Categories
Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Avoin ammat­ti­kor­kea­kou­lutus osaamisen kehit­tä­misen välineenä

Avoin korkea­kou­luo­petus on vakiin­nut­tanut asemansa koulu­tus­jär­jes­tel­mässä ja sen suosio osaamisen kehit­tä­misen välineenä on jatkunut. Sekä yliopis­tojen että ammat­ti­kor­kea­kou­lujen opiske­li­joiden opinto­suo­ri­tusten määrät ovat kasvaneet vuosi vuodelta.

Vuosi 2021 oli avoimen korkea­kou­luo­pe­tuksen osalta sikäli histo­rial­linen, että ensim­mäistä kertaa avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa suori­tettiin opintoja enemmän kuin avoimessa yliopis­tossa. Opiske­li­joita oli edelleen avoimessa yliopis­tossa enemmän. Kuitenkin avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­lijat suorit­tivat enemmän opintoja kuin avoimen yliopiston opiske­lijat. (Opetus­hal­linnon tilas­to­palvelu Vipunen 2021).

Avoin ammat­ti­kor­kea­koulu Suomessa vuonna 2021

Opetus­hal­linnon tilas­to­palvelu Vipusen (2021) mukaan oli avoimessa korkea­kou­lussa 90624 opiske­lijaa ja opiske­lijat suorit­tivat yhteensä 574 515 opinto­pis­tettä. Suurimmat avoimen korkea­kou­luo­pe­tuksen järjes­täjät olivat Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu, Laurea, Haaga-Helia ja Jyväs­kylän ammattikorkeakoulu.

Suosituin koulu­tusala avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa oli aikai­sempien vuosien tavoin terveys- ja hyvin­voin­tiala. Tämän jälkeen tulevat kauppa, hallinto ja oikeus­tieteet sekä tieto­jen­kä­sittely ja tieto­lii­kenne. Opiske­li­joista suurin osa on naisia ja noin kolmannes miehiä.

Katsaus vuoteen 2021 Kareliassa

Kareliassa vuosi 2021 oli hyvin saman­ta­painen kuin edellinen vuosi 2020. Vuonna 2021 Kareliassa opiskeli yli 5000 avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­lijaa ja he suorit­tivat noin 17 000 opinto­pis­tettä. Valta­kun­nal­li­sesti suositut koulu­tusalat olivat suosi­tuimpia myös Kareliassa.

Opiske­li­joista Pohjois-Karja­lasta oli 49 %, eli suurin osa oli muualta Suomesta. Opiske­li­joiden keski-ikä oli 36,4 vuotta ja peräti 77 % opiske­li­joista oli naisia.

Opinnoista on hyötyä monella tavalla

Tehdyn palau­te­ky­selyn mukaan 92 % opiske­li­joista suosit­telee opiskelua Karelian avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Opiske­lijat pitävät oppimaansa tulevai­suuden kannalta hyödyl­lisenä. Opinnoissa saatuja tietoja hyödyn­netään esimer­kiksi omassa työssä, työn kehit­tä­mi­sessä, urasuun­nit­te­lussa ja alanvaih­ta­mi­sessa sekä tutkinto-opintoihin hakeu­tu­mi­sessa ja osana muita opintoja.

Runsas ja monipuo­linen verkko-opinto­tar­jonta mahdol­lis­tavat sujuvan opiskelun. Erityistä kiitosta palau­te­ky­selyyn vastanneet antavat asian­tun­te­vista opetta­jista ja sujuvasta yhteis­työstä henki­löstön kanssa.

Karelian Avoimen AMK:n tarjontaan voit tutustua täällä: https://karelia.fi/avoin-amk/


Kirjoittaja:

Mervi Lätti, erikois­suun­nit­telija, Karelia-ammattikorkeakoulu