Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu viettää parhaillaan Karelia 30 -juhla­vuotta, joka käynnistyy työn ja opiskelun merkeissä. Kuluvan vuoden aikana tullaan järjes­tämään erilaisia kaikille avoimia tapah­tumia, joissa tuodaan esille Karelian toimintaa. Korona­ti­lan­teesta johtuen osa alkuvuo­delle suunni­tel­luista tapah­tu­mista on jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan.

– Koulu­tuk­semme tulokset ja roolimme alueke­hit­tä­mi­sessä ovat olleet ja ovat edelleenkin todella merkit­tävät. Tällä hetkellä Pohjois-Karjalan työelä­mässä olevista osaajista joka kymmenes on meidän koulut­ta­mamme. On siis monta syytä juhlistaa 30-vuotista taival­tamme, kertoo rehtori Petri Raivo.

Vuosi­kym­menten aikana Suomen ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jär­jes­telmä on saavut­tanut vireän aikuis­tu­mis­vaiheen, ja sillä on merkittävä roolin Suomen koulu­tus­ken­tässä. Karelia on ollut eturin­ta­massa kehit­tä­mässä uutta korkea­kou­lu­jär­jes­telmää, ja oli ensim­mäisten vakinais­tet­tujen ammat­ti­kor­kea­kou­lujen joukossa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta on valmis­tunut näiden vuosien aikana yli 16 250 opiske­lijaa, joista arviolta noin 70 prosenttia on jäänyt Pohjois-Karjalaan. Kareliassa opiskelee tällä hetkellä 3 900 opiske­lijaa, joista kansain­vä­lisiä tutkinto-opiske­li­joita on noin 100. Henki­löstöä Kareliassa on noin 280.

Tietoa juhla­vuo­desta ja sen tapah­tu­mista löytyy osoit­teesta https://karelia.fi/karelia-30-juhlavuosi/