Categories
Ajankohtaista Jatkuva oppiminen Koulutustarjonta Koulutusuutiset

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus 20 op ja Faskia­ma­ni­pu­laatio® Stecco -koulutus 5 op

Uutta fysio­te­ra­peu­teille! Kareliassa voi täydentää osaamistasi seuraa­vissa teemoissa: 

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus 20 op

Täydennä fysio­te­rapian osaamistasi psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian 20 op laajui­sessa koulu­tuk­sessa! Psyko­fyy­si­sellä fysio­te­ra­pialla edistetään asiakkaan kokonais­val­taista toimin­ta­kykyä huomioiden kehon ja mielen keski­näinen vuorovaikutus.Psykofyysisillä menetel­millä lisätään asiakkaan tietoi­suutta voima­va­roista, kehon hahmot­ta­mi­sesta, kivun lievit­tä­mi­sestä, stres­sin­hal­lin­nasta ja rentou­tu­mi­sesta. Koulu­tusaika 21.1. – 29.2.2024. Haku avautuu maanan­taina 30.5.2022 klo 8.00. Hakuaika päättyy 31.8.2022 klo 16.00.

Faskia­ma­ni­pu­laatio® Stecco -koulutus 5 op

Nyt voit Kareliassa suorittaa 5 opinto­pisteen laajuisen Faskia­ma­ni­pu­laatio® Stecco -koulu­tuksen. Faskia on laaja-alainen kudos, joka yhdistää kehon eri osat toimin­nal­li­seksi kokonai­suu­deksi. Faskia­ma­ni­pu­laatio-menetelmä esittelee kokonaisen biome­kaa­nisen mallin, joka auttaa tulkit­semaan faskian osuutta tuki- ja liikun­tae­li­mistöön liitty­vissä toimin­ta­häi­riöissä. Faskia­ma­ni­pu­laa­tiolla® pyritään palaut­tamaan faskia­jär­jes­telmän normaali toiminta. Koulu­tusaika: 29.9.2022-13.5.2023. Ilmoit­tau­tu­minen avautuu maanan­taina 30.5.2022 klo 8.00. Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 21.8.2022.

Lue lisää koulu­tuk­sista ja ilmoit­taudu mukaan