Categories
Muut Pulssi

Avointa toimin­ta­kult­tuuria ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteistyönä

Avoin tiede ja tutkimus (Open Science and Research) on Euroopan komission asettama tavoite korkea­kou­lujen ja tutki­muksen toimin­ta­kult­tuurin avaami­selle ja sen avulla kaikki tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien haluk­kaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat muun muassa tutki­mus­tiedon avoin julkai­se­minen sekä tulosten popula­ri­sointi, tutki­musai­neis­tojen avaaminen sekä avoimet tutki­mus­me­ne­telmät. Avoimuuden avulla edistetään tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­minnan yhteis­kun­nal­lista vaikut­ta­vuutta sekä mahdol­lis­tetaan uuden­laista yhteis­työtä ja innovaa­tioita. Kareliassa avointa toimin­ta­kult­tuuria on kehitetty syste­maat­ti­sesti vuodesta 2014 lähtien.

Karelia oli mukana Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön rahoit­ta­massa Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaa­tio­eko­sys­teemi -hankkeessa, joka tavoitteli vuosina 2018–2021 merkit­tävää avoimuuden kasvua niin TKI-toiminnan, TKI-integroidun oppimisen kuin TKI-infra­struk­tuu­rienkin avoimuuden suhteen. Hanketta toteut­tivat 11 ammat­ti­kor­kea­koulua yhdessä Aalto-yliopiston kanssa, ja tulokset ovat sovel­let­ta­vissa koko korkea­kou­lu­kenttään. Karelia oli hankkeessa mukana aktii­visena toimijana ja jatkaa hankkeen aikana syntyneen asian­tun­ti­ja­ver­koston jäsenenä.

Hyviä toimin­ta­malleja kaikkien käyttöön

Amkien avoin TKIO -hankkeen valta­kun­nal­li­sessa yhteis­työssä raken­nettiin ja pilotoitiin uusia, ammat­ti­kor­kea­kou­luille yhtei­sesti sopivia toimin­ta­malleja, ohjeis­tuksia, koulu­tuksia sekä verkko-oppaita avoimen toimin­ta­kult­tuurin tukemi­seksi. Näiden työka­lujen avulla yksit­täisen korkea­koulun on jatkossa mahdol­lista kehittää omaa toimin­taansa avoimuuden edistämisessä.

Hankkeessa synty­nyttä konkreet­tista materi­aalia (esim. työkalut, oppaat, julkaisut, koulu­tus­ma­te­ri­aalit, webinaa­ri­tal­lenteet) on levitetty koko ammat­ti­kor­kea­kou­lu­ken­tälle. Materiaali on myös koottu samaan kaikille avoimeen paikkaan Eduuni-alustalle helposti saataville.

Hankkeessa tuotettiin myös yli 200 julkaisua avoimuuden teemoista sekä yli kymmenen posteria tieteel­lisiin kokouksiin. Karelialla oli merkittävä rooli viiden CampusOnline-opinto­jakson suunnit­te­lussa, joilla käsitellään mm. tutki­muse­tiikkaa, tutki­musai­neis­tojen avaamista sekä avointa julkaisemista.

Hankkeen tärkeimmät tuotokset esitellään teoksessa Avoin TKIO -keitto­kirja: Reseptejä avoimempaan tutki­mukseen ja oppimiseen. Julkaisuun on koottu yhteensä 26 hankkeessa kehitettyä toimin­ta­mallia. Resep­ti­kirjan sisäl­tämiä toimin­ta­malleja on pääsään­töi­sesti kehitetty useamman kuin yhden korkea­koulun yhteis­työnä. Reseptien ytimessä on kuvaus siitä, miten malli toimii, mitä hyötyä siitä konkreet­ti­sesti on ja miten se voidaan helpoiten ottaa käyttöön myös muissa korkea­kou­luissa. Lisäksi resep­teissä pohditaan sitä, mitä asiasta on käytän­nössä opittu.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen Avoin TKIO -verkosto jatkaa yhteistyötä

Hankkeen aikana perus­tettiin ammat­ti­kor­kea­kou­lujen Avoin TKIO -verkosto, jonka tehtä­väksi on määri­telty tiedon, hyvien käytän­teiden ja osaamisen liikku­misen tukeminen ammat­ti­kor­kea­kou­lujen asian­tun­ti­joiden kesken sekä yhteisen kehit­tä­mistyön edistä­minen. Lisäksi tavoit­teena on osallistua kansal­lisen tason yhteis­työhön ja sitä kautta vaikuttaa myös laajemmin avoimen toimin­ta­kult­tuurin muotou­tu­miseen.  Verkosto järjestää avoimeen toimin­ta­kult­tuuriin liittyen mm. avoimia aamukah­vi­ti­lai­suuksia, webinaareja ja koulutuksia.

Verkosto jatkaa hankkeen aikana alkanutta yhteis­työtä ja tiedon vaihtoa muiden valta­kun­nal­listen hankkeiden kanssa. Yhteis­työtä tehdään myös Avoimen tieteen asian­tun­ti­ja­ryhmien, FinnArman, TKI-johdon verkoston, Amkit-konsortion, Aapa-verkoston, Tieteen tieto­tek­niikan keskus CSC:n ym. keskeisten toimi­joiden kanssa. Verkoston asian­tun­tijat osallis­tuvat osana tutki­musyh­teisöä keskeisten avoimen tieteen ja tutki­muksen linjausten ja suosi­tusten valmisteluun. 

Kareliassa avoimuus vahvistui merkittävästi

Kareliassa hankkeen aikana keski­tyttiin erityi­sesti vahvis­tamaan avoimuutta arjen toimin­nassa, edistämään tutki­musai­neis­tojen avaamista, sekä tiivis­tämään TKI-toiminnan ja opetuksen välistä yhteistyötä.

Keskeisiä toimen­pi­teitä olivat avoimuuden aamupuu­ro­ti­lai­suudet, infot ja klinikat sekä aktii­vinen tiedot­ta­minen viikko­tie­dot­teissa sekä julkai­sujen muodossa. Keskeiset avoimuuteen liittyvät näkökulmat niin TKI-henki­lös­tölle, opetta­jille, opiske­li­joille kumppa­neil­lekin koottiin visuaa­li­sesti helposti hahmo­tet­taviin infografiikkoihin.

Merkit­tävin syntynyt uusi käytänne ovat alkavien TKI-hankkeiden ATT-aloitus­pa­la­verit. Niissä käydään läpi muisti­listan avulla keskei­simmät avoimeen toimin­ta­kult­tuuriin liittyvät näkökulmat ja toimenpiteet.

Tutki­musai­neis­tojen avaamisen tueksi laadittiin Karelian datapo­li­tiikka sekä aineis­tojen hallinnan ja avaamisen työohje. Karelian avoimet tutki­musai­neistot löytyvät Karelian verkko­si­vuilta sekä merkit­tävien aineis­tojen osalta kansal­li­sista ja kansain­vä­li­sistä aineistotietokannoista.

Karelian opetuksen ja tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­minnan yhteis­työtä vahvis­tettiin järjes­tä­mällä koko henki­lös­tölle avoin TKIO-iltapäivä, johon osallistui yli 100 henkilöä.  Henki­löstön jakamia hyviä käytän­teitä opetuksen ja TKI:n integraa­tiosta koottiin Karelian Vasu-verkko­lehden TKI-integroidun oppimisen teema­nu­meroon ja julkaistiin myös kansal­li­sissa julkaisuissa.

Avoimuutta arvioidaan kansallisesti

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö kartoittaa säännöl­li­sesti suoma­laisen tiede- ja korkea­kou­lu­yh­teisön toimin­ta­kult­tuurin avoimuutta. Edelli­sessä arvioin­nissa v. 2019 Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu oli yksi parhaiten menes­ty­neistä korkea­kou­luista ja saavutti avoimuuden korkeimman eli viidennen tason saaden ammat­ti­kor­kea­kou­luista toiseksi parhaat pisteet.

Tällä hetkellä avoimen toimin­ta­kult­tuurin kansal­lista kehit­tä­mistä koordinoi Tieteel­listen seurain valtuus­kunta (TSV). Karelia on muiden korkea­kou­lujen ja tutki­mus­lai­tosten kanssa sitou­tunut yhdessä laadittuun kansal­liseen Avoimen tieteen ja tutki­muksen julis­tukseen 2020-2025 sekä sitä jäsen­täviin linjauksiin ja suosi­tuksiin. Jatkossa avoimuuden edisty­mistä tarkas­tellaan uuden seuran­ta­mallin kautta ja ensim­mäinen arviointi tehdään jo vuonna 2022. Kareliassa avoimen toimin­ta­kult­tuurin kehit­tä­mistä koordinoi monia­lainen ATT-koordi­naa­tio­ryhmä ja työn tueksi on laadittu sisäinen avoimen tieteen tiekartta.


Kirjoit­tajat:

Helena Puhakka-Tarvainen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Varis, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Seliina Päällysaho, tutki­mus­pääl­likkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Tim Douglas palve­lusta Pexels