Categories
Pulssi Kestävää hyvinvointia

Karelian ensim­mäiset gerono­mio­pis­ke­lijat aloit­tivat opintonsa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun gerono­mio­pinnot käynnis­tyivät tammi­kuussa 2022 edellis­vuoden opetus­suun­ni­tel­matyön jälkeen. Gerono­mi­kou­lu­tuksen aloitus on Karelian ikäosaa­misen painopisteen jatku­molla tärkeä virstan­pylväs. Koulutus on merkittävä myös alueel­li­sesti, sillä Karelian gerono­mi­kou­lutus on ainoa laatuaan Itä-Suomessa.

Karelian gerono­mi­kou­lutus toteu­tetaan monimuo­to­to­teu­tuksena pääosin verkossa. Yhtei­söl­lisyys on kuitenkin tärkeässä roolissa koulu­tuk­sessa ja sitä tuetaan erilai­silla pedago­gi­silla valin­noilla, esimer­kiksi tiimio­pis­ke­lulla ja säännöl­li­sillä koko ryhmän yhtei­sillä etäta­paa­mi­silla. Lukukausittain opiskellaan myös 3-5 lähio­pis­ke­lu­jaksoa Karelian kampuksella.

Karelian historian ensim­mäinen gerono­mio­pis­ke­li­ja­ryhmä aloitti opintonsa 12.1.2022. Päivään oli valmis­tau­duttu huolel­li­sesti etukäteen. Aamulla kokoon­nuimme verkko­työ­tilaan ensim­mäistä kertaa yhdessä, niin opiske­lijat kuin opettajat. Ilmassa oli juhlan tuntua. Päivää voidaan kuvata myös histo­rial­li­seksi, ja asiaan kuulu­valla arvok­kuu­della siihen suhtau­dut­tiinkin sekä opetta­ja­tii­missä että opiske­li­joiden parissa. Hienoisen jänni­tyksen ja uuden äärellä olemisen tunnun lisäksi tunnelma oli leppoisa.

Ensim­mäisen opiske­lu­päivän aloituk­sessa opiske­lijat toivo­tettiin lämpi­mästi terve­tul­leiksi opiske­lemaan ja onniteltiin heitä tärkeästä ja hyvästä valin­nasta heidän urapo­luil­lansa. Puheen­vuo­roissa nostettiin esille gerono­mi­tut­kinnon tuottaman osaamisen monipuo­lisuus ja muualta Suomesta saadut kokemukset geronomin työllis­ty­mi­sestä eri puolille sosiaali-, terveys- ja kuntou­tuksen kenttää. Lisäksi tuotiin näkyväksi esimer­kiksi geronomin ammatil­lisen vuoro­vai­ku­tuksen ja kokonais­val­taisen työotteen merkitys vanhus­työssä. Ikäosaa­misen lehtori Katri Palpatzis muistutti, kuinka onnek­kaita gerono­mio­pis­ke­lijat ovatkaan, koska he tulevat työsken­te­lemään maailman viisaimpien ihmisten, ikäih­misten kanssa.  Koulu­tus­pääl­likkö Tuomas Lappa­lainen kuvasi terve­tu­liais­sa­noissaan Karelian ansio­kasta työtä ikäosaa­misen parissa jo yli kymmenen vuoden ajalta. Gerono­mi­kou­lutus on osa tätä jatkumoa. Lappa­laisen sanoja lainaten: ”Gerono­mio­pis­ke­lijat ovat rohkeita raivaajia, joita ikäys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan raken­ta­miseen tarvitaan.”

Aloitus­päi­vässä käytiin läpi koulu­tusta yleisesti, esittäy­dyttiin, ja opiske­lijat pääsivät tutus­tumaan tiimei­hinsä. Tiimi­työs­kentely alkoi mukavasti jo ensim­mäi­sellä tapaa­mi­sella ja tiimit ovat jatkaneet yhteistä työsken­te­lyään kevät­lu­ku­kauden opinto­jak­sojen parissa. Geronomin ammatil­lisen kasvun opinto­jakso käynnistyi myös heti aloitus­vii­kolla. Aloitus­viikko täytti opiske­li­joiden päivät erilai­silla infotuo­kioilla ja opinto­jak­sojen aloitustunneilla.

Gerono­meille on kysyntää

Ensim­mäisten päivien aikana kuultiin myös gerono­mio­pis­ke­li­joiden laajasta osaami­sesta, tieto-taidosta ja kokemuk­sesta. Opiske­li­joiden puheista välittyi sanoma: ”Meillä kaikilla on yhteinen tavoite – ikäih­misten paras.” Tämän tavoitteen saavut­ta­mi­sessa opiske­li­joiden erilaiset taustat ja osaaminen tulevat varmasti käyttöön ja ovat rikkaus.

Opiske­lijat saivat heti opintojen alkuvai­heessa evästystä gerono­mi­har­joit­te­luihin liittyen, ja harjoit­te­lu­paik­kojen etsiminen alkoi jo ensim­mäi­sillä opiske­lu­vii­koilla. On ollut ilo huomata, että koulutus on herät­tänyt kiinnos­tusta eri puolilta Suomea tulevissa opiske­li­joissa, heidän työyh­tei­söissään sekä alueel­li­sissa organi­saa­tioissa. Opiske­li­joille on jo etukäteen ehdotettu ja tarjottu mahdol­li­suuksia tulla gerono­mi­har­joit­te­luihin ja innovoimaan uusia tehtä­vän­kuvia. Erään opiske­lijan sanoin: ”Gerono­mio­pinnot juuri tässä kohtaa sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden raken­ne­muu­toksia on kuin lotto­voitto. Tulevilla hyvin­voin­tia­lueilla on geronomin osaaminen tunnis­tettu ja gerono­meille mietitään työnkuvia.”

Nyt neljä viikkoa opintojen alkami­sesta, tuntuu kuin opiske­li­ja­ryhmä olisi ollut talossa jo pitkään. Opiske­lijat ovat aktii­visia, toime­liaita ja vastuun­tun­toisia. Yksi lähipäivä on pidetty ja tavattu toisiamme maskien takaa. Muutoin opiskelu ja työskentely on tapah­tunut etänä. Tässä kohtaa lukukautta opetusta suunni­tellaan jo tulevaa syksyä silmällä pitäen. Erilaisia työelä­mäyh­teis­työ­mah­dol­li­suuksia on vireillä ja kehit­tä­mis­työtä tehdään koko ajan.

Karelian gerono­mi­kou­lutus on lähtenyt käyntiin yhtei­söl­li­sellä energialla ja tästä on mukava jatkaa kohti kevättä ja uusia opintoja!


Kirjoit­tajat:

Terhi Myller, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Jonna Puustinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Piia Kauhanen, lehtori, opinto-ohjaaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Katri Palpatzis, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu