Categories
Ajankohtaista Uutiset

Elinvoimaa yhteis­työstä yritysten kanssa

Ammat­ti­kor­kea­koulut ovat linkki korkea­koulun, tutki­muksen ja työelämän välillä. Maakun­nal­li­silla ammat­ti­kor­kea­kou­luilla on rooli alueen kehit­täjänä paitsi tuotta­malla osaavia asian­tun­ti­joita työelämään niin myös kehit­tä­mällä yrityk­sissä ja työor­ga­ni­saa­tioissa käyttöö­no­tet­tavia innovaatioita.

Viime vuonna Kareliasta valmistui lähes 1 000 uutta osaajaa, ja noin 70 % Kareliassa tutkinnon suorit­ta­neista työllistyy maakuntaan. Ylemmän tutkinnon suorit­tajat ovat jo työelä­mässä toimivia asian­tun­ti­joita. Amk-tutkinnon suorit­taneet ovat insinöörejä, sairaan­hoi­tajia, trade­nomeja sekä matkailun ja median uusia osaajia. Tutkin­to­kou­lu­tuksen lisäksi vuosittain erilaisiin lyhyt­kes­toi­sempiin koulu­tuksiin osallistuu noin 10 000 henkilöä.

Koulu­tus­teh­tävän lisäksi Karelia tekee aktii­vista tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­työtä (TKI) maakunnan yritysten ja työor­ga­ni­saa­tioiden kanssa. TKI-yhteistyön tavoit­teena on tukea yritysten kehit­ty­mistä ja asemaa kilpail­luilla markki­noilla sekä synnyttää sitä kautta maakuntaan elinvoimaa ja työpaikkoja. Vuosittain tähän yhteis­työhön Karelian kanssa osallistuu noin 800 organisaatiota.

Saimme terveisiä halli­tuksen kevään kehys­rii­hestä, että ammat­ti­kor­kea­kou­lujen ja yritysten yhteis­työhön Suomen elinvoiman ja työlli­syyden kasvussa luotetaan kovasti. Tämä tarkoittaa pientä korotusta ammat­ti­kor­kea­koulun lakisää­teisen TKI-tehtävän rahoi­tukseen sekä verokan­nus­teita yrityk­sille. Kuitenkin suurin osa TKI-rahoi­tuk­sesta perustuu pirsta­leiseen hanke­ra­hoi­tukseen, joka ei ole pitkä­kes­toisen ja osaamis­pe­rus­teisen yhteis­ke­hit­tä­misen kannalta järkevin ratkaisu yritysten tai ammat­ti­kor­kea­koulun näkökul­masta. Valtion budje­tista tuleva rahoitus ei kohdennu mikro- ja pk-yritys­val­taiseen Itä-Suomeen eikä se myöskään riitä tarvit­tavaan nousu­joh­teiseen TKI-panos­tukseen Suomessa.

Ammat­ti­kor­kea­kouluja edustava Arene ry ja yrityksiä edustava Keskus­kaup­pa­kamari ovat esittäneet selkeitä linjauksia TKI-rahoi­tuksen kohden­ta­mi­sesta uudelleen tukemaan paremmin yritys­kentän ja korkea­kou­lu­lai­toksen välistä yhteis­työtä. Sekä ammat­ti­kor­kea­koulut että eri kokoiset yritykset tarvit­sevat siilou­tu­nutta hanke­ra­hoi­tusta kestä­vämmän rahoi­tus­pohjan ja mahdol­li­suuksia eri kokoi­sille yrityk­sille kehittyä ja kasvaa, jotta maakunnat pysyvät elinvoi­maisina myös tulevina vuosina.

Anne Ilvonen

Tutkimus- ja kehit­tä­mis­johtaja
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

(Kolumni on julkaistu Karja­lai­sessa 30.4.2022 Karelian Ylihuo­misen osaamista -sarjassa)