Categories
Uutiset

Korkea­kou­lu­tut­kintoon johtava työvoi­ma­kou­lutus vastaa alueiden osaajapulaan

Vuoden 2021 alussa voimaan­tul­leella väliai­kai­sella lakimuu­tok­sella ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­minen on nyt mahdol­lista työvoi­ma­kou­lu­tuksena. Koulu­tuksen tavoit­teena on suorittaa AMK-tutkinto ja näin parantaa työnha­ki­joiden työllis­ty­mis­mah­dol­li­suuksia sekä edistää alueiden työnan­tajien osaavan työvoiman saatavuutta.

Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu (Xamk) sekä alueiden ELY-keskukset ja TE-toimistot tarjoavat ainut­laa­tuisen mahdol­li­suuden suorittaa kesken jäänyt AMK-tutkinto tai päivittää opistoasteen tutkinto AMK-tutkin­noksi työvoimakoulutuksena.

Opiske­li­jaksi voivat hakeutua TE-toimiston ja työlli­syys­kun­ta­ko­kei­lujen asiakkaat vuoden 2022 huhtikuun loppuun saakka. Lisätietoja TE-palve­luiden verkko­si­vuilta www.te-palvelut.fi.

Koulu­tuk­sessa suori­tetaan tutkin­nosta puuttuvat opetus­suun­ni­telman mukaiset opinnot. Opiske­li­jaksi valituille tehdään yksilöl­linen henki­lö­koh­tainen opiske­lusuun­ni­telma, josta ilmenee suori­tet­tavat opinnot, paikka, aikataulut sekä toteutustavat.

Opiske­lijat integroidaan tutkinto-opiske­lu­ryhmiin ja opinnot koostuvat päivä- ja monimuoto-opinnoista, harjoit­te­luista, verkko-opinnoista sekä ohjauk­sesta. Tarvit­taessa toteu­tuk­sessa hyödyn­netään yhteis­työssä olevien ammat­ti­kor­kea­kou­lujen opinto­tar­jontaa. Opintoihin on käytet­tä­vissä 18 – 24 kuukautta.

Työvoi­ma­kou­lu­tuksena suori­tet­tavat AMK-tutkinnot ovat sairaan­hoitaja, sosionomi, raken­nus­mestari, tieto-, rakennus- ja talotek­niikan insinööri sekä talotek­niikka (LVI) ja tradenomi (tieto­jen­kä­sittely).

Lisätietoa eduskunnan lakimuu­tok­sesta

Lisätietoa aiheesta löydät myös oppilai­tosten verkkosivuilta:

– https://www.karelia.fi/tyovoimakoulutus/
– https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/taydennyskoulutus/tyovoimakoulutus/
https://www.xamk.fi/