Categories
Ajankohtaista Uutiset

Avoin työpaikka: Sosiaa­lialan lehtori

Haemme

SOSIAALIALAN LEHTORIA 
toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.8.2022 alkaen

Lehtorin tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja varhais­kas­va­tusalan opetus sekä opinnäy­te­töiden ohjaus.
Toimen­kuvaan kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset tutkimus- ja kehit­tä­mis­teh­tävät, julkai­su­toi­minta 
sekä maksul­linen palvelutoiminta.

Odotamme hakijalta: 

– Vahvaa ja monipuo­lista sosiaa­lialan asiakastyön kokemusta  
– sosiaa­li­pe­da­go­giikan osaamista 
– kansain­vä­li­syys­osaa­mista, 
– valmiutta opettaa verkko­ym­pä­ris­tössä 
– hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja  
– vastuul­lista ja oma-aloit­teista työsken­te­ly­otetta 
– kykyä luoda ja ylläpitää toimivia alaan liittyviä verkostoja sekä 
– sujuvaa englannin ja suomen kielen suullista ja kirjal­lista taitoa. 

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa.  
Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi eduksi katsotaan vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. 

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä 25.4.2022 klo 15.00 mennessä.