Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle merkittävä rahoitus kestävän kehityksen edistä­miseen rakentamisessa

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö on myöntänyt ammat­ti­kor­kea­kou­luille viisi miljoonaa euroa hankkeisiin, joissa kehitetään laajassa yhteis­työssä kestävän kehityksen ratkaisuja yhteis­kuntaan ja eri toimialoille.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu sai rahoi­tusta 640 000 euroa Sustai­nable Building Techno­logies – Community of Practise (SBTCP) -hankkeeseen, jonka tehtävänä on löytää ratkaisuja ilmas­to­vii­saaseen raken­ta­miseen yhdessä saksa­laisen Jade University of Applied Sciences sekä itäval­ta­laisen Salzburg University of Applied Sciences kanssa.

Hankkeen keskeisiä kehit­tä­mis­koh­teita ovat tieto­mal­lin­ta­minen, kestävän kehityksen mukainen raken­ta­minen sekä materi­aa­li­tek­niikka. Hanke­kon­sor­tiossa Karelian vastuulla on erityi­sesti kestävän kehityksen raken­ta­misen kysymykset, johon kuuluvat vähähii­linen raken­ta­minen, kierto­talous sekä puura­ken­ta­misen kilpailukykyisyys.

– Puura­ken­ta­minen on nouseva trendi Suomessa ja Euroo­passa. Syinä tähän ovat uusiu­tuvan materi­aalin tuomat ympäris­tö­hyödyt sekä puura­ken­ta­misen järjes­telmien tuomat kilpai­luedut, kuten kuiva­ketjun hallinta, korkea esival­mis­tusaste sekä raken­ta­misen nopeus. Tämä hanke vahvistaa Karelian kansain­vä­listä yhteis­työtä ja asian­tun­te­muksen lisään­ty­mistä puura­ken­ta­mi­sessa kertoo lehtori Timo Pakarinen.

Puura­ken­ta­minen on yksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sovel­tavan tutki­muksen painoaloista.

– Olemme tehneet pitkä­jän­teistä tutkimus- ja kehit­tä­mis­työtä alan yritysten ja toimi­joiden kanssa puura­ken­ta­miseen liittyen. Suuren mitta­kaavan puura­ken­ta­miseen liittyvän tutki­mus­toi­minnan lisäksi kehitämme vähähii­lisiä raken­ta­misen ratkaisuja sekä puutuo­te­teol­li­suutta yhteis­työssä yritysten kanssa. Haluamme tehdä Pohjois-Karja­lasta puura­ken­ta­misen edellä­kä­vijän ja kouluttaa kansain­vä­lisen tason osaajia työelämän tarpeisiin, kertoo tutkimus- ja kehit­tä­mis­johtaja Anne Ilvonen.