Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­asian­tuntija kahteen eri tutkimus- ja kehittämisprojektiin

Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.
Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin.
Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun.

Haemme

PROJEKTIASIANTUNTIJAA
määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.3.2022-30.6.2023.

Projek­ti­asian­tuntija tulee työsken­te­lemään kahdessa eri tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jek­tissa:
– Digital Twin – Kiinteistö- ja talotek­niikan kestävät palvelut ja osaaminen
– Kommu­ni­koiva energia – Uusi energia­murros ja vähähii­liset digitaa­liset palvelut Pohjois-Karjalassa

Projek­ti­asian­tun­tijan keskei­simpiä työteh­täviä ovat:
– ICT-alan asian­tun­ti­ja­työs­kentely liittyen projektien toteu­tukseen yhdessä kahden monia­laisen asian­tun­ti­ja­tiimin kanssa
– Tieto­jär­jes­telmien kehit­tä­minen liittyen kiinteis­töjen digitaa­listen kaksosten ja energiayh­tei­söjen toteutukseen

Projek­ti­asian­tun­tijana pääset mukaan Karelian projek­ti­toi­mintaan ja osaksi tulevai­suuden kehittämistä.

Odotamme hakijalta:
– Hyviä ongel­man­rat­kai­su­taitoja
– Pilvi­pal­ve­luo­saa­mista
– Rajapinta- ja integraatio-osaamista (laite- ja järjes­tel­mä­tason API:t)
– Kykyä itsenäiseen työsken­telyyn
– Suunnittelu-, organi­sointi- ja itsensä johta­misen taitoja
– Hyvää suullista ja kirjal­lista suomen ja/tai englannin kielen taitoa
– Hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja
– Alan verkostoja ja aiempaa yritysyhteistyötä

Lisäksi arvos­tamme seuraavia taitoja ja ominai­suuksia:
– Pelimoot­torien ja VR-sovel­lusten osaamista
– Data-analy­tiik­kao­saa­mista (esimer­kiksi Microsoft Power BI)
– Tieto­kanta ja -varasto-osaamista

Edelly­tämme hakijalta vähintään sovel­tuvaa korkeakoulututkintoa.

Tehtävä on määrä­ai­kainen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­taisine palka­no­sineen on 3538,55-4044,23 €/kk. Lisäksi maksetaan kokemus­lisää 4-16 prosenttia. Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen ja tutkinnon perus­teella. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä 4.2.2022 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja antavat tehtävän sisällön osalta Projek­ti­pääl­likkö Ossi Laakkonen, p. 0400 373 767, ossi.laakkonen@karelia.fi ja
Projek­ti­pääl­likkö Marja-Liisa Ruotsa­lainen, p. 050 597 0882, marja-liisa.ruotsalainen@karelia.fi sekä työsuhteen osalta Henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki p. 050 408 7932, jaana.tolkki@karelia.fi