Categories
Uutiset

Taloyhtiöt kiinnos­tu­neita aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmän hankkimisesta

Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmän hankki­minen kiinnostaa taloyh­tiöitä. Tämä selviää Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun hallin­noiman Kommu­ni­koiva Energia -hankkeen toteut­ta­masta kyselystä, johon vastasi lähes 900 taloyhtiön osakkee­no­mis­tajaa Pohjois-Karjalan alueella. Kysely toteu­tettiin yhteis­työssä Pohjois-Karjalan alueel­lisen energia­neu­vonnan, Pohjois-Karjalan Isännöit­sijät ry:n sekä JIP-isännöinti Oy:n yhteistyönä.

75% kyselyn vastaa­jista oli kiinnos­tunut aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmän hankki­mi­sesta omaan taloyh­ti­öönsä.  Aurin­ko­sähkön etuina nähdään etenkin talou­del­linen kannat­tavuus, pienempi riippuvuus sähkön- ja siirto­hin­tojen muutok­sista sekä uusiu­tuvan energian ympäris­töys­tä­väl­lisyys. Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmän nähtiin myös vaikut­tavan positii­vi­sesti taloyhtiön houkut­te­le­vuuteen ja arvoon.

– Taloyhtiöt voivat perustaa energiayh­teisön, ja jakaa sitä kautta sähkön tuotannon ja hankinnan hyötyjä. Taloyh­tiössä aurin­ko­pa­nee­leilla tuotettu energia on mahdol­lista jakaa yhtiön asukkaiden kesken ja pienentää näin sähkö­laskua, toteaa Kommu­ni­koiva Energia -hankkeen projek­ti­asian­tuntija Kim Blomqvist Karelia-amk:sta.

Laki on sallinut hyvitys­las­ken­ta­pe­rus­teiset kiinteistön sisäiset energiayh­teisöt vasta vuoden 2021 alusta, joten valmiita malleja taloyh­tiöille energiayh­teisön perus­ta­mi­seksi ei vielä juurikaan ole. Kyselyn perus­teella taloyh­tiöiden asukkaat kaipaavat lisätietoa energiayh­tei­söistä, erilai­sista aurin­koe­nergian hankin­ta­mal­leista, mahdol­li­sista talou­del­li­sista tuista sekä aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmien toimi­vuu­desta ja huoltovarmuudesta.

Suurin osa kyselyn vastaa­jista kannattaa aurin­koe­nergian hyödyn­tä­misen lisää­mistä alueellaan, eli sosiaa­linen hyväk­syt­tävyys aurin­koe­ner­gialle on Pohjois-Karja­lassa korkea. Enemmistö vastaa­jista koki, että muiden taloyh­tiöiden esimerkit ja kokemukset energiayh­tei­söistä ovat merkit­täviä päätök­sen­tekoon vaikut­tavia tekijöitä perus­tet­taessa energiayh­teisöä ja hankit­taessa uusiu­tuvan energian tuotantolaitteistoa.

Kommu­ni­koiva Energia -hankkeessa tehdään yhdessä maakunnan yritysten sekä muiden toimi­joiden kanssa työtä erilaisten energiayh­tei­söjen edistä­mi­seksi sekä kehit­tä­mi­seksi tutki­muksen, viestinnän ja käytännön kokei­lujen avulla. Hankkeen yritys­kump­pa­neina kehit­tä­mis­työssä ovat paikal­linen verkko­yhtiö PKS Sähkö­kauppa Oy, PKS Sähkön­siirto Oy, aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmien toimittaja Solarworks, Media­talot Hurry Oy ja Tovari Oy sekä kehit­tä­mis­yhtiö Business Joensuu Oy.

Kommu­ni­koiva Energia -hanke järjestää webinaareja energiayh­tei­söistä sekä taloyh­tiöille että palve­lun­tar­joa­jille. Ensim­mäiset webinaarit järjes­tetään marras­kuussa 2021. Kyselyn tarkemmat tulokset ja tiedot webinaa­reista löytyvät hankkeen verkko­si­vulla: https://kommunikoivaenergia.karelia.fi/ Kyselyn vastaajien kesken arvottiin kannettava ja taiteltava aurin­ko­pa­neeli sekä varavir­ta­lähde. Arvonnan voitti Saara H. Kontiolahdelta.