Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa Älykästä tuotantoa

Osaaja­korttien kautta tulevai­suuden osaamista teknologiateollisuuteen

Yhtenä UpTech – Tulevai­suuden osaajia Itä-Suomeen -hankkeen toimen­pi­teenä on toteuttaa jatkuvaan oppimiseen sovel­tuvia tekniikan korkea­kou­lu­tus­mo­duuleja. Tavoit­teena on, että jatkuvan oppimisen koulu­tus­tar­jonnan kautta jokainen voi päivittää omaa osaamistaan työelämän tarpeita vastaa­vaksi työuran eri vaiheissa. UpTech-hankkeessa tätä asiaa lähdettiin tarkas­te­lemaan osaaja­korttien kautta.

Osaamis­tar­peiden kartoit­ta­mi­sesta liikkeelle

Koska koulu­tus­tar­jonnan tulisi vastata erityi­sesti itäsuo­ma­laisen työelämän tarpeisiin, tuli ensim­mäisenä löytää vastaus siihen, minkä­laisia osaajia tekno­lo­gia­teol­lisuus tarvitsee nyt ja tulevai­suu­dessa? Hankkeessa on toteu­tettu laajaa yrity­syh­teis­työtä itäsuo­ma­laisten tekno­lo­gia­teol­li­suus­yri­tysten kanssa ja tämän kautta on saatu koottua näkemystä osaamistarpeista.

Tämän ohella asiaa on selvit­tänyt valta­kun­nal­li­sesti Tekno­lo­gia­teol­lisuus ry, jonka toteut­ta­massa Osaamis­pulssi -selvi­tyk­sessä todettiin, että tekno­lo­gia­teol­lisuus Suomessa tarvitsee 130 000 uutta osaajaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Osaamis­tar­peissa koros­tuvat muun muassa tekoäly, ohjel­mis­to­ro­bo­tiikka, pilvi­pal­velut, IT-palve­luiden hallinta, ohjel­mis­to­ke­hitys ja -suunnittelu, data, kierto­talous, vähähii­lisyys, myynti, suunnit­te­luo­saa­minen, kone- ja tuotan­to­tek­niikan osaaminen, teolli­suuden automaatio ja ihmisten johta­minen. Voit lukea tarkemmin Osaamis­pulssin osaamis­tar­peista täältä.

Koulu­tus­tar­jonnan kartoittaminen

Seuraavana UpTech-hankkeen toteut­ta­jaor­ga­ni­saatiot Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Itä-Suomen yliopisto kartoit­tivat oman tutkintoon johtavan ja avoimen puolen koulu­tus­tar­jon­tansa. Tässä työssä havaittiin, että eri korkea­kou­luilla on hyvin toisiaan tukevaa koulu­tusta jo tarjolla, mutta peila­tessa tarjontaa osaamis­tar­peisiin, havaittiin myös selkeitä aukkoja, joiden paikkaa­mi­seksi suunni­tellaan ja pilotoidaan uusia opintojaksoja.

Osaamistaan päivit­tä­välle työelämän ammat­ti­lai­selle on kolmen korkea­koulun tarjonnan läpikah­laa­minen työlästä, joten päädyimme laatimaan osaaja­kortteja, jotka kokoavat teemoittain kaikkien kolmen korkea­koulun tarjonnan. Näin jatkuvan oppimisen koulu­tus­mo­duulit toimivat yli korkea­kou­lu­ra­jojen ja mahdol­lis­tavat osaamisen ketterän päivittämisen.

Osaaja­kortit vastauksena muuttuvaan työelämään

Osaaja­kortit on suunni­teltu toteu­tet­ta­vaksi töiden ohessa ja niihin on koottu tunnis­tettuja osaamis­tar­peita vastaava koulu­tus­si­sältö, joka mahdol­listaa osaamisen päivit­tä­misen vastaamaan nykyisiä ja tulevai­suuden tarpeita. Osaaja­kortit on tarkoi­tettu erityi­sesti asian­tuntija-, kehit­tämis- tai johto­teh­tä­vissä toimi­ville henki­löille, joilla on insinöö­ri­tut­kinto taustallaan. Tällä hetkellä osaaja­kor­teista löytyy neljä koulu­tus­ko­ko­nai­suutta ja lisää kehitetään.

Kestävän kasvun osaaja­kortti etsii keinoja ilmas­ton­muu­toksen hillit­se­miksi sekä kestävän kehityksen näkökulmien huomioi­mi­seksi. Tämän ohella osaaja­kor­tissa paneu­dutaan kierto­ta­louteen. Tässä opinto­ko­ko­nai­suu­dessa on mukana myös kestävän liike­toi­minnan ja johta­misen näkökulmat.

Teknisen myynnin osaaja­kortti paneutuu myynnin ja markki­noinnin työka­luihin sekä päätök­senteon pohjaksi tarvit­taviin analyy­seihin. Tämän ohella opitaan asettamaan markki­noin­ti­ta­voit­teita ja toteut­tamaan toimivaa asiakasviestintää.

Data-analy­tiikan osaaja­kortti koostuu datan kerää­misen ja analy­soinnin perus­teista sekä tilas­tol­lisen aineiston graafi­sesta kuvaa­mi­sesta. Tämän ohella tarkas­tellaan myös data-analy­tiikan sovel­ta­mista liike­toi­minnan kehit­tä­mi­sessä erilaisten työka­lujen avulla.

Tekoä­ly­asian­tuntija osaaja­kortti paneutuu ohjel­moinnin perus­ra­ken­teisiin ja niiden käyttöön, koneop­pi­miseen, automa­ti­sointiin sekä ohjelmistorobotiikkaan.

Tämän ohella hankkeessa on kehitetty Osaajasta DI-ohjelmaan polkuo­pis­ke­lu­mah­dol­lisuus, jonka kautta on mahdol­lista suorittaa Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteis­työssä toteut­tamaan itäsuo­ma­laiseen automaa­tio­tek­niikan DI-koulu­tukseen sisäl­tyviä opinto­jaksoja jo etukäteen ja saada lisäpis­teitä hakuvaiheessa.

Kuinka mukaan?

Osaaja­korttien koulu­tus­tar­jontaan hakeu­dutaan mukana olevien korkea­kou­lujen avoimen amk:n/yliopiston kautta. Tutustu kortteihin ja niiden tarjontaan edellä olleiden linkkien kautta. Alla olevassa kaavio­ku­vassa on osoitettuna oppimis­korttien etenemisperiaate.

Tutustua tarjontaan, etsi itsellesi sopivat opintojaksot, ilmoittaudu organisaatiokohtaisesti opintojaksoille, suorita opinnot, anna palautetta

UpTech – Tulevai­suuden osaamista Itä-Suomeen -hanketta rahoi­tetaan Euroopan sosiaa­li­ra­haston ESR 2014-2020 -rahoi­tus­oh­jelman kautta. Hankkeen toteut­ta­jaor­ga­ni­saatiot ovat Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Itä-Suomen yliopisto.


Kirjoit­tajat:

Anniina Kontio­korpi, lehtori, energia- ja ympäristötekniikka

Jarno Mertanen, lehtori, konetekniikka

Marko Tiainen, lehtori, konetekniikka


Lähteet:

Tekno­lo­gia­teol­lisuus ry. 2021. Osaamis­pulssi. https://osaamispulssi.fi/. 19.1.2022.