Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: energia- ja ympäris­tö­tek­niikan lehtori

Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.
Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun.

Haemme

ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN LEHTORIA
toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.8.2022 alkaen.

Lehtorin tehtäviin kuuluvat energia- ja ympäris­tö­tek­niikan opetuksen suunnittelu- ja opetus­teh­tävät, työelä­mä­har­joit­telun ja opinnäy­te­töiden ohjaus. Valit­tavan henkilön taustan huomioiden tehtävään voi sisältyä myös opiske­li­jaoh­jausta ja/tai osallis­tu­mista TKI-projek­teihin ja palve­lu­lii­ke­toi­mintaan.

Paino­tamme valin­nassa:
– osaamista energia- ja ympäris­tö­tek­nii­kasta, kierto­ta­lou­desta ja proses­si­tek­nii­kasta sekä yhdys­kun­ta­tek­nii­kasta
– hyviä yhteistyö- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja
– vahvaa kirjal­lista ja suullista viestin­tä­osaa­mista
– valmiutta opettaa englan­niksi
– työelä­mäyh­teyksiä ja toimivia alaan liittyviä verkostoja

Kokemus opetuk­sesta ja kansain­vä­li­sestä toimin­taym­pä­ris­töstä katsotaan eduksi.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa (kuten esim. energia- ja ympäris­tö­tek­niikan DI tai insinööri YAMK) ja vähintään kolmen vuoden alan työko­ke­musta. Työn sisältö määri­tellään tarkemmin valit­tavan henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaan.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi eduksi katsotaan vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkami­sesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä 12.5.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Sanna Kasurinen p. 050 413 2979, sanna.kasurinen@karelia.fi, sekä työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki p. 050 408 7932, jaana.tolkki@karelia.fi