Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu siirtyy sähköiseen tutkintotodistukseen

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on otettu tammi­kuussa 2022 käyttöön sähköinen tutkin­to­to­distus. Ensim­mäinen sähköisen tutkin­to­to­dis­tuksen saava opiskelija valmistui 21.1.2022.

– Atomi-palve­lussa allekir­joi­tetut tutkin­to­to­dis­tukset täyttävät EU-regulaa­tiossa asetetut tiukimman ja luotet­ta­vimman tason vaati­mukset, kertoo Atomi-palvelun tuoteo­mistaja Jaakko Rannila ratkaisun toteut­ta­neesta Studyo Oy:sta.

Sähköiseen tutkin­to­to­dis­tukseen siirty­misen jälkeen kaikki valmis­tuvat opiske­lijat saavat tutkin­to­to­dis­tuk­sensa sähköisenä. Sähköi­sesti allekir­joi­tettu tutkin­to­to­distus parantaa oleel­li­sesti opiske­lijan mahdol­li­suutta oman datan hallintaan ja samalla sujuvoittaa opinto­hal­linnon prosesseja. Siirty­minen digitaa­lisiin dokument­teihin paperisten tulos­teiden sijaan on merkittävä myös tieto­turvan näkökulmasta.

– Sähköinen tutkin­to­to­distus tarjoaa opiske­li­jalle paperista luotet­ta­vamman tavan todistaa tutkin­tonsa. Sähköinen tutkin­to­to­distus on osa opiske­li­ja­pal­ve­luiden digitaa­lista kehit­tä­mistä ja se on tunnis­tettu korkea­kou­lujen Digivisio-hankkeen tavoit­teis­tossa, kertoo rehtori Petri Raivo.

Sähköinen tutkin­to­to­distus on viral­linen todistus, joka ei vaadi erillistä oikeaksi todis­ta­mista. Todis­tuksen voi toimittaa esimer­kiksi liite­tie­dostona eri viran­omai­sille tai työnan­ta­jalle, joka voi tarkistaa todis­tuksen sähköisen allekir­joi­tuksen aitouden joko Karelian sivuilla olevan Atomi Validator -palvelun tai  Digi- ja Viestin­tä­vi­raston sivuilla olevan tarkis­tus­pal­velun avulla. Mikäli todistus katoaa, on se aina saatavana uudelleen sähköisenä, alkupe­räistä vastaavana versiona.  Sähköi­sestä tutkin­to­to­dis­tuk­sesta voit tulostaa tulos­teita, mutta viral­linen tutkin­to­to­distus on vain sähköi­sessä muodossa.