Categories
Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Laajemmat juridiikan opinnot uudessa opetussuunnitelmassa

Karelian liike­ta­louden koulu­tukseen sisäl­tyneet niin sanotut oikeus­tra­de­no­mio­pinnot poistuivat opetus­suun­ni­tel­masta joitakin vuosia sitten. Tämän jälkeen opetus­suun­ni­tel­massa on ollut vain yksit­täisiä oikeuden opinto­jaksoja, jotka ovat pääosin yleisen tason perus­kursseja. Vuoden 2022 uudessa opetus­suun­ni­tel­massa mahdol­lisuus oikeuden laajempaan opiskeluun tekee paluun, ja opiske­li­jalla on mahdol­lisuus valita yhteensä 30 opinto­pis­tettä oikeu­del­lisia opintojaksoja.

Oikeu­del­li­silla opinnoilla vastataan kysyntään

Oikeus­tra­de­no­mio­pinnot poistettiin opetus­suun­ni­tel­masta, koska alueella ei katsottu enää olevan tarvetta laajoille oikeu­del­li­sille opinnoille. Opiske­li­joilta saatiin kuitenkin säännöl­li­sesti toivo­muksia ja palau­tetta siitä, että oikeu­del­lisia opintoja tulisi olla tarjolla nykyistä enemmän. Lisää­mällä uusia oikeu­del­lisia opintoja vastataan tähän palautteeseen.

Palau­tetta oikeu­del­listen opintojen tarpeel­li­suu­desta on tullut myös työelä­mästä. Trade­nomeja työsken­telee laajasti eri aloilla niin julki­sella kuin yksityi­sellä sekto­rilla. Trade­nomeja työsken­telee niin teolli­suu­dessa, finans­sia­lalla kuin kaupan alallakin. Oikeu­del­lisia opintoja onkin tarpeen lisätä kattamaan laajemmin eri oikeuden aloja ja tarjota oikeu­del­lista osaamista eri työteh­täviin liittyvien vaati­musten mukai­sesti.  Kansal­li­sella tasolla esimer­kiksi vuoden 2021 lopussa julkaistun Karvin oikeus­tie­teel­lisen koulu­tusalan arvioin­nissa todettiin, että työelä­mässä on selkeää tarvetta oikeu­del­li­sesti painot­tu­neelle trade­no­mi­tut­kin­nolle. Kareliassa oikeu­del­liset opinnot eivät muodosta niin laajaa kokonai­suutta, että voitaisiin puhua oikeu­del­li­sesti painot­tu­neesta tutkin­nosta, mutta opinnot antavat kuitenkin hyvät perus­tiedot eri oikeuden aloilta.

Oikeu­del­liset opinnot ovat monipuolisia

Uuden opetus­suun­ni­telman oikeu­del­liset opinnot muodos­tuvat kahdesta kokonai­suu­desta: liike­toi­minnan juridiikan perusteet ja liike­toi­minnan juridiikka käytän­nössä. Opinnot ovat jatkoa liike­ta­louden aiemmille oikeuden perus­kurs­seille, mutta opintoja pystyy suorit­tamaan myös ilman aikai­sempia oikeu­del­lisia opintoja. Näistä kokonai­suuk­sista opiske­lijat saavat sekä perus­osaa­mista että syven­tävää osaamista. Opinnoissa käsitellään muun muassa julkista hallintoa ja sen tarjoamia palveluja, sopimusoi­keuden käytännön kysymyksiä, EU-oikeutta ja työoi­keuden käytännön kysymyksiä HR-asian­tun­tijan näkökulmasta.

Opinnot toteu­tetaan monipuo­lisia opetus- ja arvioin­ti­me­ne­telmiä käyttäen. Osa opinnoista on monimuoto-opetusta, johon sisältyy sekä lähio­pe­tusta lähipäivinä että itsenäistä työsken­telyä. Osa opinnoista puolestaan on täysin virtu­aa­lisia, jolloin opintojen suorit­ta­minen onnistuu oman aikataulun mukaisesti.

Oikeuden opintoja tarjotaan myös jatkuvan oppimisen tarjon­nassa, jolloin niitä on mahdol­lista suorittaa myös avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoina. Tällöin tutkinto-opiske­li­joiden lisäksi myös työelä­mässä olevat voivat osallistua opinto­jak­soille ja saavat päivi­tettyä tarvit­tavaa osaamistaan. Oikeuden opinto­ko­ko­nai­suudet ovat tarjolla laajemmin myös muiden kuin liike­ta­louden opiske­li­joille. Opinnoista kiinnos­tuneet eri alojen opiske­lijat voivat valita oikeuden opinto­jaksoja omiin henki­lö­koh­taisiin opiske­lusuun­ni­telmiin (HOPS) ja omaan tutkin­toonsa kuulu­viksi opinnoiksi.

Mahdol­lisuus syväl­liseen perehtymisen

Opiske­li­jalla on halutessaan mahdol­lisuus tehdä oikeu­del­listen opintojen jälkeen myös oikeu­del­linen opinnäy­tetyö. Tämä mahdol­listaa syväl­lisen pereh­ty­misen tiettyyn oikeu­del­liseen kysymykseen. Opinnäy­tetyö kehittää myös opiske­lijan kykyä oikeu­del­liseen tiedon­han­kintaan, analy­sointiin ja sovel­ta­miseen. Oikeu­del­lisen opinnäy­tetyön tekeminen antaa hyvän pohjan oikeu­del­liseen kirjoit­ta­miseen sekä työelämän toimek­siantona tehtynä mahdol­li­suuden myös organi­saation oikeu­del­listen haasteiden ratkai­se­miseen ja toiminnan kehittämiseen.


Kirjoit­tajat:

Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Atte Korte, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu


Artik­ke­likuva: Kimberly Farmer / Unsplash