Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia tarjoaa opiske­lu­mah­dol­li­suuksia sekä ohjausta ja neuvontaa Ukrainan sotaa pakoon lähteneille

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa ylimää­räisiä opiske­lu­mah­dol­li­suuksia ja palveluja Ukrainan sotaa pakoon lähte­neille. Palvelut ja opiske­lu­mah­dol­li­suudet on tarkoi­tettu Suomessa tilapäistä suojelua saaneille sekä niille, jotka odottavat päätöstä tilapäisen suojelun hakemukseensa.

Kareliassa on tarjolla maksut­tomia englan­nin­kie­lisiä avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opinto­jaksoja. Opintojen tavoit­teena on tehdä tutuksi suoma­laista yhteis­kuntaa ja elämää sekä opiskella suomen kielen perus­teita. Kesäkurssit järjes­tetään pääsään­töi­sesti lähio­pe­tuksena ammat­ti­kor­kea­koulun kampuk­sella, mutta joitakin opintoja voi opiskella myös verkossa. Tarjolla on esimer­kiksi Welcome to Finland! – Terve­tuloa Suomeen! -opinto­jakso sekä suomen kielen alkeita.

Karelia antaa myös erillisen opinto-oikeuden kahdessa englan­nin­kie­li­sessä tutkin­nossa: Bachelor of Engineering, Degree Programme in Industrial Management ja Bachelor of Business Admini­stration, Degree Programme in Inter­na­tional Business. Erilli­so­pinto-oikeus on niille, joilla on kesken jääneet opinnot ja voimassa oleva opinto-oikeus ukrai­na­lai­sessa yliopistossa.

SIMHE ratkoo maahan­muuton kysymyksiä

Karelia kuuluu valta­kun­nal­liseen SIMHE-verkostoon, jossa ratkotaan maahan­muut­tajien ja turva­pai­kan­ha­ki­joiden korkea­kou­lu­tukseen liittyviä kysymyksiä. Verkostoa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

– Karelia tarjoaa SIMHE -neuvon­ta­pal­velua korkea­kou­lu­te­tuille ja korkea­kou­lu­kel­poi­sille maahan­muut­ta­jille. Karelian SIMHE-ohjaajat antavat henki­lö­koh­taista ohjausta suoma­laisten korkea­kou­lujen tarjoa­mista opinto­mah­dol­li­suuk­sista, kertoo projek­ti­pääl­likkö Hannele Niskanen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

– Tukea annetaan myös aikai­semman osaamisen tunnis­ta­miseen ja urasuun­nit­teluun niille, jotka ovat suorit­taneet korkea­kou­luo­pintoja ennen tuloa Suomeen. Henkilö voi varata SIMHE-ohjausajan lähet­tä­mällä sähkö­postia osoit­teeseen simhe@karelia.fi

Lisätietoja

Projek­ti­pääl­likkö Hannele Niskanen, p. 0505750823, hannele.niskanen@karelia.fi

Karelian Ukraina-sivu https://karelia.fi/en/ukraine/.

SIMHE -palvelu https://simhe.karelia.fi/.