Categories
Uutiset

Pohjois-Karjalan Japani-hanke järjestää metsä­päivän Hokkaidon Suomi-viikolla

Japanin Hokkai­dossa järjes­tetään Finland Week -teema­ta­pahtuma 28.5.–3.6.2022. Teema­vii­kolla, 1. kesäkuuta, pidetään myös Forestry Day -metsä­päivä, jonka järjes­tä­mi­sestä vastaa Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teistyön kehit­tä­minen 2020–2022 -hanke. Päivän järjes­te­lyissä ovat mukana ovat myös Team Finland Japanin toimijat eli Suomen Japanin suurlä­he­tystö ja Business Finland Tokion edustusto.

Forestry Day -metsä­päivä järjes­tetään osana hankkeen toista Japanin verkostoitumismatkaa.

Tilai­suu­dessa esitte­levät toimintoja, tuotteita ja palveluja:

  • Hankey­ri­tykset Oy Arbonaut Ltd., Kesla Oyj ja Waratah (John Deere Forestry Oy).  Mukana ovat myös yritysten japani­laiset partnerit: Precision Forestry Measu­rement Ltd., Usui Co. Ltd. ja Nikken Corporation.
  • Hankkeen tutkimus-, kehitys- ja koulu­tusor­ga­ni­saatiot sekä näiden yhteistyö- ja kumppa­ni­ta­hojen edustajia Japanista ja Suomesta.

Lisäksi metsä­päivään kuuluu minimessut Sappo­rossa, jossa esittäy­tyvät hankkeen muut osallis­tu­jay­ri­tykset: BCon Oy, Plasthill Oy, BioAcademy Finland Oy, Metsä­palvelu Turunen Oy, Penten Oy, Tmi. H. Lappa­lainen sekä ENO Schoolnet ry (ENO-verkko­kou­lu­yh­teisö).   –

– Toive metsä­päivän järjes­tä­mi­sestä Suomi-viikolle tuli helmi­kuussa Suomen suurlä­he­tys­töltä ja Business Finlan­dilta, koska meille kerrotun mukaan hankkeemme toteut­ta­ja­ryhmä on tällä hetkellä ainoa Suomesta Japaniin konkreet­tista metsäyh­teis­työtä laaja-alaisesti rakentava toimi­ja­joukko, kertoo projek­ti­pääl­likkö Petteri Ryhänen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta.

Forestry Day -tapah­tuman järjes­tä­mi­sellä tavoi­tellaan maakunnan metsäalan toimi­joiden näkyvyyden ja tunnet­tuuden kasvua kohdealueella.

– Samalla se syventää monipuo­lista yhteis­työtä maiden välillä sekä vauhdittaa alan kaupal­lista yhteis­työtä ja vientiä kohdea­lu­eelle, Ryhänen toteaa.

EAKR-rahoit­teinen Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teistyön kehit­tä­minen 2020–2022 -hanke päättyy 31.3.2023. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun lisäksi hanketta toteut­tavat Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Luonnon­va­ra­keskus LUKE, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayhtymä Riveria ja Business Joensuu Oy. Hanke hyödyntää toimin­nassaan myös Metsä­kes­kuksen asian­tun­te­musta ja Team Finland -verkostoja. Mukana ovat myös useat pohjois­kar­ja­laiset metsä­bio­ta­lousalan yritykset.