Categories
Uutiset

Joensuun Draft Program -yrittä­jyys­oh­jelma sai erikois­mai­ninnan euroop­pa­laisen yrittä­jyyden edistämisessä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Draft Program -yrittä­jyys­oh­jelma on saanut erikois­mai­ninnan Euroop­pa­laisen yrittä­jyyden edistä­misen (EEPA) kilpai­lussa. Joensuu­lainen yrittä­jyys­oh­jelma sai tunnus­tusta innova­tii­vi­sesta ja luovasta yrittä­jyyttä edistä­västä hankkeestaan, jossa paikal­lisia hyviä käytäntöjä siirretään muille alueen aloit­ta­ville yrittäjille. 

Draft Program on viiden itäsuo­ma­laisen oppilai­toksen yhteinen pieni, mutta innova­tii­vinen yrittä­jyys­oh­jelma. Ohjelma tarjoaa mikro­ra­hoi­tusta ja valmen­nusta opiskelija-, henki­lö­kunta- ja alumni­tii­meille. Ohjel­massa on kehitetty tutkivan yrittä­jyyden toimin­ta­malli, missä jokainen asiakas­tiimi nähdään tutki­mus­ret­ki­kuntana, joka tuottaa paikal­li­sesti relevanttia toimia­las­pe­sifiä tietoa. Yrittä­jyys­val­men­tajat, eli tutkivat yritys­ke­hit­täjät, muuntavat tiimien kanssa työsken­te­lystä saadut opit niin kutsu­tuiksi hyöty­jul­kai­suiksi. Hyöty­jul­kaisut ovat käytän­nöl­lisiä blogeja, videoita, podcasteja ja oppaita, jotka siirtävät paikal­lisia toimia­las­pe­sifejä hyviä käytäntöjä muille aloit­ta­ville yrittä­jille alueella. Ohjel­masta on viime vuosina syntynyt vajaa kymmen­kunta yritystä vuosittain. 

EEPA-kilpailuun osallistui tänä vuonna yhteensä 47 hanketta 28 maasta kuudessa kilpai­lusar­jassa. Kilpailun tarkoi­tuksena on esitellä parhaita yrittä­jyyden edistä­misen toimin­ta­tapoja ja käytäntöjä. Lisäksi tarkoitus on lisätä tietoi­suutta yrittä­jyy­destä sekä rohkaista ja kannustaa ryhtymään yrittä­jäksi. Euroopan komissio jakaa Euroop­pa­laisen yrittä­jyyden edistä­mis­pal­kinnon vuosittain ja tänä vuonna jo 15. kertaa.

Kilpailun finalistit ja erikois­mai­ninnan saaneet hankkeet olivat esillä SME Assembly -tilai­suu­dessa, joka järjes­tettiin tänä vuonna 15–17. marras­kuuta Sloveniassa.

Lähde: Työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriön tiedote