Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Pedago­ginen pereh­dytys Kareliassa – Peda-akatemia

Tässä artik­ke­lissa kerrotaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opetus­hen­ki­löstön pereh­dy­tyksenä toteu­tet­ta­vasta peda-akate­miasta, sen taustoista ja painopis­teistä. Kareliassa on jo pitkän aikaa toteu­tettu erilaisin tavoin pedago­gista pereh­dy­tystä. Viimeisin, akate­mia­muo­toinen pereh­dytys on jalos­tunut eAMK:n Laaduk­kaasti verkkoon -valmennuksista.

Kareliassa pedago­ginen pereh­ty­neisyys on luonnol­linen ja olennainen osa monimuoto-opetusta. Sen laaje­ne­misen myötä opetuk­sesta on tullut entistä sosiaa­li­sempaa ja asian­tun­ti­juuden jakamista koros­tavaa. Kullas­lahden (2011, 4) mukaan opettajien ohjaa­misen ja opetuksen kehit­ty­mistä tukee parhaiten työhön kytkey­tyvän oppimisen mahdol­listava sekä sitä tukeva toiminta- ja johta­mis­kult­tuuri. Tähän Kareliassa on vastattu vuosien saatossa (2010–2022) muun muassa e-oppimisen valmen­nuksin, taito­kort­ti­kou­lu­tuksin, laaduk­kaasti verkkoon -valmen­nuksin ja nyt viimeisenä peda-akatemiakokonaisuudella.

Opettajan pedago­gista, sisäl­löl­listä ja teknistä osaamista kuvaa Koehlerin (2011) TPACK-ympyrä ja erityi­sesti sen ydin (kuva 1).

Kuviossa on kuvattu verkko-opettajan kompetensseja: pedagoginen, tekninen ja sisällöllinen osaaminen.
Kuva 1. Verkko-opettajan kompe­tenssit Koehlerin (2011) kuvaamana. 

Vaikka eri osaamisen alueet ovat kuvassa yhtä suuria niin pedago­ginen osaaminen on tärkein muun muassa syistä, että opiske­li­ja­ryhmät kasvavat ja monimuo­tois­tuvat, opiske­li­joiden yksilöl­lisyys korostuu, opiskelun joustavuus lisääntyy. Myös opetuk­sessa ja ohjauk­sessa käytettävä tekniikka monipuo­listuu ja uudistuu nopeasti, osaamis­tarpeet muuttuvat ja jatkuva arviointi sekä oikea-aikainen ohjaus korostuu. Yhteinen aika vähenee, josta seurauksena on niin opiske­li­joiden kuin opettajien itseoh­jau­tu­vuuden, itsensä johta­misen osaamisen lisään­ty­minen. Karelian peda-akate­miassa tuetaan ja vahvis­tetaan pedago­gista osaamista kokemuksen karttu­mi­sella toteu­tusten suunnit­te­lusta (pedago­ginen käsikir­joitus ja ydinai­nea­na­lyysi), tiedolla siitä miten opiske­lijat oppivat, miten prosessia ohjataan, mitä oppimis­teh­tävien laadin­nassa tulee huomioida ja miten arviointi juoksu­tetaan läpi toteu­tuksen sekä miten voidaan motivoida ja pitää yllä oppimisen paloa.

Ammat­ti­kor­kea­koulun monimuoto-opettajan kompe­tenssin ydin (teknologis–pedagoginen opetus­si­sällön tuntemus) löytyy kuvan 1 leikkaus­koh­dasta (TPACK-alue):

  • Ammat­tialan osaaminen ja kiinnostus (mm. innostus omasta alasta ja syväl­linen sekä laaja-alainen osaaminen omalta alalta ja ajantasainen/jatkuva työelämäyhteys).
  • Pedago­gisen osaaminen ja kiinnostus (mm. kiinnostus siitä, miten oppimista tapahtuu ja tietä­myksen sekä osaamisen hankki­minen monika­na­vaisen opetuksen toteut­ta­mi­sesta sekä ympäris­töjen ja menetelmien hyödyn­tä­mis­kyvyn kehittämisestä).
  • Tieto- ja viestin­tä­tek­nisen osaami­sesta (mm. tieto­koneen ja toimisto-ohjelmien perus­käyttö, vuoro­vai­ku­tus­vä­li­neiden käyttö, teknisen epävar­muuden sietokyky sekä halu ylläpitää ja kehittää omia teknisiä taitoja säännöllisesti).

Pedago­gisen sisäl­löl­lisen osaamisen ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pettaja on hankkinut tai hankkii työsken­te­lynsä aikana pedago­gisten opintojen kautta, jotka hän suorittaa esimer­kiksi jossain opettaja-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tai yliopis­tossa. Karelian peda-akatemia puolestaan lisää opettajan tietoi­suutta keskei­sistä Karelian periaat­teista ja käytän­teistä pedago­gis­vi­rit­tei­sesti, joita hän tarvitsee suunni­tel­lessaan toteu­tuksia muun muassa Karelian Moodle-oppimisympäristöön.

Laatua ja tarkoi­tuk­sen­mu­kaista hallintaa monimuotototeutuksiin

Peda-akatemian punaisena lankana on opettajan osaamisen vahvis­tu­minen pedago­gi­sessa tietä­myk­sessä. Akatemian sisältö kohdentuu PCK-alueeseen (kuva 1). Pedago­gi­sella osaami­sella siis tarkoi­tetaan kykyä suunni­tella, toteuttaa, eriyttää, arvioida ja kehittää opetta­misen ja oppimisen erilaisia prosesseja. Akatemian toimin­nassa jätetään vähem­mälle huomiolle teknisten toimin­taym­pä­ris­töjen hallinta (esim. Moodle-oppimi­sym­pä­ristön ja muun opetus­tek­no­logian). Työsken­telyn ulkopuo­lelle jätetään selkeästi myös opettajan sisäl­löl­linen osaaminen. Opettaja tuntee alansa sisällöt ja tietää miten niiden vaikeimmat kohdat parhaiten omaksutaan, hän osaa itsenäi­sesti tai kolle­goiden kanssa pohdit­tuaan valita parhaat opettamis- ja esittä­mis­tavat sisäl­löilleen. Opettajan sisäl­tö­osaa­minen mahdol­listaa tai nostaa esiin myös opettajan osaamisen kehit­ty­mis­tarpeet. Näitä ovat esimer­kiksi työelämän muutok­sista johtuvat tai alakoh­taisten digitai­tojen vaatimukset.

Karelian opetus­suun­ni­telmien perus­teella laadit­tavien toteu­tus­suun­ni­telmien tulee olla joustavia ja vaihtoeh­toisia suori­tus­tapoja mahdol­lis­tavia. Nämä valinnat ovat osana akatemian proses­sissa samoin kuin lause ”Laadukas verkko-opetus ei tarkoita monien erilaisten toimin­tojen käyttöä, vaan harki­tusti valit­tujen toimin­tojen sovel­ta­mista oppimis­pro­sessin tukemi­seksi” (Löfström, Kanerva, Tuuttila, Lehtinen ja Nevgi 2010, 28). Opettajan oman osaamisen ja oppilai­toksen jatkuva kehit­tä­minen edellyttää, että opettajat pohtivat ja reflek­toivat omia pedago­gisia sekä teknisiä ratkai­sujaan ja toimin­ta­ta­pojaan yhdessä lähityöyh­teisön jäsenten kanssa. Opettajien tulee osata toimia moniam­ma­til­li­sissa tiimeissä ja verkos­toissa sekä tukea ja valmentaa kollegoja monen­lai­sissa yhteis­suun­nit­te­lu­toi­missa (Jyrhämä 2021, 29–30).

Opetus ja ohjaus ovat linja­kasta, kun toteu­tukset laaditaan niin, että ne tukevat opiske­lijan oppimisen etene­mistä ja mielek­kyyttä sekä ottavat huomioon niin ryhmä- kuin itsenäisen työsken­telyn ja opiske­lijan työn kuormit­ta­vuuden. Työelämän vaati­mukset ja osaamis­tarpeet huomioiden koulu­tusten opetus­suun­ni­telmien tavoit­teisiin on kirjattu oppimisen avaimet: osaamis­ta­voitteet, opittavat sisällöt, tavoit­teel­lista oppimista tukevat opetus­me­ne­telmät, vuoro­vai­ku­tusta aktivoivat toimin­taohjeet ja menetelmät, osaamis­ta­voit­teita tukevat oppimis­teh­tävät ja monipuo­liset osaamisen arvioin­ti­me­ne­telmät. Nämä kaikki tavoitteet on sisäl­ly­tetty myös peda-akatemian sisäl­töihin, jolloin opettajat voivat huomioida nämä jo siinä vaiheessa, kun he laativat toteu­tuksen käsikir­joi­tusta ja oppimis­teh­täviä. Samoin monipuo­linen ja tarkoi­tuk­sen­mu­kainen, erilaisia menetelmiä ja tapoja hyödyn­tävän ohjauksen toteut­ta­minen sisältyy akatemiaan.

Hannele Niemi toteaa osuvasti, että ”Laadukas verkko-opetus edellyttää, että opetta­jalla on taito käyttää monipuo­li­sesti ja pedago­gi­sesti mielek­käällä tavalla oppimi­sym­pä­ris­töjen tarjoamia mahdol­li­suuksia. Opettajan oma pedago­ginen ajattelu ja ymmärrys verkko-oppimi­sym­pä­ristön luonteesta ja mahdol­li­suuk­sista on erittäin tärkeää.” (Löfström ym. 2010, 9.). Myös Hampel ja Stickler (2011) koros­tavat, että laadukkaan opetuksen toteut­ta­minen edellyttää opetta­jalta monipuo­li­suutta niin pedago­giikan kuin tekniikan hyödyn­tä­mi­sessä. Nämä asiat ovat akate­miassa esillä monessa eri kohtaa.

Peda-akatemian sisältö ja eteneminen

Peda-akatemia – pedago­ginen pereh­dytys on ensisi­jai­sesti suunnattu uusille Kareliaan rekry­toi­duille opetta­jille, mutta se on myös avoin kaikille Karelian opetta­jille. Konka­reista moni on myös aktii­vi­sesti mukana panok­sellaan tässä pedago­gi­sessa pereh­dy­tyk­sessä. Akatemia toteu­tetaan itseo­pis­ke­lu­pe­ri­aat­teella ja sitä tuetaan keski­määrin kaksi kertaa kuukau­dessa olevilla live-tapaa­mi­silla ja virtu­aa­li­sella ohjauk­sella sekä uuden opettajan ja mentorin henki­lö­koh­tai­silla sparrausis­tun­noilla (lähi tai etä).

Akatemian sisällöt koostuivat kuvan 2 mukai­sista teemoista: Punaisena lankana on opinto­jakson toteu­tuksen oppimis- ja ohjaus­pro­sessi. Mitä opiskelija on oppimassa, mitkä ovat osaamis­ta­voitteet ja miten oppiminen mahdollistuu/osaaminen kehittyy. Opettaja pohti oman osaami­sensa nykytilaa ja kehit­ty­mistään läpi akate­mia­pro­sessin. Näistä osa-alueista nousee myös jokaisen osallis­tujan yksilöl­liset sparraustarpeet.

Kuviossa on kuvattu peda-akatemian prosessi: valmistautuminen, käskirjoitus, oppimistehtävät, aktivointi, ohjaus ja testaus.
Kuva 2. Peda-akatemian prosessi, M. Ignatius, 2022. 

Valmen­nuksen palaut­teista on tulkit­ta­vissa, että onnis­tuneen ja laadukkaan monimuoto-opetuksen edelly­tyksenä on aidon yhteis­suun­nit­telun mahdol­lisuus koulu­tuk­sissa, aika yhdessä tekemiseen sekä erilaisten opetus­tek­no­logian välineiden suunni­tel­mal­linen ja dokumen­toitu pilotointi ja sitä kautta tarkoi­tuk­sen­mu­kainen käyttöönotto koulu­tuk­sissa. Työyh­teisön toimin­ta­kult­tuurin muutta­minen avoimeen osaamisen jakamisen suuntaan, kysele­misen ja autta­misen kulttuu­riksi, on meidän jokaisen tehtävä työyh­tei­sössä. Valmen­nuksen jatko­kou­lu­tus­tar­peisiin Kareliassa lähitu­le­vai­suu­dessa vastaa muun muassa Tulevai­suuden työ ESR -hankkeen pedago­giset sekä opetus­tek­no­lo­giset työpajat, webinaarit ja pedacastit.

Jokaisen tämän päivän ja tulevai­suuden opettajan tärkeitä persoo­nal­lisia ominai­suuksia ovat uskallus, rohkeus, joustavuus, jämäkkyys, luotet­tavuus ja oikeu­den­mu­kaisuus. Heillä on kykyä myöntää ja korjata virheensä, halua tarttua ongelmiin, selvittää niistä oppiakseen. (Kullas­lahti 2011, 160–164.) Kareliassa monimuoto-opetuk­sella on pitkät perinteet ja useilla opetta­jilla on vankka kokemus siitä. Tämä kehitys­polku on synnyt­tänyt monipuo­lisen osaaja­joukon Kareliaan. Tänä päivänä useat näistä perik­sian­ta­mat­to­mista uranuur­ta­jista toimivat oman koulu­tuk­sensa kehit­tä­mis­teh­tä­vissä opetus­toi­mensa ohessa esimer­kiksi digimen­to­reina ja/tai kehittäjäopettajina.


Kirjoit­tajat:

Maarit Ignatius, monimuo­to­pe­dagogi, Karelia-ammattikorkeakoulu

Minna Rokkila,  opetus­tek­no­logia-asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Hampel, R. & Stickler, U. 2011. Online teaching skills for language tutors. http://www.llas.ac.uk/resources/gpg/2530. 7.2.2022.

Jyrhämä, R. 2021. Opettajan pedago­giset opinnot 60 op. Laaja-alainen opetta­ja­kel­poisuus – tilan­ne­kuvaus 2021. OKM julkaisuja 2021:41. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-866-3 7.2.2022.

Koehler, M. J. 2011. Techno­lo­gical Pedago­gical and Content Knowledge (TPACK). http://matt-koehler.com/tpack2/tpack-explained/. 7.2.2022.

Kullas­lahti, J. 2011. Ammat­ti­kor­kea­koulun verkko-opettajan kompe­tenssi ja kehit­ty­minen. Tampere: Acta Univer­si­tatis Tampe­rensis 1613.

Löfström, E., Kanerva, K., Tuuttila, L., Lehtinen, A. ja Nevgi, A. 2010. Laaduk­kaasti verkossa – Verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opetta­jalle. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://hdl.handle.net/10138/23899. 7.2.2022.

Artik­kelin kuvituskuva by Pixabay