Categories
Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Parempia koulu­tus­pal­veluja opiske­li­joille ja yrityk­sille koulu­tusas­teiden yhteistyönä

Digita­li­soi­tu­vassa ja monimuo­tois­tu­vassa työelä­mässä osaamisen kehit­tä­minen on tärkeää niin yksilön kuin Pohjois-Karjalan maakunnan yritys­tenkin näkökul­masta. Yritysten kasvu ja kilpai­lukyky riippuvat osaajista. Tarvitaan jousta­vampia koulu­tus­polkuja koulu­tusas­teiden välille ja työelämän osaamis­tar­peisiin sopivia opinto­ko­ko­nai­suuksia. Vauhtia uralle -hankkeessa tehdään parempia koulu­tus­pal­veluja opiske­li­joille ja yrityk­sille tiivis­tä­mällä Riverian, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteis­työtä. Tarjolle on kehitetty uuden­laisia opinto­jaksoja, joita on pilotoitu vuosien 2020 ja 2021 aikana. Ilmaiset pilot­tio­pin­to­jaksot toteu­tettiin verkko-opintoina ja lähiopetuksena.

Oival­luksia työelämän vuorovaikutustilanteisiin

Ensim­mäisenä pilotoitiin Vuoro­vai­kutus työyh­tei­sössä -opinto­jakso marras-joulu­kuussa 2020. Opinto­jakso on osa työelä­mä­val­miuksia vahvis­tavaa koulu­tus­tar­jo­tinta. Nykyään jokainen työnantaja haluaa tiimiinsä työnte­kijän, jolla on hyvät vuoro­vai­kutus- ja sosiaa­liset taidot. Tämä vaatimus korostuu entisestään tulevai­suu­dessa. Vastaamme tähän työelämän tarpeeseen tuotta­malla koulu­tus­vaih­toehtoja sosiaa­listen taitojen, hyvin­voinnin ja työelä­mä­tai­tojen kehit­tä­miseen. Työelä­mä­val­miuksia vahvis­tavan koulu­tus­tar­jonnan pääta­voit­teena on edistää työttömänä tai työttö­myy­suhan alla olevien työllis­ty­mistä ja lisätä heidän työelä­mä­tai­tojaan monesta eri näkökulmasta.

Vuoro­vai­kutus työyh­tei­sössä -opinto­jak­solla pureu­dutaan ammatil­liseen käyttäy­ty­misen, arvos­tavan vuoro­vai­ku­tuksen, toimivan työyh­teisön perus­pe­ri­aat­teiden ja haasteel­listen sosiaa­listen tilan­teiden teemoihin. Opinto­jakson aikana opiske­lijat voivat jakaa omia kokemuk­siaan vertais­kes­kus­te­luiden kautta. Opinto­jakson keskeisenä tavoit­teena on, että opiskelija oivaltaa, miten hän voisi käyttää omia vuoro­vai­ku­tus­tai­tojaan työyh­teisön jäsenenä ja edustajana ammat­ti­mai­sesti ja ymmär­ret­tä­västi. Lisäksi tavoit­teena on, että opiskelija osaa opinto­jakson jälkeen soveltaa tietä­mystään paremmin erilai­sissa työelämän vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Ensim­mäisen pilotin aikana osallis­tujat olivat aktii­visia verkko-oppitun­neilla ja opinto­jakson teemoista syntyi mielen­kiin­toista keskustelua.

Ammattiin ja opintoihin tutus­tu­mista opinto­jakson avulla

Uusien kurssien ideointi ja pilotointi jatkui Vauhtia uralle -hankkeessa keväällä 2021. Osana kasva­tusalan opinto­tar­jo­tinta kokeiltiin uutta Minustako sosionomi? -opinto­jaksoa, joka toteu­tettiin 15.3.-30.4.2021. Opinto­jakson suorit­ta­minen oli mahdol­lista ennen kevään korkea­kou­lujen yhteishaun päätty­mistä. Näin osallis­tu­jilla oli mahdol­lisuus saada lisätietoa sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sesta, erilai­sista tutkinnon jälkei­sistä työteh­tä­vistä sekä arvioida omia kiinnos­tuksen kohteitaan ennen mahdol­lista hakeu­tu­mista koulu­tukseen. Opinto­jakso oli osallis­tu­jille maksuton kuten muutkin opintomme. Ilmoit­tau­tu­neita oli 20 ja heistä yhdeksän suoritti opintojakson.

Lisäksi suunni­teltiin Tarmoa uralle -opinto­jakso työkyvyn kartoi­tukseen ja ylläpi­tä­miseen. Opinto­jakso sisältää yksilöl­listä toimin­ta­ky­ky­kar­toi­tusta ja -mittauksia sekä omien tavoit­teiden muodos­ta­mista fysio­te­rapian alan ammat­ti­laisen tuella. Opintoihin sisältyy ohjausta ja neuvontaa toimin­ta­kyvyn edistä­mi­seksi opiske­lijan oman tarpeen ja toiveiden mukai­sesti. Aluksi on tarkoi­tuk­sen­mu­kaista tavata kerran yksilöl­li­sessä lähita­paa­mi­sessa, muuten opinnon pystyy suorit­tamaan itsenäi­sesti ja oman aikataulun mukai­sesti. Tarmoa uralle -opinto­jakson pilotointi oli suunni­teltu syksylle 2021, mutta opinto­jaksoa ei ole vielä toteutettu.

Esimies­työ­osaa­misen kehittämistä

Myös esimiestyö on kaikkia aloja läpileik­kaava teema, ja siihen liittyvän osaamisen kehit­tä­minen on tullut esille useissa osaamis­kar­toi­tuk­sissa. Ensim­mäinen esimies­työhön liittyvä koulutus suunnattiin maara­ken­nusa­lalle. Koulu­tuksen pilotti ideoitiin ja suunni­teltiin marras-tammi­kuussa, ja opiske­li­joiden rekry­tointi tapahtui tammi­kuussa 2021. Koulutus toteu­tettiin 1.2.-30.4.2021. Maanra­ken­nusalan esimiestyö -koulu­tuksen sisäl­töinä olivat esimies­työssä tarvit­tavat digitaa­liset työvä­lineet ja ohjel­mistot, kuten Office, urakka- ja määrä­las­kennan työkalut ja tieto­mallit, turval­lisuus, valmentava johta­minen ja valmentava työote sekä työoi­keu­del­linen osaaminen.

Opintoihin sisältyi lähipäiviä ja Karelian avoimen amk:n Valmentava johta­minen -verkko­kurssi. Lähipäiviä oli yhteensä 20 ja niitä järjes­tivät Riverian ohella myös Karelia ja UEF. Lähipäivät rytmit­tivät opiskelua ja toivat tukea sekä mahdol­lis­tivat verkos­toi­tu­misen. Koulu­tukseen osallistui 7 maara­ken­nus­ko­neen­kul­jet­tajaa, joista koulu­tuksen suoritti kokonaan 5 henkilöä. Osallis­tujien palaute oli erittäin positii­vista. Koulu­tuk­sesta saatiin hyvin eväitä esimies­työhön ja myös omien toimin­ta­ta­pojen arviointiin sekä vuoro­vai­ku­tus­tai­toihin. Maanra­ken­nusalan esimiestyö -koulutus oli ensim­mäinen, jolla testattiin myös digitaa­listen osaamis­merkkien hyödyn­tä­mistä. Digitaa­lisen osaamis­merkin avulla koulu­tukseen osallis­tujat voivat tehdä oman osaamisen näkyväksi työmarkkinoilla.

Parempia koulu­tus­pal­veluja yrityksiä ja yksilöitä kuunnellen

Koulu­tuksen toteut­ta­mista koulu­tusas­teiden yhteis­työnä jatketaan. Kesäkuussa 2021 järjes­tettiin vielä yritys­foo­rumit, joilla alan työnan­tajat ja Infra Pohjois-Karjala ry esitte­livät toiveitaan koulu­tuksen sisäl­löksi ensi lukuvuo­della toteu­tet­ta­valle kurssille. Yhteis­työllä saamme osaavia tekijöitä maakuntaan! Pilottien ja foorumien pohjalta kehitystyö jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Koulu­tusasteet ylittävät hyvät käytännöt ja opinto­jak­so­ko­ko­nai­suudet jäävät elämään hankkeen päätty­misen jälkeenkin.

Jokai­sella on mahdol­lisuus osallistua parempien koulu­tus­pal­ve­lujen kehit­tä­miseen. Minkä­lainen koulutus sinun mielestäsi puuttuu maakun­nas­tamme? Ilmoita ideasi opinto­jak­soksi hankkeen verkko­si­vuilla lomakkeen tai avoimen laatikon kautta. Keräämme ideoita vuoden 2022 loppuun saakka.

Hankkeen verkko­si­vuilta löydät tällä hetkellä avoinna olevat koulutukset.

Vauhtia uralle -hankkeen tuloksena saadaan parempia koulu­tus­pal­veluja opiske­li­joille ja yrityk­sille. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaa­li­ra­hasto ja sitä toteut­tavat yhteis­työssä Riveria, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Itä-Suomen yliopisto.


Kirjoit­tajat:
Arto Laaninen, projek­ti­asian­tuntija, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Mervi Lätti, erikois­suun­nit­telija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Niina Pennanen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Satu Saarinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Salla Anttila, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu