Categories
Uutiset

Asiakkaat arvioivat yhteistyön Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa jousta­vaksi, asian­tun­te­vaksi ja laadukkaaksi

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tekee tiivistä yhteis­työtä tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­min­nassa (TKI-toiminta) yritysten ja elinkei­noe­lämän toimi­joiden kassa. TKI-yhteistyön tavoit­teena on tukea yritysten kehit­ty­mistä ja asemaa kilpail­luilla markki­noilla sekä synnyttää sitä kautta maakuntaan elinvoimaa ja työpaikkoja. Erityyp­pi­sissä tutkimus- ja kehit­tä­mis­pro­jek­teissa oli vuonna 2021 mukana 1100 yritystä tai yhteisöä.

Lisäksi Karelia tarjoaa yrityk­sille ja julkisen sektorin toimi­joille räätä­löityjä koulutus- ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita. Korona­vuoden haasteista huoli­matta vuonna 2021 palve­luihin osallistui yritys­asiak­kaita 330 ja näiden henki­löstöä noin 2400 henkilöä. Yritys­toi­mek­sian­tojen lukumäärä ja koulu­tuksiin osallis­tu­ja­määrä oli aiempaa vuosia suurempi.

Vuosittain toteu­tet­ta­vassa palau­te­ky­se­lyssä asiakkaat ja kumppanit arvioivat Karelian TKI-toimintaa sekä koulutus- ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita. Arviot liittyvät toiminnan laatuun ja tunnet­tuuteen, yhteis­työhön ja sen sujuvuuteen sekä hyödyl­li­syyteen ja vaikut­ta­vuuteen. Saamamme palautteen mukaan asiakkaat ovat olleet tyyty­väisiä yhteis­työhön ja erityi­sesti yhteis­työssä synty­neiden tulosten hyödyn­net­tä­vyyteen toimin­tansa kehittämisessä.

Asiakas­pa­lautteen perus­teella erityisen tyyty­väisiä ollaan Karelian henki­löstön asian­tun­ti­juuteen sekä siihen, että henki­löstö on helposti lähes­tyt­tävää. Lisäksi asiakkaat ovat tyyty­väisiä nopeaan reagointiin ja jousta­vuuteen asioiden hoita­mi­sessa. Kehit­tä­mis­koh­teissa nostettiin esiin yhä aktii­vi­sempi ja tiiviimpi vuoro­puhelu yritysten ja elinkei­noe­lämän toimi­joiden kanssa sekä yhteistyön kehit­tä­minen maakun­nal­li­sesti katta­vaksi esimer­kiksi opiske­li­ja­har­joit­te­luiden osalta. Lisäksi Karelialta toivottiin tukea yritysten kansainvälistymiseen.