Categories
Kansainvälisyyttä Pulssi

Karelian kansain­vä­liset opiske­lijat harjoit­te­livat suoma­laista työhaas­tat­telua hyvin tuloksin

Pohjois-Karjalan maakunnan kehityksen kannalta keskeinen väestö­haaste on, miten turvataan jatkossa osaavan työvoiman riittävyys alueella. Yhtenä ratkaisuna alueen elinvoiman takaa­mi­seksi nähdään työ- ja koulu­tus­pe­räinen maahan­muutto. Kaksi­vuo­ti­sessa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hankkeessa (ESR-React) yksi tärkeim­mistä tavoit­teista on kansain­vä­listen opiske­li­joiden työllis­ty­misen edistäminen. 

Kansain­vä­listen opiske­li­joiden taustat vaihte­levat paljon. Osalla opiske­li­joista on pitkä aiempi työko­kemus omasta kotimaastaan ja myös Suomesta, kun taas toiset tulevat opiske­lemaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun suoraan koulusta ja ilman minkään­laista työko­ke­musta. Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan erilaisia keinoja kansain­vä­listen opiske­li­joiden työnha­ku­tai­tojen lisää­mi­seksi suoma­lai­sessa ympäris­tössä. Kaikki kansain­vä­liset opiske­lijat tarvit­sevat joka tapauk­sessa tietoa alueemme työmark­ki­noista sekä suoma­lai­sesta työelä­mästä ja -kulttuu­rista. Myös työkalut työnhakuun ovat tarpeen. 

Kansain­vä­listen opiske­li­joiden Working in Finland -opinto­jakso madaltaa työllistymiskynnystä

Kansain­vä­listen opiske­li­joiden työllis­ty­misen haasteet on tunnis­tettu Karelian kahden englan­nin­kie­lisen koulu­tus­vastuun opetus­suun­ni­tel­missa. Muualta tänne tulleet lähtevät monesti työnhakuun uudessa ympäris­tössä suoma­laisten rinnalla takamat­kalta. Inter­na­tional Business –koulu­tuksen toisen vuoden ja Industrial Management –koulu­tuksen ensim­mäisen vuoden opetus­suun­ni­tel­massa onkin Working in Finland –opinto­jakso.

Opinto­jakson tavoit­teena on opiskelija- ja uraoh­jauksen rinnalla madaltaa nimenomaan muualta tulleiden opiske­li­joiden työllis­ty­mis­kyn­nystä. Opinto­jakso sijoittuu kevät­lu­ku­kau­delle ja on viiden opinto­pisteen mittainen. Sen aikana esitellään kotou­tu­mis­tar­koi­tuk­sessa Suomea yhteis­kuntana, Pohjois-Karjalaa asuina­lueena, suoma­laista työelä­mä­kult­tuuria ja lainsää­däntöä. Opiske­lijat pereh­tyvät opinto­jak­solla työllis­ty­mis­mah­dol­li­suuksiin ja työnhakuun suoma­lai­sessa ympäris­tössä. Heidän verkos­toi­tu­mistaan tuetaan tehtä­villä, joissa he itse ottavat yhteyttä valmis­tu­neisiin opiske­li­joihin ja kv-taustaisiin yrittäjiin. Ennen koronaa opiske­lijat suorit­tivat myös parin päivän Job Shadowing -kokeilun, jossa he seura­sivat itse etsimillään työpai­koilla tapa- ja viestin­tä­kult­tuuria käytännössä.

Työhaas­tat­te­lusi­mu­laatiot tarjo­sivat käytännön harjoi­tusta ja vinkkejä

Kansain­vä­linen uraoh­jaamo –hankkeessa Karelian koulu­tuk­silta kerättiin tietoa kansain­vä­listen opiske­li­joiden tarpeista. Koulu­tuk­sista esitettiin toive työnha­ku­tai­tojen lisää­mi­sestä. Työnha­ku­tai­tojen kokonai­suutta suunni­tel­taessa yhdeksi kokeilun kohteeksi valikoitui työhaas­tat­te­lusi­mu­laatio, jota päätettiin pilotoida osana Working in Finland -opinto­jaksoa. Sen lisäksi, että opinto­jak­solla opiske­lijat tutus­tuvat suoma­laiseen rekry­toin­ti­pro­sessiin, heille haluttiin tarjota myös mahdol­lisuus päästä käytän­nössä harjoit­te­lemaan työhaastattelutilannetta.

Opinto­jakson vastuu­opettaja ja hanke­hen­ki­löstö suunnit­te­livat ja toteut­tivat englan­nin­kie­lisen simulaation yhteis­työnä. Opiske­li­joille laadittiin oman alan harjoit­te­lu­paik­kail­moi­tukset; heille myös kuvattiin lyhyt video, jossa annettiin käytännön vinkkejä työhaas­tat­teluun valmis­tau­tu­miseen. Opiske­lijat varasivat kukin itselleen 15 minuutin tapaa­misen, jossa Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hankkeen työnte­kijät haastat­te­livat heitä. Simulaa­tioon valittiin tyypil­li­simpiä työhaas­tat­te­lu­ky­sy­myksiä. Opiske­li­joita pyydettiin kertomaan muun muassa itsestään, osaami­sestaan ja motivaa­tiostaan. Jokainen opiskelija sai haastat­telun jälkeen henki­lö­koh­taista palau­tetta ja vinkkejä jatkoa varten.

Osalle opiske­li­joista haastat­te­lu­ti­lanne oli uusi kokemus ja erityi­sesti omasta osaami­sesta kerto­minen oli vierasta. Toisaalta jotkut sanoit­tivat osaamistaan niin vakuut­ta­vasti, että haastat­te­lijat olisivat voineet palkata heidät töihin samalta istumalta. Jokainen voi kuitenkin aina parantaa valmiuk­siaan työhaas­tat­te­lussa suoriutumiseksi.

Kaksi henkilöä istuu vastakkain pöydän ääressä
Projek­ti­asian­tuntija Sanna Jeskanen haastatteli Inter­na­tional Business -koulu­tuk­sessa opiske­levaa Emeka Ogochukwua. Kuva: Riitta Hyttinen.

Koulu­tuksen ja hankkeen yhteistyö jatkuu – uusi työnha­ku­tai­tojen opinto­jakso tulee keväällä 2023

Työhaas­tat­teluja simuloiva kokeilu oli kaikkien osapuolten näkökul­masta onnis­tunut ja tarpeel­linen. Eräällä opiske­li­jalla oli samana iltapäivänä oikea haastattelu työhar­joit­telua varten, ja hän koki, että simulaatio auttoi lievit­tämään jänni­tystä. Kokei­luhan oli autent­tinen, kun haastat­te­lijana ei ollut opiske­li­joille tuttu opettaja vaan aivan uudet henkilöt. Opiske­li­joiden mielestä haastat­te­lijat olivat kuitenkin mukavia, eikä tilanne stres­sannut liikaa.

Working in Finland -opinto­jak­solle kokeilu toi lisäre­surssia, kun henki­lö­koh­taiset haastat­telut voitiin toteuttaa kolmen hanke­työn­te­kijän voimin lähes kolmel­le­kym­me­nelle opiske­li­jalle. Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hankkeen näkökul­masta kokeilu vahvisti ajatusta siitä, että kehit­tä­mis­toi­men­piteet on valittu oikein ja niille on aito tarve. Kokeilu tarjosi hankkeelle arvokkaan mahdol­li­suuden pilotoida varhai­sessa vaiheessa toimintoa, joka jatkossa otetaan käyttöön koulutuksessa. 

Hankkeen ja opinto­jakson yhteistyö jatkuu myös tästä eteenpäin. Jatkossa Working in Finland -opinto­jakso ja uusi, Kansain­vä­linen uraoh­jaamo- hankkeessa kehitettävä työnha­ku­tai­tojen opinto­jakso tukevat ja täyden­tävät toisiaan sisäl­löl­li­sesti. Working in Finland –opinto­jakso sisältyy myös jatkossa IB- ja IM-opintoihin, tosin hiukan lyhyempinä toteu­tuksina. Englan­nin­kie­linen työnha­ku­tai­tojen opinto­jakso, jolla simuloidaan suoma­laista rekry­toin­ti­pro­sessia työnha­kijan näkökul­masta, tulee tarjolle täyden­tävän osaamisen opintoina keväällä 2023. Pohdin­nassa on myös opinto­jakson tarjoa­minen avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoina.


Kirjoit­tajat:

Riitta Hyttinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Taru Väisänen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu