Categories
Kestävää hyvinvointia Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Pallia­tii­visen hoidon koulu­tuk­sessa isoja askeleita eteenpäin

Pallia­tii­vista hoitoa ja saatto­hoitoa tarvit­sevat potilaat ansait­sevat laadu­kasta hoitoa ympäri Suomen. Tähän tarpeeseen vastaamaan syntyi EduPal-hanke. Hyvä koulutus on avain hoidon laadun kehit­ty­miseen. Tässä artik­ke­lissa kuvataan pallia­tii­visen hoidon koulu­tuksen kehit­ty­mistä korkea­kou­lujen yhteistyönä.

Mikä olikaan EduPal?

Pallia­tii­visen hoitotyön ja lääke­tieteen koulu­tuksen monia­lainen ja työelä­mä­läh­töinen kehit­tä­minen eli EduPal-hanke oli Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön rahoittama korkea­kou­lu­tuksen kehit­tä­misen kärki­hanke. Se alkoi keväällä 2018 ja päättyi vuoden 2021 lopussa. Kansal­li­sessa hanke­kon­sor­tiossa oli mukana 18 ammat­ti­kor­kea­koulua ja kaikki lääke­tie­teel­liset tiede­kunnat, joten moniam­ma­til­lisen kehit­tä­mistyön tavoit­teena oli alusta alkaen pallia­tii­visen potilaan ja hänen läheis­tensä kokonais­val­taisen hoidon kehit­tä­minen Suomessa. Selvi­tyk­sissä (mm. Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö 2019:68) todettuun pallia­tii­visen hoidon osaamisen vajeeseen ja hoidon eriar­voi­suuteen voidaan osaltaan vaikuttaa kehit­tä­mällä koulu­tusta kaikilla koulu­tusten tasoilla.

Hankkeen tuloksena monipuo­lista koulutusta

EduPal-hankkeen toiminta koostui neljästä eri työpa­ke­tista. Toimi­joina olivat hanke­kon­sortion jäsenet eri ammat­ti­kor­kea­kou­luista ja yliopis­toista. Ensim­mäi­sessä työpa­ke­tissa selvi­tettiin suoma­laisten yliopis­tojen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lujen opetus­suun­ni­telmien pohjalta koulu­tuksen sen hetkinen tila ja laadittiin yhdessä työelämän ja opiske­li­joiden kanssa pallia­tii­visen hoitotyön ja lääke­tieteen osaamisen kuvaukset hoidon eri tasoille (A, B ja C-taso). Nämä osaamis­ku­vaukset toimivat kaiken hankkeessa tehdyn koulu­tus­suun­nit­telun pohjana.

Toisessa työpa­ke­tissa laadittiin moniam­ma­til­li­sesti osaamis­ku­vauksiin pohjautuen valta­kun­nal­linen suositus pallia­tii­visen hoitotyön ja lääke­tieteen perus­o­pe­tukseen. Näin ollen myös Karelia-ammat­ti­ko­rea­koulun hoitotyön opetus­suun­ni­telmaan on sisäl­ly­tetty suosi­tusten mukai­sesti pallia­tii­visen hoidon opetusta. Lisäksi hoitotyön tutkintoon liittyen yhteis­työ­so­pi­muk­sessa mukana olevien ammat­ti­kor­kea­kou­lujen opiske­li­joiden on mahdol­lista valita 15 op pallia­tii­visen hoidon täyden­täviä opintoja. Tämä kokonaisuus toteu­tetaan kerran lukukau­dessa ristii­no­pis­kelun periaat­teiden mukai­sesti ja toteut­tajina ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luista Kajaanin amk, Karelia ja Laurea. Oulun ammat­ti­kor­kea­koulu puolestaan järjestää kerran vuodessa tiiviin 5 op kokonai­suuden pallia­tii­visen hoidon opintoja. Näistä toteu­tuk­sista sovitaan yhteis­työ­so­pi­muk­sella, jossa on mukana 11 ammat­ti­kor­kea­koulua vuosina 2022-2024.

Kolman­nessa työpa­ke­tissa kehitettiin pallia­tii­visen hoitotyön ja lääke­tieteen jatko­kou­lu­tusta. Hankkeessa luotiin Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija 30 op – erikois­tu­mis­kou­lu­tuksen opetus­suun­ni­telma, jonka toteu­tuk­sesta ammat­ti­kor­kea­koulut vastaavat itsenäi­sesti. Koulutus on monia­lainen. Kareliassa ensim­mäinen toteutus alkoi keväällä 2020 päättyi onnis­tu­neesti keväällä 2021. Uusi opiske­li­ja­ryhmä Siun soten ammat­ti­laisia eri puolilta maakuntaa aloittaa erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sessa tammi­kuussa 2022. Lisäksi hankkeessa luotiin ja pilotoitiin Kliininen asian­tuntija (Ylempi AMK) – pallia­tii­visen hoidon asian­tun­tijuus – koulutus, jota toteuttaa seitsemän eri ammat­ti­kor­kea­koulua ristii­no­pis­kelun periaat­teiden mukai­sesti. Karelia ei ole toteut­ta­massa tätä koulu­tusta, mutta myös muiden korkea­kou­lujen opiske­lijat voivat osallistua koulu­tukseen avoimen opintojen kautta. Tämä tutkintoon johtava koulutus antaa valmiudet toimia kliini­sissä asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä, joihin vaaditaan ylempi korkea­kou­lu­tut­kinto. Lisäksi hankkeessa tehtiin lääke­tieteen erityis­tason koulu­tuksen opetus­suun­ni­tel­ma­suo­situs ja pilotoitiin se.

Neljän­nessä työpa­ke­tissa luotiin pallia­tii­visen hoitotyön opettajien osaamisen vahvis­ta­mista tukeva pedago­ginen käsikirja. Tältä osin työ on valmis, mutta sen julkaisu siirtyy tulevaan. Hankkeen myötä pallia­tii­vinen hoito ja saatto­hoito ovat saaneet paljon näkyvyyttä erilaisten julkai­suiden myötä ympäri Suomea. Tästä hyötyvät niin potilaat kuin ammattilaisetkin.

EduPal-hankkeen tulokset:
– Pallia­tii­visen hoidon osaamis­ku­vaukset
– Pallia­tii­visen hoidon opetus­suun­ni­tel­ma­suo­situs hoitotyön ja lääke­tieteen perus tutkinto-opetukseen
– Pallia­tii­visen hoidon opetus-suunni­tel­ma­suo­situs ja opinto­ko­ko­nai­suuden pilotointi hoitotyön täyden­täviin opintoihin perus­tut­kinto-opetukseen
– Pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija 30 op opetus­suun­ni­tel­ma­suo­situs
– Pallia­tii­visen lääke­tieteen erityis­tason koulu­tuksen opetus­suun­ni­tel­ma­suo­situs ja pilotointi
– Kliininen asian­tuntija (YAMK) – pallia­tii­visen hoidon asian­tuntija, opetus­suun­ni­telma ja pilotointi

Tulevai­suuden näkymät

EduPal-hanke oli mukana suunnit­te­le­massa ja toteut­ta­massa pallia­tii­visen ja saatto­hoidon kansain­vä­lisen päivän avointa yleisö­ta­pah­tumaa syksyllä 2021. Ketään ei jätetä – teemalla haluttiin kiinnittää huomiota läheisten tarpeisiin pallia­tii­vi­sessa hoidossa ja saatto­hoi­dossa. Tähän tapah­tumaan tehty työ turvaa osaltaan tapah­tu­ma­jär­jes­te­lyitä myös tulevai­suu­dessa. Tapah­tumien ja koulu­tusten järjes­tä­miseen tarvitaan hyvin toimivia verkostoja. Verkos­tojen raken­tu­minen lähti käyntiin hankkeen aikana, ja nyt suunni­tellaan tulevaa. Tavoit­teena on perustaa tervey­salan verkoston alle pallia­tii­visen hoidon koulu­tuksen asian­tun­ti­ja­ver­kosto vuoden 2022 aikana.

Pallia­tii­visen hoidon koulu­tuksen tulevaisuus näyttäytyy valoisana, sillä koulu­tusta on tarjoilla perus­o­pe­tuk­sesta erikois­tu­mi­so­pin­toihin ja alan ammat­ti­laiset voivat halutessaan suorittaa myös ylemmän ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon. Lisäksi tarjolla on STM:n luoma ja EduPal-hankkeen pilotoima Saatto­hoi­to­passi, joka on THL:n verkko­kou­lussa itsenäi­sesti suori­tettava täyden­nys­kou­lu­tuksen verkko­kurssi (1op) perus­tason ammat­ti­lai­sille. Kansal­lisen koulu­tus­tar­jonnan paran­tu­misen myötä saadaan osaamista ympäri Suomea niin perus­hoitoon kuin myös vaativaan erityis­tason hoiton. Ansiokkaan työn hedelmät ovat poimit­ta­vissa tulevaisuudessa.


Kirjoittaja:

Tuulia Sunikka, hoitotyön lehtori, Karelia ammattikorkeakoulu


Lähteet:

EduPal-hanke. 2021. EduPal- hankkeen kotisivut. https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/

STM. 2019. Suositus pallia­tii­visen hoidon palve­luiden tuotta­mi­sesta ja laadun paran­ta­mi­sesta Suomessa. Pallia­tii­visen hoidon asian­tun­ti­ja­ryhmän loppu­ra­portti. Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriön raportteja ja muistioita 2019:68.

Artik­ke­likuva: Hunter Harmon palve­lusta Pexels