Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: opettaja liike­ta­louden koulutukseen

Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehitämme ja koulu­tamme ylihuo­misen osaamista.
Ylihuo­misen osaaminen tarkoittaa meillä nykyisen ajatte­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimil­lisen osaamisen sauma­tonta yhteis­peliä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­netaan ainut­laa­tuisia ratkaisuja tulevai­suuden työelämän tarpeisiin. Näin varmis­tamme paikkamme Pohjois-Karjalan keskeisenä elinvoiman vahvis­tajana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun.

Haemme

OPETTAJAA LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEEN
määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen 1.8.2022 – 31.7.2023.

Opettajan tehtäviin kuuluu pääsään­töi­sesti liike­ta­louden koulu­tuksen päivä- ja monimuoto-opiske­li­joiden opiske­li­jaohjaus. Lisäksi tehtäviin kuuluvat ammatil­lista kehit­ty­mistä ja opintoja tukevien opinto­jak­sojen opetus­teh­tävät ja monimuoto-opiske­li­joiden työelä­mä­har­joit­telun ohjaus. Tehtävä sisältää myös projektityötehtäviä.

Paino­tamme valin­nassa:
– osaamista ja työko­ke­musta opintojen ohjauk­sesta ja opetuk­sesta
– valmiutta opettaa ja ohjata verkko­ym­pä­ris­tössä
– hyviä yhteistyö- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja
– vahvaa kirjal­lista ja suullista viestin­tä­osaa­mista
– työelä­mäyh­teyksiä ja toimivia alaan liittyviä verkostoja

Kokemus opinto-ohjaajan työteh­tä­vistä sekä opetus­ko­kemus katsotaan eduksi.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa. Liike­ta­louden alan työko­kemus katsotaan eduksi. Lisäksi eduksi katsotaan Kasva­tus­tieteen maisterin tutkinto (ohjausala) tai 60 opinto­pisteen laajuiset opinto-ohjaajan erilliset opinnot.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä 12.5.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Pilvi Purmonen p. 050 354 3113, pilvi.purmonen@karelia.fi, sekä työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki p. 050 408 7932, jaana.tolkki@karelia.fi