Categories
Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Uusi projek­ti­työn­te­ki­jä­polku luo työmah­dol­li­suuksia Karelian opiskelijoille

Pohjois-Karjalaan ennus­tetaan yhä voimak­kaammin kasvavaa työvoi­ma­pulaa, ja tilanteen arvioidaan eskaloi­tuvan vuonna 2030 sellai­seksi, jossa neljää avointa olevaa työpaikkaa kohden on yksi työnhakija.

Kohtaanto-ongelma koskettaa tällä hetkellä koko Suomen työmark­ki­noita. Tilan­netta pahentaa jatkuva talouden raken­ne­muutos, jossa työpaikat ja työnha­kijat eivät syystä tai toisesta kohtaa. Työvoi­ma­pulaa on sote-alan osaajien lisäksi erityi­sesti tekniikan-, talotek­niikan- ja laajemmin raken­nusalan erikois­osaa­jista. Myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minnan (TKI-toiminta) rekry­toin­neissa törmätty tekniikan erityis­osaajien hakija­määrien selkeään vähene­miseen, erityi­sesti projek­ti­toi­minnan erityis­osaajien rekrytoinneissa.

Maakunnan elinvoimaan tulee merkit­tä­västi vaikut­tamaan opiske­li­joiden halu jäädä työsken­te­lemään maakuntaan. Tähän haasteeseen Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on käynnis­tänyt kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suuden, jonka tuloksena syntyy opiske­li­joille uuden­lainen ’in house’ TKI-uramalli: Opiske­li­joiden TKI-projek­ti­työn­tekijä -polku.

Malleja maail­malta

Kareliassa on bench­mar­kattu Toronton yliopis­tossa käytössä olevaa Work & Study -mallia. Toronton yliopis­tossa opiske­lijat voivat kaksi kertaa vuodessa hakeutua palkal­liseen kampusas­sis­tentin työhön. Kampusas­sis­tentti-malliin osallistuu vuosittain 3 500 opiske­lijaa ja ohjelman keskeisenä fokuksena on käytännön työko­ke­muksen lisäksi toteuttaa syvää uraoh­jausta ohjelmaan osallis­tu­ville opiskelijoille. 

Uraoh­jauksen ja TKI-toiminnan integraa­tiosta uusi toimintatapa

Vuoden 2022 aikana Kareliaan luodaan yhtenäinen opiske­li­joiden TKI-projek­ti­työn­te­ki­jä­polku, johon kuuluu opiske­lijan työskentely projek­teissa, HR-mallin luominen sekä Intro-pereh­dy­tys­oh­jelman päivit­tä­minen projek­ti­työhön pereh­dyt­tä­miseen ja uraoh­jauksen tukemiseen. Lisäksi luodaan TKI-projek­ti­työn­te­ki­jä­polkua tukevat uraoh­jauksen työkalut ja pilotoidaan ne.  Uraoh­jausta kehitetään tiiviissä yhteis­työssä Karelian urapal­ve­luiden asian­tun­ti­joiden kanssa. Hankkeessa myös hyödyn­netään Tuudo-mobii­li­so­vel­lusta projek­tityön hakuilmoituksissa.

TKI-projek­ti­työn­te­kijän polkuun osallis­tuvien opiske­li­joiden on tarkoitus tunnistaa ja kehittää työky­kyään ja substans­sio­saa­mistaan. Opiske­lijat vahvis­tavat omaa korkea­kou­luo­pin­toihin liittyvää ymmär­rystään urasuun­nit­telun avulla, kehit­tävät työyh­tei­sö­tai­tojaan ja oppivat vertaamaan työnan­tajan ja omien korkea­kou­luo­pin­to­jensa välistä suhdetta (esim. tunnis­tamaan omia kyvyk­kyyk­siään). Kohde­ryhmänä ovat Karelian 3. vuosi­kurssin opiskelijat/opinnäytetyöntekijät.

Opiske­lijan projek­ti­työn­te­ki­jä­polku on valmis­teltu yhteis­työssä Karelian HR- ja rekry­toin­ti­asian­tun­ti­joiden kanssa. Kehit­tä­mis­hanke toteuttaa Karelian strategiaa 2030 vastaa­malla kasvavaan asian­tun­ti­ja­tar­peeseen luomalla uuden­laisen väylän Karelian laajan TKI-toiminnan kautta työelämään.

Opiske­lijan TKI-projek­ti­työn­te­ki­jä­polku luo pitovoimaa

Yllä kuvatun kehit­tä­mistyön tuloksena Kareliaan syntyy syste­maat­tinen tapa suunni­tella TKI-projekteja niin, että pystymme korkea­kouluna yhä paremmin kasvat­tamaan maakunnan tarvit­semia asian­tun­ti­joita. Tavoit­teena on, että Karelia voi tarjota opiske­li­jalle ehkä sen ensim­mäisen, tärkeän työko­ke­muksen Karelian tutkimus- ja kehittämisprojekteissa.

Huomioi­malla opiske­lijat projek­ti­työn­te­kijänä jo TKI-projektien budje­toin­nissa luodaan kansal­li­sesti uutta mallia myös muiden ammat­ti­kor­kea­kou­lujen hyödyn­net­tä­väksi. Samalla raken­netaan Karelian sisäinen uraoh­jaus­malli osaksi organi­saation HR-järjes­telmää ja käytänteitä.

TKI-projek­ti­työn­te­kijän polun avulla pystytään vahvis­tamaan opiske­li­joiden sujuvaa siirty­mistä työelämään ja vastaamaan entistä paremmin alueen yritysten ja työnan­tajien työvoiman saamiseen.


Kirjoit­tajat:

Laura Kekäle, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Marika Turkia, TKI-päällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu