Categories
Kirjasto

Opinnäy­tetyön tekijöille tiedon­han­kinnan ohjausta

Uudis­tamme kirjaston tarjoamaa tiedon­han­kinnan ohjausta ja kokei­lemme tämän kevään ajan uuden­laista tapaa järjestää ohjausta. Aiemmin n. 1-2 kertaa kuukau­dessa järjes­te­tyistä alakoh­tai­sista tiedon­han­kinnan klini­koista luovutaan. 

Klini­koiden tilalle tulee mahdol­lisuus ilmoit­tautua henki­lö­koh­taiseen ohjaukseen ajanva­raus­lo­makkeen kautta. (Klikkaa linkkiä, se avautuu uuteen välilehteen.)

Tämä palvelu on tarkoi­tettu kaikille opinnäy­te­vai­heessa oleville Karelian opiske­li­joille, joilla on pieniä tai suuria ongelmia opinnäy­te­työnsä tiedon­han­kinnan kanssa. 

Tieto­asian­tun­ti­joiden ohjausalat löydät kirjaston netti­si­vulta.

Terve­tuloa!

Kuva: Pixabay