Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelian uusi keskus­te­lusarja nostaa esiin tulevai­suuden mielen­kiin­toi­simmat osaamisen trendit

Kareliassa käynnistyi uusi keskus­te­lusarja, Karelia 30 -areena, joka esittelee ajankoh­taisia suurta yleisöä kiinnos­tavia teemoja. Näkökulmina areenassa ovat tulevai­suuden osaamisen trendit ja niiden uudis­ta­minen elämän ja työuran eri vaiheissa.

– Areenan tavoit­teena on pureutua tulevai­suuden osaamis­tee­moihin asian­tun­ti­joiden keskus­teluna tai vuoro­pu­heluna työelämän kanssa, kertoo palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori Anne Prepula Kareliasta. 

– Lähikuu­kausien teemoina tulevat olemaan mm. digihy­vin­vointi, hoitotyön digitaa­lisuus, ruoka­mat­kailu, urataidot- ja osaamisen tunnis­ta­minen, yrittä­jyyden kevyet muodot, kansa­laisen tieto­turva ja energia­kan­sa­laisuus. Keskus­te­li­joina areenassa ovat Karelian asian­tun­tijat ja vierai­lijat kumppaniorganisaatioista. 

Karelia 30 -areenaa julkaistaan kuluvan vuoden aikana kuukausittain. Ensim­mäinen areena­tal­lenne julkaistiin viikolla 11, ja sen teemana on ”Oppimisen tulevai­suuden trendit ja digitalisaatio”. 

Areena­tal­len­teessa tutus­tutaan Tulevai­suuden työ -hankkeessa kehitet­tyjen kansal­li­ses­tikin ainut­laa­tuisten oppimi­sym­pä­ris­töjen opetus­tek­no­lo­gioihin ja niiden tuomiin mahdol­li­suuksiin oppijoille ja työelämälle. 

Karelia viettää parhaillaan Karelia 30 -juhla­vuotta ja luento­sarja on yksi osa merkki­vuotta. Areenan julkaisut ovat joko tallen­teita tai live-lähetyksiä ja ne on katsot­ta­vissa osoitteessa ​https://karelia.fi/karelia-30-juhlavuosi/​​

Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori Anne Prepula 050 311 9167, anne.prepula@karelia.fi

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu