Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: ICT-järjestelmäasiantuntija

Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.
Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin.

Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun.

Haemme

ICT-JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAA
toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.3.2022 alkaen.

Tule kehit­tämään korkea­kou­lumme tieto­tek­nistä ympäristöä ja sen palveluja. Haemme nyt Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tieto­hal­linnon tiimiin ICT-järjes­tel­mä­asian­tun­tijaa. Vastuullesi kuuluu korkea­koulun Microsoft-palve­li­noh­jel­mis­tojen hallinta sekä tieto­kan­tojen kehit­tä­minen ja ylläpito.

Toimin­tamme tukeutuu vahvasti Micro­softin ohjemis­toihin. Päivit­täisinä työka­luina korkea­kou­lulla ovat Microsoft 365 Office -perus­oh­jel­mistot sekä Outlook ja Teams. Myös sovel­lus­pal­ve­limina käytämme pääosin Micro­softin tuotteita ja palve­luita kuten OneDrive, Share­point, Dynamics CRM, Exchange SQL Server. Palve­limet sijait­sevat osin omassa konesa­lis­samme sekä osin pilvipalveluina.

Odotamme sinulta vahvaa teknistä osaamista sekä työssä hankittua kokemusta Micro­softin palve­li­nym­pä­ris­töistä ja tieto­kan­tojen hallin­nasta. Teknisen osaamisen lisäksi työssä tarvitaan tiimi­työ­taitoja osallis­tuessasi yhteis­työhön sisäisten asiak­kai­demme ja ulkoisten kumppa­niemme kanssa.

Edellisten lisäksi arvos­tamme myös mahdol­lista osaamistasi järjes­telmien integroin­neista esim. SQL Server Integration Services, tieto­va­ras­toista tai Micro­softin Power Platformista.

Tehtävä on vakinainen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivista yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­taisine palka­no­sineen on 3538,55-4044,23 euroa kuukau­dessa, jonka lisäksi maksetaan kokemus­lisää 4-16 prosenttia. Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen ja tutkinnon perus­teella. Tehtävä edellyttää sovel­tuvaa korkea­kou­lu­tut­kintoa. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemuksesi ansio­luet­te­loineen Kunta­rekryyn 24.1.2022 klo 15 mennessä.

Lisätietoja tehtä­västä antaa tehtävän sisällön osalta tieto­hal­lin­to­pääl­likkö Jarmo Väisänen p. 050 329 5513, jarmo.vaisanen@karelia.fi, sekä työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki p. 050 408 7932, jaana.tolkki@karelia.fi