Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: jatkuvan oppimisen päällikkö

Tule osaksi vetovoi­maista ja kansain­vä­listä korkea­kou­lu­yh­teisöä! Meillä pääset osaksi energistä ja innova­tii­vista työyh­teisöä, jossa omasta ja toisesta yhteisön jäsenestä huoleh­ti­minen on tärkeää. Työ meillä on itsenäistä: pääset kehit­tämään asioita näkemyksesi mukai­sesti. Samaan aikaan työyh­teisö ympärilläsi on tukena ja inspiraationa.

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

JATKUVAN OPPIMISEN PÄÄLLIKKÖÄ
toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.3.2022 alkaen.

Tehtä­vänäsi on johtaa jatkuvan oppimisen palveluja (ml. myytävät koulu­tus­pal­velut). Jatkuvan oppimisen palve­lujen kehit­tä­minen ja strate­ginen laajen­ta­minen ovat Karelia2030-strategian keskeisiä valintoja.

Keskeisiä työteh­tä­viäsi ovat
– jatkuvan oppimisen palve­lujen johta­minen ja kehit­tä­minen,
– vastuu­alueesi henki­löstön lähie­si­miehenä toimi­minen,
– vastuu opera­tii­vi­sesta toimin­nasta ja toiminnan tulok­sista,
– tiivis yhteistyö koulu­tus­pääl­li­köiden ja palveluja toteut­tavan henki­löstön kanssa
– toiminta kumppa­neiden kanssa ja kansal­li­sissa verkos­toissa sekä
– koko ammat­ti­kor­kea­koulun toiminnan kehit­tä­miseen osallistuminen.

Toimit osana varareh­torin johtamaa koulu­tuksen päällik­köjen tiimiä.

Tehtävä on päätoi­minen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka on sopimus­palkka. Edelly­tämme sinulta tehtävään sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa. Opetta­jan­kou­lutus ja kokemus opetus­teh­tä­vistä katsotaan eduksi. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Odotamme sinulta
– jatkuvan oppimisen palve­lujen hyvää tunte­musta, korkea­kou­lu­tuksen tuntemus katsotaan eduksi,
– näyttöä tulok­sel­li­sesta lähie­si­mies­työstä,
– näyttöä tulok­sel­li­sesta toiminnan kehit­tä­mi­sestä,
– näyttöä ja kokemusta kansal­li­sesta ja kansain­vä­li­sestä työelämä- ja verkos­to­yh­teis­työstä,
– hyviä yhteistyö- ja viestin­tä­taitoja sekä
– sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, muu kieli­taito katsotaan eduksi.

Jätä hakemus ja ansio­luettelo Kunta­rek­ryssä maanan­taihin 31.1.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja työteh­tävään liittyen Pekka Auviselta, pekka.auvinen@karelia.fi, 050 5632184 sekä työsuh­teeseen ja sen ehtoihin liittyen Jaana Tolkilta, jaana.tolkki@karelia.fi, 050 4087932.