Categories
Uutiset

Circwaste-hanke palkittiin ammattikorkeakoulupäivillä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Circwaste – kohti kierto­ta­loutta hanke palkittiin 5.5.2022 ammat­ti­kor­kea­kou­lu­päi­villä Helsin­gissä. Palkinnon perus­teena oli uuden­laiset kaupal­lis­tet­tavat innovaatiot kierto­ta­lous­tee­massa sekä innova­tii­vinen hankkeen tavoit­teista ja tulok­sista viesti­minen. Palkinnon jakoi Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Circwaste on EU-komission Life -ohjelman rahoittama yhteis­hanke, jonka tavoit­teena on toteuttaa jätehuoltoa kehit­täviä ja kierto­ta­loutta tukevia osahank­keita. Valta­kun­nal­lista jätesuun­ni­telmaa toteu­tetaan alueilla muun muassa vähen­tä­mällä yhdys­kun­ta­jätteen määrää, kierrät­tä­mällä, lisää­mällä materi­aa­li­te­hok­kuutta sekä ehkäi­se­mällä jätteiden synty­mistä tuotan­nossa, teolli­suu­dessa ja kaupan alalla.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on laatinut osahank­keessa selvi­tyksen muovi­jät­teiden muodos­tu­mi­sesta Pohjois-Karja­lassa. Tarkas­telun keskiössä ovat erityi­sesti maaseudun ja raken­ta­misen muovi­jätteet. Kareliassa projek­ti­pääl­likkönä toimii Simo Paukkunen. EU:n LIFE-ohjelma on ainoa yksinomaan ympäris­tölle, luonnon­suo­jeluun ja ilmas­to­toimiin kohdistuva EU-rahoitus.

Kärjet -kilpailu on ammat­ti­kor­kea­kou­lujen TKI-johdon verkoston vuosittain järjestämä kilpailu, jonka tavoit­teena on palkita ammat­ti­kor­kea­kou­lujen parhaita hankkeita tehdä tunne­tuksi TKI-toimintaa.