Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ylsi huippu­tu­lokseen korkea­kou­lujen ensim­mäi­sessä yhteishaussa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu osallistui korkea­kou­lujen ensim­mäiseen, vieras­kie­listen koulu­tusten yhteis­hakuun kahdella englan­nin­kie­li­sellä tutkin­to­kou­lu­tuk­sella. Niihin haki yhteensä 2210 hakijaa Suomesta ja eri puolilta maailmaa. Ensisi­jaisen hakijoiden määrä kaksin­ker­taistui, ja kokonais­ha­ki­ja­määrä oli lähes kolme kertaa enemmän kuin viime vuonna. Karelian vetovoiman kasvu suhteessa aloitus­paik­koihin on suurin Karelian histo­riassa ja paras Suomen ammattikorkeakouluista.

– Karelia on aidosti kansain­vä­linen korkea­kou­lu­yh­teisö. Olemme kehit­täneet määrä­tie­toi­sesti työelä­mä­tar­peita vastaavia englan­nin­kie­lisiä tutkin­to­kou­lu­tuksia. On ilahdut­tavaa huomata, että Karelian kansain­vä­liset koulu­tukset kiinnos­tavat hakijoita yli 70 eri maasta. Myös suoma­laisten hakijoiden määrä kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna.  Voimme olla erittäin tyyty­väisiä tähän hakutu­lokseen, iloitsee rehtori Petri Raivo.

– Olemme tehneet tietoisia satsauksia koulu­tus­pe­räisen maahan­muuton edistä­miseen, ja on hienoa huomata, että satsaukset alkavat tuottaa tuloksia varsin nopeasti, Raivo lisää.

Suosi­tum­maksi hakukoh­teeksi osoit­tautui edellisten vuosien tapaan Inter­na­tional Business -koulutus, jossa 40 aloitus­paikkaa tavoitteli 1684 hakijaa. Industrial Management -koulu­tuksen 40 aloitus­paikkaa tavoitteli puolestaan 440 hakijaa. 

Molempiin koulu­tuksiin on useita valin­ta­tapoja. Uutuutena opiske­li­ja­va­lin­nassa on ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteinen online-valin­takoe. Myös todis­tus­va­linta on yksi valin­tatapa. Opinnot alkavat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Wärtsilä-kampuk­sella syksyllä 2022.