Categories
Uutiset

Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan insinöörien sekä toimin­ta­te­ra­peuttien koulu­tukset käynnis­tyvät Kareliassa syksyllä 2023

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun koulu­tus­vastuu laajenee ensi vuonna, kun Kareliassa käynnistyy tieto- ja viestin­tä­tek­niikan insinöörien sekä toimin­ta­te­ra­peuttien koulu­tukset. Karelia sai molemmat hakemansa koulu­tus­vastuut. Aloitus­paik­kojen määrät täsmen­tyvät myöhemmin.

Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan osaajille on suuri valta­kun­nal­linen ja alueel­linen tarve. Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan insinöö­ri­kou­lutus kytkeytyy tiiviisti Karelia2030-strategian tavoitteisiin.

– Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan koulutus päättyi Kareliassa muutama vuosi sitten, mutta nyt saamme sen toista­miseen. ICT-alalla tarvitaan suoma­laisia ja ulkomaa­laisia työnte­ki­jöitä, joten käynnis­tämme koulu­tuksen suomen- ja englan­nin­kie­lellä osaksi Karelian ICT-koulu­tuksen kokonai­suutta ja Itä-Suomen korkea­kou­lujen ICT-koulu­tus­polkua, kertoo rehtori Petri Raivo.

Toimin­ta­te­ra­peutti-koulutus tulee osaksi Karelian vahvaa kuntou­tuksen osaamis­ko­ko­nai­suutta ja ikäosaa­misen vahvuusa­luetta. Kareliassa on kokemusta ylimaa­kun­nal­li­sesta yhteistyöstä

– Itä-Suomen ikääntyvä väestö tarvitsee kuntou­tuksen osaajia. Vastaavaa koulu­tusta ei ole muualla Itä-Suomessa. Meillä on kokemusta ylimaa­kun­nal­li­sesta yhteistyöstä.

Korkea­kou­lujen koulu­tus­vas­tuiden laajen­nuk­silla vastataan moniin yhteis­kun­nal­lisiin tarpeisiin ja vahvis­tetaan nuorten koulu­tus­mah­dol­li­suuksia. Korkea­kou­luissa uudet koulu­tus­vastuut tarkoit­tavat osaamis­pohjan laajen­tu­mista, pitkä­jän­teistä sitou­tu­mista koulu­tuksen ja tutki­muksen kehit­tä­miseen valituilla aloilla sekä avautuvia yhteis­työ­mah­dol­li­suuksia kansal­li­sesti ja kansainvälisesti.