden lisäksi verkko­pai­not­teiseen opiskeluun sekä ajasta ja paikasta riippu­mat­tomaan koulu­tuksen toteutukseen.

 – Opinnot ovat edenneet pääsään­töi­sesti siten, että teoriao­pinnot on toteu­tettu ohjat­tuina verkko-opintoina ja vain kaikista keskeisin tieto­taito toteu­tetaan lähio­pe­tuksena. Opiske­li­ja­ryhmä jaettiin kahteen eri lähio­pe­tus­ryhmään niin, että lähio­pintoja on voinut suorittaa Joensuun lisäksi Nurmek­sessa. Halu asua ja toimia omalla paikka­kun­nalla ovat tärkeitä tekijöitä myös väljästi asutun alueen palve­lujen kannalta, jatkaa Muhonen.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tuvien sairaan­hoi­tajien työllis­ty­mis­nä­kymät ovat erittäin hyvät ja monipuo­liset. Innovative Nurse -koulutus on saanut opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön valtio­na­vus­tuksen. Koulutus toteu­tettiin sovel­tuvin osin yhteis­työssä Kajaanin ja Lapin ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kanssa.