Categories
Uutiset

Avoin työpaikkoja: suomen kielen ja viestinnän opettaja

Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.
Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen samatonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin.

Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun.

Haemme

SUOMEN KIELEN JA VIESTINNÄN OPETTAJAA
määrä­ai­kaiseen sijai­suuteen ajalle 1.3.2022-28.2.2023

Opettajan tehtäviin kuuluvat suomen kielen ja viestinnän opetus eri koulu­tus­aloilla sekä opinnäy­te­töiden kielen­huolto ja -ohjaus.

Paino­tamme valin­nassa:
– vahvaa kirjal­lista ja suullista viestin­tä­osaa­mista
– yhteisö- ja yritys­vies­tin­tä­taitoja
– pedago­gista osaamista ja erityi­sesti verkko­pe­da­go­giigan hallintaa
– työelä­mäyh­teyksiä ja toimivia alaan liittyviä verkostoja
– hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen A1129/18.12.2014 mukaiset. Lisäksi eduksi katsotaan vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivista yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukaisesti.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä 31.1.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Pilvi Purmonen p. 050 354 3113, pilvi.purmonen@karelia.fi sekä työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki p. 050 408 7932, jaana.tolkki@karelia.fi