Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­koor­di­naattori Smart Event Managers -projektiin

Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.
Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun.

Haemme

PROJEKTIKOORDINAATTORIA
Smart Event Managers -projektiin määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.3.2022-31.8.2023.

Projek­tissa toteu­tetaan tapah­tu­ma­tuot­ta­misen koulu­tus­ko­ko­naisuus, joka tukee tapah­tu­ma­jär­jes­tä­misen ammat­ti­lais­tu­mis­ke­hi­tystä. Koulutus jää osaksi avoimen amk:n tarjontaa. Lisäksi projekti toimii tapah­tumien kehit­tä­misen avoimena innovaa­tio­alustana, järjestää verkos­toi­tu­mis­ti­lai­suuksia sekä opinto­matkoja. Projek­tissa koros­tetaan kestävää tapah­tu­mao­saa­mista ja tapahtuma-alan muutoksiin valmis­tau­tu­mista. Tule täyden­tämään osaami­sellasi tapahtuma-alan tiimiämme. Lisätietoja: sem.karelia.fi.


Projektin keskei­simpiä työteh­täviä ovat:
– koulu­tus­ko­ko­nai­suuksien ja hanke­toi­minnan koordi­nointi
– tapahtuma-alan verkoston ja yrity­syh­teistyön toteu­tuk­sissa mukana toimi­minen
– muut projektia avustavat tehtävät
– osallis­tu­minen Karelia-amk:n koulu­tuksen ja TKI-toiminnan kehit­tä­miseen

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa korkea­kou­lu­tut­kintoa ja kokemusta kokonai­suuksien hallin­nasta.

Paino­tamme valin­nassa:
– projek­ti­toi­minnan perus­teiden hallintaa
– näyttöä tutkimus- ja kehit­tä­mis­osaa­mi­sesta
– yhteistyö- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja
– suunnittelu- ja organi­soin­ti­taitoja
– hyviä suullisia ja kirjal­lisia suomen ja englannin kielen viestintätaitoja

Tehtävä on määrä­ai­kainen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen
opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­taisine palka­no­sineen on 2527,57- 2830,94 euroa/kk. Perus­palkka ei sisällä kokemus­lisiä (4-16%). Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen perus­teella. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä 18.2.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta projek­ti­pääl­likkö Katariina Peltonen, katariina.peltonen@karelia.fi (ajalla 7.2.-18.2.2022) sekä työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki 050 408 7932, jaana.tolkki@karelia.fi