Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: ikäosaa­misen opettaja

Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.
Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun.

Haemme

IKÄOSAAMISEN OPETTAJAA
määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.8.2022-31.7.2023.

Opettajan tehtäviin kuuluvat Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen (YAMK) koulu­tukseen ja geronomi (AMK) koulu­tukseen liittyvä opetus sekä opinnäy­te­töiden ohjaus.

Paino­tamme valin­nassa:
– koulu­tusta yhteis­kun­ta­tie­teel­li­seltä alalta
– vahvaa kirjal­lista ja suullista viestin­tä­osaa­mista
– yhteisö- ja yritys­vies­tin­tä­taitoja
– pedago­gista osaamista ja erityi­sesti verkko­pe­da­go­giikan hallintaa
– työelä­mäyh­teyksiä ja toimivia alaan liittyviä verkostoja
– hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja
– hyvää englannin kielen taitoa sekä kiinnos­tusta ja valmiuksia kansain­vä­liseen yhteistyöhön

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi eduksi katsotaan vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä 25.04.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Anna-Riitta Mikkonen, 050 533 5514, anna.mikkonen@karelia.fi
sekä työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki p. 050 408 7932, jaana.tolkki@karelia.fi