Categories
Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Liike­ta­louden valin­ta­kurssin neljäs vuosi – mikä on muuttunut?

Karelian liike­ta­louden monimuo­to­kou­lu­tuk­sessa otettiin keväällä 2019 käyttöön valin­ta­kurssi korvaamaan perin­teiset valin­ta­kokeet. Koulu­tuksen hakija­määrät ovat vaihdelleet vuosittain, mutta valin­ta­kurssin suorit­ta­neiden määrä on pysynyt samalla tasolla. Vuosittain noin 90 hakijaa suorittaa kurssin loppuun saakka ja heistä 40 parhaiten menes­ty­nyttä valitaan opiske­li­joiksi liike­ta­louden monimuotokoulutukseen.

Ensim­mäisen valin­ta­kurssin toteu­tuksen jälkeen keväällä 2019 arvioimme kurssin kehit­tä­mis­koh­teiksi aikataulun, ohjeis­tuksen ja oppima­te­ri­aalin. Valin­ta­kurssin hyvinä puolina pidimme muun muassa motivoi­tu­neita opiske­li­joita, monipuo­li­semman käsityksen saamista hakijoiden osaami­sesta ja hakijoiden saamaa kokemusta tulevista opinnoista.

Tässä artik­ke­lissa tarkas­tellaan, miten valin­ta­kurssia on kehitetty hakijoiden palautteen, opetta­ja­kol­le­goiden palautteen ja kurssin opettajien omien havain­tojen pohjalta. Lisäksi artik­ke­lissa pohditaan, miten valin­ta­kurssin käyttöön ottaminen on vaikut­tanut koulu­tukseen valit­ta­vilta opiske­li­joilta vaadit­tavaan osaamiseen sekä opiskelutaitoihin. 

Hakijoiden palaut­teissa hyviä kehitysideoita

Etenkin ensim­mäi­sessä valin­ta­kurssin toteu­tuk­sessa saatiin palau­tetta ohjeis­tuksen monimut­kai­suu­desta ja osittai­sesta puutteel­li­suu­desta. Nyt kritiikkiä saanutta ohjeis­tusta on kehitetty selkeäm­mäksi yhteis­työssä Karelian hakija­pal­ve­luiden asian­tun­ti­joiden kanssa. Kurssin aloit­ta­miseen liittyvät ohjeet lähetetään kaikille hakijoille hakija­pal­ve­luista, ja muut ohjeet on koottu selkeäksi kokonai­suu­deksi Moodleen.

Hakijat olivat olleet tyyty­mät­tömiä myös siihen, että kurssilla vaaditaan oppikirjan käyttä­mistä, vaikka nykyisin Internet on täynnä erilaista lähde­ai­neistoa. Oppima­te­ri­aalin osalta liike­ta­louden koulu­tuk­sessa on haluttu pitää kiinni oppikirjan vaati­mi­sesta, koska kurssilla testataan myös hakijoiden kykyä erilaisen lähde­ma­te­ri­aalin käyttöön. Kirjal­li­suuteen on kuitenkin lisätty valin­nai­suutta ja myös vaihtoeh­toinen e-kirja.

Kurssin aikataulu on ollut monen hakijan mielestä liian tiukka, sillä koko 5 opinto­pisteen kurssi on suori­tettava kuuden viikon aikana. Kurssin varsin tiukasta aikatau­lusta on kuitenkin haluttu pitää kiinni, koska valin­ta­kurssin aikana testataan myös hakijoiden ajankäytön hallintaa. Saadun palautteen perus­teella kurssin osioita on kuitenkin hieman tiivis­tetty vähen­tä­mällä joitakin tehtäviä.

Opetta­jilta saatu palaute on tärkeää

Valin­ta­kurs­sista on saatu paljon palau­tettu myös liike­ta­louden opetta­jilta. Opetta­jilta tulleen palautteen perus­teella kurssille päätettiin muun muassa lisätä yksi englan­nin­kie­linen tehtävä, jolla mitataan hakijan kielitaitoa.

Suurin uudistus liittyy kuitenkin valin­ta­kurssin tehtä­vä­tyyp­peihin. Ensim­mäi­sessä toteu­tuk­sessa tehtävät olivat pääosin Moodlen moniva­lin­ta­tenttejä. Ilman valvontaa tehtävät moniva­lin­ta­tentit mittaavat kuitenkin vain kykyä hakea tietoa, ja esimer­kiksi tiedon sovel­ta­miseen, tiedon analy­sointiin tai tekstin tuotta­miseen liittyvät taidot jäävät arvioi­matta. Tämän vuoksi liike­ta­lou­dessa päätettiin lisätä huomat­ta­vasti arvioi­tavien kirjal­listen tehtävien määrää ja vähentää moniva­lin­ta­ky­sy­myksiä. Lisäksi arvioin­ti­pe­rus­teita muutettiin siten, että moniva­lin­ta­tenttien painoarvo lopul­li­sessa arvioin­nissa on vain noin 30 %. Kirjal­listen tehtävien lisään­tyneen määrän vuoksi kurssille otettiin mukaan kolmas opettaja tehtäviä arvioimaan.

Valin­ta­kurs­silla on todettu hyväksi käyttää sekä moniva­lin­ta­tenttejä että kirjal­lisia tehtäviä. Molempien käyttä­minen yhdessä antaa laajemman kuvan hakijan osaami­sesta. Toisaalta moniva­lin­ta­tentit ovat nopeita tarkistaa, koska Moodle tarkistaa ne automaat­ti­sesti. Tällöin aikaa jää enemmän kirjal­listen tehtävien tarkistamiseen.

Valin­ta­kurssi on monella tapaa hyödyllinen

Valin­ta­kurs­silla ja sen sisäl­tä­millä tehtä­villä voidaan vaikuttaa siihen, millaisia tietoja ja taitoja tulevilta opiske­li­joilta odotetaan tai vaaditaan. Korkea­kou­luo­pinnot vaativat niin kirjal­listen töiden tekemistä ja asioiden sovel­ta­mista kuin tenttiin lukemista ja asioiden muista­mista. Opintojen aikana kirjoi­tet­ta­vissa rapor­teissa erityi­sesti tiedon­han­kinta ja hankitun tiedon sovel­ta­misen taidot koros­tuvat. Opiske­li­joiden tulee osata etsiä tietoa, arvioida sitä kriit­ti­sesti sekä soveltaa sitä omissa tehtä­vissään. Kirjal­li­sissa töissä vaaditaan lähteiden käyttöä, jolloin myös viittaus­käy­tän­teiden osaaminen on tärkeässä asemassa.

Valin­ta­kurssi mittaa sekä sisäl­löl­lisen osaamisen että korkea­kou­luo­pis­ke­li­jalta vaadit­tavien opiske­lu­tai­tojen osaamista. Kurssin oppimis­teh­tä­villä ja tenteillä on pyritty siihen, että hakijat pystyvät näyttämään osaamistaan monipuo­li­sesti, eikä osaamisen näyttä­minen perustu vain yhteen pääsykokeeseen.

Osaamisen lisäksi hakijat saavat valin­ta­kurs­silta hyvän käsityksen siitä, mitä korkea­kou­luo­pinnot ovat ja mitä niiden tekeminen vaatii opiske­li­jalta. Hakijat voivat reflek­toida omaa työsken­te­lyään kurssin aikana ja sen päätyttyä, ja verrata kykyjään ja taitojaan kurssilla vaadit­taviin taitoihin. Tämä on vaikut­tanut siihen, että valin­ta­kurssin suorit­ta­neilla opiske­li­joilla on hyvät tiedot juridii­kasta sekä taidot suoriutua opinnoista. Valin­ta­kurssin suorit­ta­minen sitouttaa hakijoita tuleviin opintoihin ja tämä voi vaikuttaa myös opintojen keskeyt­tä­misten vähen­ty­miseen. Myös muilta opetta­jilta saatu palaute opiske­li­joiden suoriu­tu­mi­sesta opinnoista on ollut positiivista.

Lopuksi

Valin­ta­kurssi on todettu erittäin hyväksi tavaksi valita opiske­li­joita liike­ta­louden koulu­tukseen. Valin­ta­kurssi on vaihtoehto perin­tei­sille opiske­li­joiden sovel­tu­vuus­ko­keille, kuten ennak­ko­teh­tä­ville ja haastat­te­luille. Valin­ta­kurs­silla sovel­tuvuus mitataan oikealla korkea­kou­lu­kurs­silla, josta opiske­lijat saavat lisäksi opinto­pisteet ja yhden kurssin suori­tettua tuleviin opintoi­hinsa liittyen.


Kirjoit­tajat:

Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Atte Korte, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­likuva: Polina Zimmerman palve­lusta Pexels