Categories
Älykästä tuotantoa Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pe­tusta palve­levaa hanketoimintaa

Opetus ja hanke­toi­minta ovat luonteeltaan erilaisia tehtäviä. Molemmat näistä ovat tärkeitä ammat­ti­kor­kea­koulun toiminnan kannalta ja ne toteut­tavat ammat­ti­kor­kea­kou­lulain (932/2014) 4 §:ssä ammat­ti­kor­kea­kou­luille säädettyä tehtävää. Säännöksen mukaan ammat­ti­kor­kea­koulun tehtävänä on antaa korkea­kou­luo­pe­tusta ammatil­lisiin asian­tun­ti­ja­teh­täviin. Opetuksen lisäksi ammat­ti­kor­kea­koulun tehtävänä on harjoittaa ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pe­tusta palve­levaa sekä työelämää ja alueke­hi­tystä edistävää tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa (TKI-toiminta). Ammat­ti­kor­kea­kou­luissa tapahtuva hanke­toi­minta on osa tätä TKI-toimintaa.

Ammat­ti­kor­kea­kou­luissa monet opettajat työsken­te­levät opetuksen lisäksi myös TKI-hankkeissa. Kehit­tä­mis­hank­keita on laidasta laitaan ja tavoit­teena yleensä on, että hankkeessa syntyneet tulokset olisivat hyödyn­net­tä­vissä myös hankkeen jälkeen. Varsi­naisten tuloksien lisäksi hankkeissa syntyy opetta­jille monesti sellaista osaamista, jota he voivat hyödyntää opetuk­sessaan. Jotta opetta­jille synty­nyttä uutta osaamista pystytään hyödyn­tämään opetuk­sessa, tulee hankkeiden liittyä kiinteästi ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tapah­tuvaan opetukseen sekä sen kehittämiseen.

Varsi­naisen kehit­tä­mistyön seurauksena syntyvien tulosten lisäksi, hankkeissa tehdään paljon yhteis­työtä alueen työelämän kanssa. Hankkeessa toimi­ville opetta­jille syntyy verkostoja, joita he pystyvät hyödyn­tämään myöhemmin opetuk­sessaan. Hankkeissa tehdään lisäksi paljon erilaisia projekteja ja kokei­luita yhdessä työelämän kanssa. Näitä projekteja voidaan tehdä yhdessä opiske­li­joiden kanssa sekä niitä voidaan hyödyntää myöhemmin opetuk­sessa esimerkkeinä.

Digi2­Market-hankkeessa kehitettiin yritysten markki­nointia yhdessä opiske­li­joiden kanssa

Digi2­Market-hankkeessa tavoit­teena oli kehittää yritysten markki­nointia hyödyntäen immer­sii­visiä tekno­lo­gioita, kuten virtu­aa­li­tek­no­logiaa (VR), lisättyä todel­li­suutta (AR) ja 360 asteista kuvausta. Näiden tekno­lo­gioiden käyttö on yritysten markki­noin­nissa lisään­tynyt viime aikoina paljon. Lisäksi näitä tekno­lo­gioita hyödyn­netään entistä enemmän myös opetuk­sessa. Digi2­Market-hanke on juuri päättynyt ja on hyvä pohtia, miten hankkeessa synty­nyttä osaamista ja tuloksia voidaan hyödyntää opetuksessa.

Tuotoksia hyödyn­net­tä­väksi opetuksessa

Hankkeessa on osaamista syntynyt uusien tekno­lo­gioiden käytöstä sekä niiden käyttö­koh­teista. Hankkeen aikana yrityksien kanssa työsken­neltiin opiske­li­joiden kanssa. Opiske­lijat pääsivät työsken­te­lemään oikeiden tapausten parissa ja tekemään tuotoksia, joita hyödyn­netään yrityksien liike­toi­min­nassa. Nämä tuotokset ovat hyödyn­net­tä­vissä myös jatkossa opetuk­sessa esimerk­keinä. Tehtyihin tuotoksiin pääsee tutus­tumaan hankkeen verkko­si­vuilla.

Lasten terapiahuone jossa erilaisia toiminnallisia välineitä kuten palloja
Ranta­kylän Fysikaa­linen Hoito­laitos oli mukana Digi2­Market-hankkeessa. Karelian liike­ta­louden ja median opiske­lijat toteut­tivat yrityk­selle mm. markki­noin­ti­vies­tin­tä­suun­ni­telman ja 360-virtuaalikierroksen.

Uusia verkostoja

Alueel­listen verkos­tojen lisäksi Digi2­Market-hankkeessa on syntynyt kansain­vä­lisiä verkostoja hankkeessa mukana olleiden kumppa­neiden sekä yritysten kanssa. Näitä verkostoja voidaan hyödyntää jatkossa opetuk­sessa esimer­kiksi opiske­li­joiden opintoihin liitty­vissä projek­teissa. Eri maissa yrityk­sille tehdyt tuotokset antavat laajempaa näkemystä tekno­lo­gioiden hyödyn­tä­mi­sestä hankkeessa työsken­te­le­ville asian­tun­ti­joille. Opiske­li­joille nämä tuotokset tarjoavat myös hyvän mahdol­li­suuden tutustua eri maiden organi­saa­tioihin sekä niiden toimintaan. Tuotosten avulla tutuksi tulevat eri maiden toimin­taym­pä­ristöt sekä mahdol­li­suudet tekno­lo­gioiden hyödyn­tä­miseen eri toimialoilla.

Haasteita hankkeiden ja opetuksen integroimisessa

Opetuksen ja hanke­toi­minnan yhdis­tä­miseen liittyy myös haasteita. Haasteet liittyvät erityi­sesti käytännön työsken­telyyn, kuten aikatau­lu­tukseen. Kuinka yritysten kanssa suunni­tellut yhteis­työ­kuviot ja kehit­tä­mis­toimet saadaan integroitua luonte­vasti opetukseen oikeaan aikaan? Opinto­jaksot menevät pääsään­töi­sesti kerran vuodessa ja tämä asettaa oman haasteen opetuksen ja hanke­toi­minnan integroinnille.

Toisena haasteena on se, miten hanke ja siitä opinto­jak­solle integroitava tehtävä soveltuu valitun opinto­jakson sisältöön. Tukeeko se opetet­tavaa asiaa ja mitä hyötyä siitä on oppimisen kannalta? Lähtö­kohtana opinto­jak­soilla on aina ennalta määrät­tyjen osaamis­ta­voit­teiden saavut­ta­minen. Tällöin opinto­jak­soille integroi­tavien hanke­teh­tävien tulee tukea opinto­jakson osaamis­ta­voit­teiden saavut­ta­mista. Lisäksi on mietittävä, kuinka nämä tehtävät huomioidaan opinto­jakson arvioinnissa.

Digi2­Market-hankkeen alussa kartoi­tettiin sopivat opinto­jaksot, joihin hanke­teh­tävät saatiin luonte­vasti integroitua käsitel­tävien aiheiden osalta. Tällä tavalla hankkeen tehtävät tukivat opetusta ja opiske­li­joiden oppimista niillä opinto­jak­soilla, joiden tavoit­teisiin hankkeessa tehtävät toteu­tukset sovel­tuvat. Hanke oli pitkä­kes­toinen, jolloin toteu­tusten ja yhteis­työ­ku­vioiden suunnit­telut saatiin tehtyä hyvissä ajoin ennen opinto­jak­sojen alkua.

Integrointi vaatii suunnittelua

Opetuksen ja hanke­työs­ken­telyn integrointi vaatii suunnit­telua ja valmis­tau­tu­mista. Opinto­jak­sojen aikana hankkeisiin tehtävät pienet tuotokset saattavat näyttäytyä opiske­li­joille helposti irral­lisina opinto­jaksoon kuulu­mat­tomina osina. Pidem­pi­kes­toisten kehit­tä­mis­teh­tävien tai -projektien tarjoa­minen opiske­li­joille esimer­kiksi projek­tio­pin­toina antaa laajemman ja syvemmän kuvan opitta­vasta asiasta. Tällöin opiske­lijat saadaan otettua mukaan työsken­telyyn jo tehtävien ja projektien suunnitteluvaiheessa.

Opetuksen näkökul­masta erityisen tärkeää on, että hanke­toi­minta palvelee koulu­tus­vas­tuissa annet­tavaa opetusta ja opiske­li­joiden oppimista. Hankkeista tulevien toimek­sian­tojen ja tehtävien integroi­minen opinto­jak­soille tukee parhaim­millaan opiske­li­joiden oppimista ja vahvistaa opettajien osaamista. Vahvis­tunut osaaminen näkyy puolestaan myös opetuksessa.


Kirjoittaja:

Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu