Categories
Koulutusuutiset

Ilmoit­taudu Lean Six Sigma Green Belt -koulutukseen!

Green Belttinä olet avain­hen­kilönä organi­saa­tiosi kehit­tä­mi­sessä. Käytän­nön­lä­heinen Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on suunnattu toiminnan prosessien kehitys­työstä vastaa­ville esimie­hille, asian­tun­ti­joille ja johdolle teolli­suu­dessa, palve­lu­yri­tyk­sissä ja julki­sella sektorilla. 

Lean Six Sigma Green Belt-koulu­tuksen käytyäsi opit tehos­tamaan liike­toi­mintaa ja prosesseja, saavut­tamaan mitat­tavaa talou­del­lista hyötyä, poistamaan hukkaa, lisäar­vo­tonta työtä ja haital­lista vaihtelua sekä paran­tamaan asiakas­ko­ke­musta. Koulu­tuksen aikana toteutat oman organi­saa­tiosi kehit­tä­mis­pro­jektin rajatusta ongelmasta. 

Koulu­tuksen kesto on yhteensä 10 päivää, 8 h/päivä klo 8–16. Koulu­tus­päivät ovat 21.9.2022, 12.10.2022, 2.11.2022, 23.11.2022, 14.12.2022, 11.1.023, 1.2.2023, 22.2.2023, 15.3.2023, 5.4.2022.

Lue lisää Lean Six Sigma Green Belt -koulu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan